FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Fizika 2

    (FEMA02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Fizika 1
    ciljevi predmeta

    Razumijevanje osnovnih zakona klasične fizike i osnovnih pojmova kvantne fizike, te njihova primjena na realne probleme. Usvojena znanja služe kao podloga za usvajanje daljnjih stručnih znanja kroz specijalizirane kolegije, te kao priprema za usvajanje profesionalnih znanja tijekom cijele karijere.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne veličine i jednadžbe koje se koriste pri opisu jednostavnog harmoničkog, prigušenog i prisilnog titranja;
    2. nabrojati vrste mehaničkih valova i navesti odgovarajuće primjere;
    3. primijeniti princip superpozicije za izračun interferencije dva ili više koherentnih valova;
    4. opisati Maxwellove jednadžbe;
    5. definirati temeljne veličine i zakone koji se koriste u fizikalnoj optici;
    6. definirati postulate i osnovne relacije specijalne teorije relativnosti;
    7. objasniti kvantnu prirodu svjetlosti na primjeru fotoelektičnog efekta;
    8. navesti kvantne brojeve atoma;
    9. opisati valnu prirodu materije.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 6 tjedana
    sadržaj

    Titranje. Mehanički valovi. Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski titraji i valovi. Geometrijska optika. Fizikalna optika. Kvantna priroda svjetlosti. Struktura atoma.

    preporučena literatura
    • D. Lelas, On-line materijali na e-learning portalu.

    • V. Henč-Bartolić, P. Kulišić: Valovi i optika, Školska knjiga Zagreb, 1989.

    • Ivan Supek, Miroslav Furić, Počela fizike, Školska Knjiga, Zagreb, 1995.

    • M. Grbac: Fizika 2- Auditorne vježbe

    • V. Henč-Bartolić i suradnici: Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb 1992.

    dopunska literatura
    • N. Cindro: Fizika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics 7th Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005.

    • E. M. Purcell: Elektricitet i magnetizam, udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeley, svezak 2., Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

    • E.V. Wichmann: Kvantna Fizika, udžbenik fizike Sveučilišta u Berkeley, svezak 4., Tehnička knjiga, Zagreb, 1988.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Kolokviji (međuispiti)
    Gradivo će se podijeliti na dva dijela te polagati u dva kolokvija.

    Svaki kolokvij se sastoji od 6 pitanja:
    - 2 konceptualna pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 4 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na kolokviju potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja,
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Student koji ne položi jedan od kolokvija može ga polagati u okviru završnog ispita.

    Završni ispit

    Završni ispit se sastoji od 12 pitanja:
    - 4 konceptualna pitanja pitanja (osnovna pitanja iz gradiva)
    - 8 pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Za prolaznu ocjenu na završnom ispitu potrebno je zadovoljiti:
    - minimalno 90% iz obavezne skupine pitanja,
    - minimalno po 50% iz svakog od pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke.

    Kolokvij iz laboratorijskih vježbi polaže se nakon odrađenih i pozitivno ocjenjenih svih laboratorijskih vježbi.

    Uvrđivanje konačne ocjene

    Konačna ocjena određuje se prema ukupnom postotku koji se računa na sljedeći način:
    - obavezni dio ne ulazi u konačnu ocjenu već je samo uvjet za prolaz (više od 90%),
    - aritmetička sredina postotaka iz pitanja koja testiraju teorijsko znanje i zadatke predstavljaju 5/6 ukupnog postotka,
    - postotak iz laboratorijskih vježbi predstavljaju 1/6 ukupnog postotka.

    Utvrđivanje konačne ocjene prema postotku:

    - dovoljan (2), bodovi: 50 - 60
    - dobar (3), bodovi: 60 - 75
    - vrlo dobar (4), bodovi: 75 - 90
    - izvrstan (5), bodovi 90 - 100

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Harmonijsko titranje. Matematičko i fizikalno njihalo. Prigušeno i prisilno titranje.

    3 sata
    2.

