FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  950 Računarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Fizika 1

    (FEMB05)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Razumijevanje osnovnih zakona klasične fizike, te njihova primjena na realne probleme. Usvojena znanja služe kao podloga za usvajanje daljnjih stručnih znanja kroz specijalizirane kolegije, te kao priprema za usvajanje profesionalnih znanja tijekom cijele karijere.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne veličine i zakone klasične fizike;
    2. izračunati položaj materijalne točke pri jednolikom i nejednolikom pravocrtnom gibanju ili kružnom gibanju u ravnini;
    3. primijeniti zakone klasične fizike za izračun trajektorije materijalne točke pod utjecajem vanjske sile;
    4. primijeniti zakone očuvanja količine gibanja i/ili energije na elastične i neelastične sudare;
    5. analizirati jednostavne sisteme materijalnih točaka i izračunati pripadajuće centre mase;
    6. objasniti temeljne veličine i zakone termodinamike;
    7. opisati rad rashladnog stroja i toplinske pumpe;
    8. primijeniti zakone termodinamike za izračun ostvarenog rada za zatvoreni termodinamički proces.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    O fizici. Fizikalne veličine. Dimenzije fizikalnih veličina. Međunarodni sustav jedinica (SI). Kinematika čestice. Dinamika čestice. Rad i energija. Statika. Rotacija krutog tijela. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Gravitacija. Statika fluida. Dinamika fluida. Toplina i temperatura. Termodinamika. Kinetičko-molekularna teorija topline.

    preporučena literatura
    • I. Doršner, D. Polić: Online materijali, e-learning portal FESB-a.

    • P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

    • M. Grbac, L. Rađa-Ljubić: Zadaci iz mehanike i hidromehanike, FESB, Split, 1991.

    • P. Kulišić i suradnici: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

    dopunska literatura
    • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamental of Physics, 7th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

    • N. Cindro: Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman: Udžbenik Sveučilišta u Berkeleyu, Svezak 1, Mehanika, Tehnička knjiga, Zagreb, 1992.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre i od strane ureda za promicanje kvalitete.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo će se podijeliti na dva dijela te polagati u dva međuispita

    Svaki međuispit se sastoji od 6 pitanja:
    - 2 konceptualna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 4 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na kolokviju potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz konceptualne skupine pitanja,
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Studenti koji ne polože jedan od međuispita mogu ga polagati u okviru završnih i popravnih ispita ispita.

    Završni ispit:

    Završni ispit se sastoji od 12 pitanja:
    - 4 obavezna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 8 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na završnom ispitu potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja,
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Utvrđivanje konačne ocjene:

    Utvrđivanje konačne ocjene, prema apsolutnom načinu ocjenjivanja temelji se na ukupno ostvarenim bodovima, koji se računaju tako da je težinski faktor ostvarenih bodova iz dio ispita teorija 0,6 a iz dio ispita zadaci 0,4.
    Ukupni bodovi=0,6*Teorija_bodovi+0,4*Zadaci_bodovi), maksimalni broj bodova je 100.

    - dovoljan (2), bodovi: 50 - 60
    - dobar (3), bodovi: 60 - 75
    - vrlo dobar (4), bodovi: 75 - 90
    - izvrstan (5), bodovi 90 - 100
    Teorijsko znanje i na međuispitima i na završnim ispitima polaže se kombinirano u pisanoj i usmenoj formi, pisani dio ispita je eliminacijski a na usmenom dijelu ispita se provjerava znanje i definira konačna ocjena na kojem se provjerava cjelokupno znanje iz dijela gradiva kojeg je student polagao.

    Ukoliko se student tijekom semestra ističe zalaganjem (aktivnost na satu, rješavanje domaćih radova i sl.) ukupna ocjena može biti povoljnija nego ocjena određena gornjom skalom.

    Termini kolokvija i ispitnih rokova:
    Termini kolokvija i ispitnih rokova definirani su kalendarom nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodno predavanje. O fizici. Dimenzije i mjerenje fizikalnih veličina. Skalari i vektori. (1)

    3 sata
    2.

    Kinematika čestice. Materijalna točka. Jednoliko pravocrtno gibanje. Nejednoliko pravocrtno gibanje. Gibanje s konstantnom akceleracijom. Slobodni pad. (1)

    3 sata
    3.

    Jednoliko i nejednoliko kružno gibanje. Kosi hitac. Općenito krivocrtno gibanje u ravnini. (1)

    3 sata
    4.

    Dinamika čestice. Masa i sila. Newtonovi zakoni. Količina gibanja i impuls sile. Zakon očuvanja količine gibanja. (1)

    3 sata
    5.

    Dinamika čestice. Sistem materijalnih točaka. Centar mase. Trenje. Centripetalna sila. (1)

    3 sata
    6.

    Statika. Rotacija krutog tijela. (1)

    3 sata
    7.

    Rad. Energija. Zakon očuvanja energije. Snaga. Sudari. (1)

    3 sata
    8.

    Inercijalni i neinercijalni sustavi. Gravitacija. (2)

    3 sata
    9.

    Statika fluida. Dinamika fluida (2)

    3 sata
    10.

    Toplina i temperatura. (2)

    3 sata
    11.

    Termodinamički procesi. Prvi zakon termodinamike. (2)

    3 sata
    12.

    Rad u termodinamici. Drugi zakon termodinamike. Carnotov kružni proces. Entropija. Rashladni stroj i toplinska pumpa. (2)

    3 sata
    13.

    Kinetičko-molekularna teorija topline. (2)

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvodno predavanje. O fizici. Dimenzije i mjerenje fizikalnih veličina. Skalari i vektori. (1)

    2 sata
    2.

    Kinematika čestice. Materijalna točka. Jednoliko pravocrtno gibanje. Nejednoliko pravocrtno gibanje. Gibanje s konstantnom akceleracijom. Slobodni pad. (1)

    2 sata
    3.

    Jednoliko i nejednoliko kružno gibanje. Kosi hitac. Općenito krivocrtno gibanje u ravnini. (1)

    2 sata
    4.

    Dinamika čestice. Masa i sila. Newtonovi zakoni. Količina gibanja i impuls sile. Zakon očuvanja količine gibanja. (1)

    2 sata
    5.

    Dinamika čestice. Sistem materijalnih točaka. Centar mase. Trenje. Centripetalna sila. (1)

    2 sata
    6.

    Statika. Rotacija krutog tijela. (1)

    2 sata
    7.

    Rad. Energija. Zakon očuvanja energije. Snaga. Sudari. (1)

    2 sata
    8.

    Inercijalni i neinercijalni sustavi. Gravitacija. (2)

    2 sata
    9.

    Statika fluida. Dinamika fluida (2)

    2 sata
    10.

    Toplina i temperatura. (2)

    2 sata
    11.

    Termodinamički procesi. Prvi zakon termodinamike. (2)

    2 sata
    12.

    Rad pri promjeni stanja plina. Drugi zakon termodinamike. Carnotov kružni proces. Entropija. Rashladni stroj i toplinska pumpa. (2)

    2 sata
    13.

    Kinetičko-molekularna teorija topline. (2)

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.