FESB NASTAVA
Loading...
  Stručni
  510 Elektrotehnika
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Matematika

    (FEMY03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost primjene matematičkih koncepata i alata iz područja
    linearne algebre, vektorskog računa, diferencijalnog računa, analize realnih funkcija jedne varijable, nizova i redova brojeva i funkcija, integralnog računa, te realnih funkcija više varijabli, za analizu i rješavanje inženjerskih problema.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Navesti definicije i teoreme iz cjelokupnog gradiva.
    2. Prikazati glavne ideje teorema primjerima.
    3. Izračunati rješenje sustava linearnih jednadžbi.
    4. Primijeniti vektorski račun za rješavanje inženjerskih problema.
    5. Interpretirati derivacije matematički, geometrijski i fizikalno.
    6. Analizirati tok realne funkcije jedne varijable.
    7. Ispitati konvergenciju nizova i redova.
    8. Izračunati približnu vrijednost funkcije s pomoću Taylorovog reda.
    9. Prepoznati integrale koji su elementarno rješivi i izračunati ih.
    10. Analizirati ekstreme realnih funkcija više varijabli.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    UVOD U MATEMATIKU: skupovi, brojevi, relacije, funkcije.
    ANALIZA: Kompleksni brojevi. Funkcije jedne varijable. Limes. Derivacija i diferencijal. Nizovi. Numerički red. Funkcionalni red. Taylorov red. Neodređeni integral i primjena. Određeni integral i primjena. Funkcije više varijabli. Područje definicije. Parcijalne derivacije. Totalni diferencijal. Ekstremi funkcija više varijabli.
    ALGEBRA: Matrice i determinante. Sustavi linearnih jednadžbi. Vektorski račun.

    preporučena literatura
    • Bradić T., Pečarić J., Roki R., Strunje M.: Matematika za tehnološke fakultete, Element Zagreb, 1998.

    • Rivier K.: Zbirka riješenih zadataka I, II, III, Veleučilište u Splitu 2003.

    • Materijali za vježbe na e-learning portalu FESB-a

    dopunska literatura
    • I. Slapničar, Matematika 1, FESB, Split, http://lavica.fesb.hr/mat1

    • I. Slapničar, Matematika 2, FESB, Split, http://lavica.fesb.hr/mat2

    • B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.

    • Dž. Lugić, Matematika II (metodički riješeni zadaci)

    • B. Apsen, Repetitorij više matematike 1., 2., 3. i 4, Tehnička knjiga, Zagreb

    • S. Pavasović i ostali, Matematika - riješeni zadaci, Građevinski fakultet, Split

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Konzultacije s nastavnicima matematičkih kolegija i voditeljima studija.
    Evaluacija nastave od strane šefa katedre i ureda za promicanje kvalitete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se jedan međuispit na kojem se polaže gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave. Na kraju semestra održat će se dva Završna ispita, a u ljetnom ispitnom roku prvi Popravni ispit, te u jesenskom ispitnom roku drugi Popravni ispit. Na svakom ispitu se može polagati gradivo po dijelovima pri čemu prvi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u prvih sedam tjedana nastave u semestru, a drugi dio gradiva obuhvaća gradivo obrađeno u preostalih šest tjedana nastave. Zadaća (ispit) iz svakog dijela gradiva sastoji se od zadataka i teorijskih pitanja. Uvjet za polaganje jednog dijela gradiva je najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova u ispitnoj zadaći. Uvjet za polaganje kolegija je polaganje oba dijela gradiva.

    Nakon svakog ispitnog roka položeni ispiti se ocjenjuju prema apsolutnom modelu ocjenjivanja, obzirom na ukupni postotak iz oba dijela, na sljedeći način:
    88 – 100 % za ocjenu 5 (izvrstan), 75 - 87 % za ocjenu 4 (vrlo dobar), 62 – 74 % za ocjenu 3 (dobar) i 50 – 61 % za ocjenu 2 (dovoljan).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Realni brojevi. Kompleksni brojevi, trigonometrijski oblik kompleksnog broja.

    3 sata
    2.

    Matrice. Osnovne operacije s matricama. Matrični zapis sustava linearnih jednadžbi. Gaussova eliminacija. Linearna nezavisnost i rang matrice.

    3 sata
    3.

    Inverzna matrica. Determinante. Laplaceov razvoj determinante. Cramerovo pravilo.

    3 sata
    4.

    Vektorski račun

    3 sata
    5.

    Funkcije realne varijable (definicija i osnovni pojmovi). Pregled elementarnih funkcija.

    3 sata
    6.

    Limes funkcije, neprekidnost, asimptote.

    3 sata
    7.

    Derivacija i diferencijal. Tangenta i normala. L'Hospitalovo pravilo.

    3 sata
    8.

    Primjene diferencijalnog računa (lokalni ekstremi).

    3 sata
    9.

    Primjene diferencijalnog računa (ispitivanje toka funkcije)

    3 sata
    10.

    Niz realnih brojeva. Omeđenost, monotonost i konvergencija. Red realnih brojeva. Nužan uvjet konvergencije. Kriteriji konvergencije. Apsolutna konvergencija. Alternirani redovi.

    3 sata
    11.

    Neodređeni integral

    3 sata
    12.

    Određeni integral i primjena

    3 sata
    13.

    Funkcije više varijabli

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Realni brojevi. Kompleksni brojevi, trigonometrijski oblik kompleksnog broja.

    3 sata
    2.

    Matrice. Osnovne operacije s matricama. Matrični zapis sustava linearnih jednadžbi. Gaussova eliminacija. Linearna nezavisnost i rang matrice.

    3 sata
    3.

    Inverzna matrica. Determinante. Laplaceov razvoj determinante. Cramerovo pravilo.

    3 sata
    4.

    Vektorski račun

    3 sata
    5.

    Funkcije realne varijable (definicija i osnovni pojmovi). Pregled elementarnih funkcija.

    3 sata
    6.

    Limes funkcije, neprekidnost, asimptote.

    3 sata
    7.

    Derivacija i diferencijal. Tangenta i normala. L'Hospitalovo pravilo.

    3 sata
    8.

    Primjene diferencijalnog računa (lokalni ekstremi).

    3 sata
    9.

    Primjene diferencijalnog računa (ispitivanje toka funkcije)

    3 sata
    10.

    Niz realnih brojeva. Omeđenost, monotonost i konvergencija. Red realnih brojeva. Nužan uvjet konvergencije. Kriteriji konvergencije. Apsolutna konvergencija. Alternirani redovi.

    3 sata
    11.

    Neodređeni integral

    3 sata
    12.

    Određeni integral i primjena

    3 sata
    13.

    Funkcije više varijabli

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.