    Mehanički valovi: podjela valova, jednostavni harmonijski val, valna jednadžba, valna jednadžba transverzalnog vala na žici, energija mehaničkih valova

    3 sata
    3.

    Superpozicija valova. Refleksija i transmisija valova. Stojni valovi. Interferencija valova. Valni paket. Fazna i grupna brzina vala.

    3 sata
    4.

    Valovi zvuka. Jakost i glasnoća zvuka. Dopplerov efekt. Ultra zvuk.

    3 sata
    5.

    Gaussov zakon za električno i magnetsko polje, Amperov zakon, Bio-Savartov zakon. Elektromagnetski titraji.

    3 sata
    6.

    Maxwellove jednadžbe.

    3 sata
    7.

    Elektromagnetski valovi.

    3 sata
    8.

    Indeks loma, disperzija, apsorpcija, i polarizacija elektromagnetskih valova. Spektar elektromagnetskih valova.

    3 sata
    9.

    Fizikalna optika. Interferencija. Ogib. Youngov pokus. Optička rešetka.

    3 sata
    10.

    Specijalna teorija relativnosti

    3 sata
    11.

    Toplinsko zračenje. Ultraljubičasta katastrofa. Planckov zakon zračenja crnog tijela. Kvanti svjetlosti. Fotoelektrični efekt. Comptonov efekt.

    3 sata
    12.

    Struktura atoma. Linijski spektri. Bohrov model atoma.

    3 sata
    13.

    Kvantni brojevi. Rendgensko zračenje. Periodni sustav elemenata.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Matematičko i fizikalno njihalo. Prigušeno titranje. Prisilno titranje. Rezonancija. Zbrajanje harmonijskih titranja.

    2 sata
    2.

    Mehanički valovi: podjela valova, jednostavni harmonijski val, valna jednadžba, valna jednadžba transverzalnog vala na žici, energija mehaničkih valova.

    2 sata
    3.

    Superpozicija valova. Refleksija i transmisija valova. Stojni valovi. Interferencija valova. Valni paket. Fazna i grupna brzina vala.

    2 sata
    4.

    Valovi zvuka. Jakost i glasnoća zvuka. Dopplerov efekt. Ultra zvuk.

    2 sata
    5.

    Gaussov zakon za električno i magnetsko polje, Amperov zakon, Bio-Savartov zakon. Elektromagnetski titraji.

    2 sata
    6.

    Maxwellove jednadžbe.

    2 sata
    7.

    Elektromagnetski valovi.

    2 sata
    8.

    Indeks loma, disperzija, apsorpcija, i polarizacija elektromagnetskih valova. Spektar elektromagnetskih valova.

    2 sata
    9.

    Fizikalna optika. Interferencija. Ogib. Youngov pokus. Optička rešetka.

    2 sata
    10.

    Specijalna teorija relativnosti

    2 sata
    11.

    Toplinsko zračenje. Ultraljubičasta katastrofa. Planckov zakon zračenja crnog tijela. Kvanti svjetlosti. Fotoelektrični efekt. Comptonov efekt.

    2 sata
    12.

    Struktura atoma. Linijski spektri. Ruthrefordov model atoma. Bohrov model atoma.

    2 sata
    13.

    Kvantni brojevi. Periodni sustav elemenata. Rendgensko zračenje.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Matematičko i fizikalno njihalo

    2 sata
    2.

    Slaganje titranja

    2 sata
    3.

    Stojni val

    2 sata
    4.

    Kundtova cijev

    2 sata
    5.

    Quinckeova cijev

    2 sata
    6.

    Mjerenje magnetskog polja Zemlje

    2 sata
    7.

    Magnetski dipolni moment

    2 sata
    8.

    Leće i zrcala

    2 sata
    9.

    Optička rešetka

    2 sata
    10.

    Fotoelektični efekt

    2 sata
    11.

    Mjerenje omjera e/m

    2 sata
    12.

    Linijski spektar-spektometar

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.