FESB NASTAVA
Loading...
  Doktorski
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Napredne metode obrade prirodnog jezika

    (FELT22)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - razlikovanje problemskih zadataka sintaktičke i semantičke analize teksta na prirodnom jeziku,
    - odabir primjerenih metoda u raznim zadacima obrade prirodnog jezika,
    - samostalan rad sa programskim alatima i bibliotekama koje se koriste za implementaciju sustava za automatsku obradu prirodnog jezika,
    - samostalno dizajniranje, implementaciju i vrednovanje metoda za automatsku obradu prirodnog jezika,
    - prepoznavanje napretka u razvoju metoda umjetne inteligencije i strojnog učenja za automatsku obradu i analizu prirodnog jezika.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - razlikovati metode sintaktičke i semantičke obrade i analize prirodnog jezika,
    - uočiti različitosti u obradi hvatskog i engleskog jezika,
    - primijeniti metode umjetne inteligencije i strojnog učenja koje se koriste u automatskoj obradi prirodnog jezika,
    - samostalno dizajnirati i implementirati sustave za automatsku obradu prirodnog jezika,
    - samostalno koristiti programske alate i biblioteke za automatsku obradu prirodnog jezika,
    - vrednovati metode automatske obrade prirodnog jezika,
    - predložiti primjerenu metodu umjetne inteligencije i strojnog učenja za rješavanje određenog problema kod automatske obrade prirodnog jezika.

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    - Uvod u obradu prirodnog jezika. Područja primjene sa konkretnim primjerima. Razlika sintaktičke i semantičke analize prirodnog jezika. Izazovi obrade engleskog i hrvatskog jezika.
    - Formalne gramatike u obradi prirodnog jezika. Regularne gramatike. Kontekstno-neovisne gramatike.
    - Vrste rječnika (korpusa) u obradi prirodnog jezika.
    - Tokenizacija i lematizacija u obradi prirodnog jezika.
    - Označavanje vrsta riječi u rječniku (korpusu) (tzv. POS (eng. Part-of-Speech) označavanje). Gramatičko označavanje riječi..
    - Prepoznavanje imenovanih entiteta.
    - Vektorski prostori i redukcija dimenzionalnosti u obradi prirodnog jezika. Tehnike odstranjivanja šuma.
    - Automatsko razumijevanje teksta pomoću WordNet metode, metode vreće riječi (eng. Bag of Words) i TF-IDF (eng. Term Frequency-Inverse Document Frequency) metode. Hrvatski WordNet (CroWN) i korištenje.
    - Postupci i metode automatske detekcije emocija pomoću obrade prirodnog jezika (Naivni Bayesov klasifikator, logistička regresija).
    - Metode umjetne inteligencije i strojnog učenja u obradi prirodnog jezika. Klasične metode. Metode utemeljene na dubokom učenju. Vrednovanje metoda za obradu prirodnog jezika.
    - Word2vec modeli u obradi prirodnog jezika. N-gram jezični modeli. GPT-2 i GPT-3 modeli. BERT model jezika i primjena u hrvatskom jeziku.

    preporučena literatura
    • Christopher D. Manning, Hinrich Schütze. Foundations of Statistical Natural Language Processing, The MIT Press; 1st edition (June 18, 1999).

    • Hobson Lane, Hannes Hapke, Cole Howard. Natural Language Processing in Action: Understanding, analyzing, and generating text with Python, Manning Publications; 1st edition (April 14, 2019).

    • Sowmya Vajjala, Bodhisattwa Majumder, Anuj Gupta, Harshit Surana. Practical Natural Language Processing: A Comprehensive Guide to Building Real-World NLP Systems, O'Reilly Media; 1st edition (July 7, 2020).

    dopunska literatura
    • Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper. Natural Language Processing with Python: Analyzing Text with the Natural Language Toolkit, O'Reilly Media; 1st edition (July 21, 2009).

    • Emily M. Bender. Linguistic Fundamentals for Natural Language Processing: 100 Essentials from Morphology and Syntax (Synthesis Lectures on Human Language Technologies), Morgan & Claypool Publishers; Illustrated edition (June 1, 2013).

    jezik poduke
    hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula
    prazno
    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ocjena se utvrđuje na osnovu kvalitete i složenosti realiziranog seminarskog
    rada te prezentacije istoga.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u obradu prirodnog jezika. Područja primjene sa konkretnim primjerima. Razlika sintaktičke i semantičke analize prirodnog jezika. Izazovi obrade engleskog i hrvatskog jezika.

    4 sata
    2.

    Formalne gramatike u obradi prirodnog jezika. Regularne gramatike. Kontekstno-neovisne gramatike.

    4 sata
    3.

    Vrste rječnika (korpusa) u obradi prirodnog jezika.

    2 sata
    4.

    Tokenizacija i lematizacija u obradi prirodnog jezika.

    4 sata
    5.

    Označavanje vrsta riječi u rječniku (korpusu) (tzv. POS (eng. Part-of-Speech) označavanje). Gramatičko označavanje riječi..

    4 sata
    6.

    Prepoznavanje imenovanih entiteta.

    2 sata
    7.

    Vektorski prostori i redukcija dimenzionalnosti u obradi prirodnog jezika. Tehnike odstranjivanja šuma.

    3 sata
    8.

    Automatsko razumijevanje teksta pomoću WordNet metode, metode vreće riječi (eng. Bag of Words) i TF-IDF (eng. Term Frequency-Inverse Document Frequency) metode. Hrvatski WordNet (CroWN) i korištenje.

    6 sati
    9.

    Postupci i metode automatske detekcije emocija pomoću obrade prirodnog jezika (Naivni Bayesov klasifikator, logistička regresija).

    6 sati
    10.

    Metode umjetne inteligencije i strojnog učenja u obradi prirodnog jezika. Klasične metode. Metode utemeljene na dubokom učenju. Vrednovanje metoda za obradu prirodnog jezika.

    6 sati
    11.

    Word2vec modeli u obradi prirodnog jezika. N-gram jezični modeli. GPT-2 i GPT-3 modeli. BERT model jezika i primjena u hrvatskom jeziku.

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.