FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  960 Strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Primjena računala

    (FESC07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematika 1, Mehanika 1
    ciljevi predmeta
    prazno
    očekivani ishodi učenja
    prazno
    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u primjenu računala. Pojmovi vezano uz numeričke postupke i analizu, jednostavni algoritmi. Osnovni pojmovi sklopovske strukture računala. Programski jezik C. Korištenje i izrada programskih skripti u MATLAB-u Elementarni numerički postupci i primjeri inženjerske primjene u problemima (mehanika,...):
    - rješavanje sustava linearnih jednadžbi, rješavanje nelinearnih jednadžbi i nelinearnih sustava, interpolacija polinomima i krivuljama u nizu, parametrizacija oblika
    - aproksimacija polinomima, numeričko diferenciranje i integracija
    - numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi- osnove
    - pretraživanje i optimiranje- osnove
    Primjeri postavljanja fizikalnih i matematičkih modela za različite inženjerske probleme. Razrada odgovarajućih algoritama. Izrada odgovarajućih programa u jeziku C i programskih skripti u MATLAB-u.
    Samostalni rad na primjerima inženjerske numeričke analize, modeliranje, algoritmi, programska rješenja. Primjeri se rješavaju uz programiranje u jeziku C i izradu programskih skripti u paketu MATLAB.

    preporučena literatura
    • Damir Vučina, 'Primjena računala u inženjerskoj analizi', FESB, 2007

    • Gojko Magazinović , 'Vježbe: Primjena elektroničkih računala', FESB Split, 2001

    dopunska literatura
    • Željan Lozina, 'Uvod u programiranje', Sveučilište u Splitu, u tisku

    • S. C. Chapra, R.P. Canale, "Numerical Methods for Engineers", McGraw-Hill 20064. G. Lindfield, J. Penny, "Numerical Methods using MATLAB ", Ellis Horwood 1995

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (M1, M2 - kolokviji). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova na svakom međuispitu i završnom ispitu. Završni ispit uključuje i kratki usmeni dio.
    Ocjena(%) = 0,5*M1 + 0,5*M2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Student koji ne položi ispit preko kolokvija polaže pismeni ispit koji sadrži zadatke te teoretska pitanja. Uvjet za prolaz ispita je 50% bodova od ukupnog broja te pozitivan rezultat iz teorije i zadataka. Na jesenskim ispitnim rokovima ispit se polaže u cjelini.

    Ispitni rokovi: prema rasporedu FESBa.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. Uvod u primjenu računala. Osnovni pojmovi binarne algebre, logičkih sklopova i sklopovske strukture računala.

    2 sata
    2.

    2. Pojmovi vezano uz numeričke postupke i analizu, jednostavni algoritmi.

    2 sata
    3.

    3. Programski jezik C, 1. dio.

    2 sata
    4.

    4. Programski jezik C, 2. dio.

    2 sata
    5.

    5. Korištenje i izrada programskih skripti u MATLAB-u, 1. dio.

    2 sata
    6.

    6. Korištenje i izrada programskih skripti u MATLAB-u, 2. dio.

    2 sata
    7.

    7. Elementarni numerički postupci i primjeri inženjerske primjene u problemima (mehanika, mehanika fluida, termotehnika, ..).

    2 sata
    8.

    8. Inženjerska primjena numeričkih postupaka: rješavanje sustava linearnih jednadžbi.

    2 sata
    9.

    9. Inženjerska primjena numeričkih postupaka: rješavanje nelinearnih jednadžbi i nelinearnih sustava.

    2 sata
    10.

    10. Inženjerska primjena numeričkih postupaka: interpolacija polinomima i krivuljama u nizu.

    2 sata
    11.

    11. Inženjerska primjena numeričkih postupaka: aproksimacija polinomima

    2 sata
    12.

    12. Inženjerska primjena numeričkih postupaka: numeričko diferenciranje i integracija. Osnove optimiranja.

    2 sata
    13.

    13. Primjeri postavljanja fizikalnih i matematičkih modela za različite inženjerske probleme. Razrada odgovarajućih algoritama. Izrada odgovarajućih programa u jeziku C i programskih skripti u MATLAB-u.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s programskim paketom Visual studio, radni prostor, prevoditelj i poveznik.Osnovni pojmovi programskog jezika C. Tipovi, operatori i izrazi. Funkcija ispisa printf().

    2 sata
    2.

    Prijavljivanje varijabli. Formatirani ispis različitih tipova varijabli. Unos podataka. Funkcija scanf().

    2 sata
    3.

    Uvjetni izrazi. Usmjeravanje obrade – grananje. if, if-else, if-else if-...-else

    2 sata
    4.

    Usmjeravanje obrade – petlje. while(), do-while(), for().

    2 sata
    5.

    Rad sa datotekama. fopen(), fprintf(), fscanf(), feof().

    2 sata
    6.

    Polja podataka. Jednodimenzionalna, dvodimenzionalna.

    2 sata
    7.

    Funkcije. Deklaracija i definicija. Razmjena argumenata.

    2 sata
    8.

    Pokazivači. Razmjena argumenata po vrijednosti i po adresi.

    2 sata
    9.

    Uvod u numeričke postupke. Interpolacija, linearna i polinomska.

    2 sata
    10.

    Uvod u numeričke postupke. Rješavanje općenite nelinearne jednadžbe, postupkom uzastopnog raspolavljanja i Newton-ovim postupkom.

    2 sata
    11.

    Uvod u numeričke postupke. Integracija. Trapezno i Simpsonovo pravilo.

    2 sata
    12.

    Upoznavanje s programskim paketom Matlab. Sličnost programskog jezika C i Matlab-a. Operatori i izrazi. Grananje i petlje.

    2 sata
    13.

    Numerički postupci u Matlab-u. Interpolacija, nelinearne jednadžbe, Integracija.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.