FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  950 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Uvod u distribuirane informacijske sustave

    (FELB15)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Objektno orijentirano programiranje, Algoritmi, Strukture podataka
    ciljevi predmeta
    prazno
    očekivani ishodi učenja
    prazno
    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Pregled, modeli i koncepti distribuiranih sustava. Lokalno i mrežno distribuirani sustavi. Osnovi problemi u distribuiranim sustavima (vrijeme, sinkronizacija i koordinacija, grupna komunikacija, konkurentno programiranje, konsenzus). Međuprocesna komunikacija i middleware. Socket, RPC, ORPC, Servisi

    preporučena literatura
    • Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen: Distributed Systems, Principles and Paradigms, 2007 Pearson Education

    • Cameron Hughes, Tracey Hughes: Parallel and Distributed Programming Using C++, Addison Wesley 2003

    dopunska literatura
    • Tom Barnaby: Distributed .NET Programming in C#, Apress 2002

    • Ajay D. Kshemkalyani, Mukesh Singhal: Distributed Computing, Principles,

    • Algorithms, and Systems, Cambridge University Press 2008

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra organizirati će se dva pismena međuispita (kolokvija) i jedan usmeni ispit i završni ispit. Prvi međuispit je u 8. tjednu nastave, a drugi nakon završetka nastave nakon čega se dogovara usmeni dio ispita. Na usmeni ispit pozivaju se samo oni studenti koji imaju ukupno barem 45% bodova iz kolokvija, a odgovara se gradivo cijelog semestra.
    Na završnom ispitu studenti polažu cjelovito gradivo ili dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova ukupnog broja bodova .

    Ocjena(%)=( (M1 + M2 )/2 + U)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    U - broj bodova na usmenom ispitu u %

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Svaki međuispit se sastoji od 10 pitanja, a završni ispit sastoji se od 15. Uvjet za polaganje ispita je 50% bodova od ukupnog broja pitanja.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Distribuirani informacijski sustavi, definicija, ciljevi, svojstva, vrste distribuiranih sustava

    2 sata
    2.

    Arhitekture distribuiranih sustava: klijent server, p2p, arhitekture distribuiranih objekata, centralizirane, decentralizirane, hibridne, cloud arhiektura

    2 sata
    3.

    Procesi i niti, stanja procesa

    2 sata
    4.

    Procesi klijenta i servera. Virtualizacija

    2 sata
    5.

    Komunikacijski mehanizmi. Međuprocesna komunikacija (IPC, System V IPC)) , mrežna komunikacija (Socket, RPC, Message oriented modeli, Straming, multicast)

    2 sata
    6.

    Imenovanje i rezolucija imena

    2 sata
    7.

    Sinkronizacija procesa, sinkronizacija vremena. UTC, logički sat, vektorski sat

    2 sata
    8.

    Soketi, definicija, priprema podataka. NBO

    2 sata
    9.

    Soketi, realizacija, C, C#, Java

    2 sata
    10.

    RPC

    2 sata
    11.

    ORPC (DCOM, RMI, CORBA)

    2 sata
    12.

    Message orijentirani distribuirani sustavi

    2 sata
    13.

    Web servisi, SOAP, REST, XML RPC

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    POSIX niti

    2 sata
    2.

    C++ thread biblioteka

    2 sata
    3.

    Soket aplikacija u programskim jezicima C, C# i Java

    6 sati
    4.

    RPC aplikacija u C-u

    4 sata
    5.

    RMI aplikacija u javi

    4 sata
    6.

    DCOM aplikacija u C-u

    2 sata
    7.

    Web servis u PHP-u

    4 sata
    8.

    Nadoknade

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.