FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektromagnetska polja

    (FELA32)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Matematike 3 i Fizika 2.
    ciljevi predmeta
    prazno
    očekivani ishodi učenja
    prazno
    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 7 tjedana
    sadržaj

    Zakoni klasične elektrodinamike; Maxwellove jednadžbe; Granični uvjeti; Poyntingov vektor i teorem; Elektromagnetski potencijali; Statička polja; Metode rješavanja: Primjena Greenovog teorema. Preslikavanje. Separacija varijabli. Primjeri; Uvod u numeričke metode rješavanja. Primjeri; Ravni val: propagacija, refleksija i lom. Totalna refleksija. Primjene; Načini usmjerenog vođenja elektromagnetskih valova; Vrste modova propagacije; Površinski valovi; Prijenosne linije i modovi propagacije; Metalni i dielektrični valovodi; Planarne valovodne strukture; Elementi optičkih komunikacijskih sustava; Polje svjetlovoda; Optička svojstva radio valova: refrakcija, refleksija, difrakcija i interferencija; Kratka antena.

    preporučena literatura
    • D.Poljak, V.Dorić, S.Antonijević; Modeliranje žičanih antena primjenom računala, Kigen Zagreb 2009.

    • D.Poljak, Advanced Modeling in Computational EMC, Wiley, New York, 2007.

    • Z. Haznadar, Ž. Štih: Elektromagnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1997

    • S.M.Wentworth: Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications, Wiley, 2005

    dopunska literatura
    • S. Ratnajeevan, H. Hoole, P. Ratnamahilan, P. Hoole: A Modern Short Course inEngineering Electromagnetics, Oxford University Press, 1996

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave (anketa). Povremena evaluacija uspješnosti nastave i polaganja ispita od strane uprave fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se 2 međuispita (kolokvija). Prvi međuispit za prvu polovinu gradiva održat će se polovinom semestra u terminu predvidenom za odrzavanje vjezbi, a drugi u terminu održavanja završnog ispita. Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Preduvjet za polaganje gradiva drugog kolokvija je položeni prvi kolokvij.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova za zadatke (iz auditornih vježbi) i 50% bodova za teoriju (gradivo s predavanja) na svakom međuispitu odnosno završnom ispitu, te pozitivnaocjena iz laboratorijskih vježbi.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira ocjena (za svaki kolokvij odnosno ispit) dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja korigiran usmenom provjerom.
    Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4) (uz najmanje 76% za laboratorijske vježbe)
    89% do 100% izvrstan (5) (uz najmanje 89% za laboratorijske vježbe)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjeloviti ispit pod istim gore opisan uvjetima.

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Zakoni klasične elektrodinamike.

    2 sata
    2.

    Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    2 sata
    3.

    Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku.

    2 sata
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području.

    2 sata
    5.

    Granični uvjeti.

    2 sata
    6.

    Poyntingov vektor. Poyntingov teorem. Kompleksni Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    2 sata
    7.

    Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe i partikularno rješenje za potencijale.

    2 sata
    8.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Poissonove jednadžbe. Polje točkastog naboja.

    2 sata
    9.

    Magnetostatsko polje. Stacionarne i quazistacionarne struje. Magnetski skalarni i vektorski potencijali. Biot-Savartov zakon. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    2 sata
    10.

    Metode rješavanja elektromagnetskih problema. Analitičke metode.

    2 sata
    11.

    Metoda prslikavanja.
    Primjeri
    Metoda separacije varijabli.
    Primjeri.

    2 sata
    12.

    Numeričke metode: Metoda konačnih diferencija. Metoda momenata. Metoda konačnih elemenata. Primjeri.

    2 sata
    13.

    Ravni val. Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini Vrste usmjerenog vođenja. Pravokutni valovod. Površinski valovi i valovodi. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Zakoni klasične elektrodinamike.

    1 sat
    2.

    Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    1 sat
    3.

    Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku.

    1 sat
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području.

    1 sat
    5.

    Granični uvjeti.

    1 sat
    6.

    Poyntingov vektor. Poyntingov teorem. Kompleksni Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    1 sat
    7.

    Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe i partikularno rješenje za potencijale.

    1 sat
    8.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Poissonove jednadžbe. Polje točkastog naboja.

    1 sat
    9.

    Magnetostatsko polje. Stacionarne i quazistacionarne struje. Magnetski skalarni i vektorski potencijali. Biot-Savartov zakon. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    1 sat
    10.

    Metode rješavanja elektromagnetskih problema. Analitičke metode.

    1 sat
    11.

    Metoda prslikavanja.
    Primjeri

    1 sat
    12.

    Metoda separacije varijabli.
    Primjeri.

    1 sat
    13.

    Numeričke metode: Metoda konačnih diferencija. Metoda momenata. Metoda konačnih elemenata. Primjeri.

    1 sat
    14.

    Ravni val. Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini Vrste usmjerenog vođenja.

    1 sat
    15.

    Pravokutni valovod. Površinski valovi i valovodi. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Zakoni klasične elektrodinamike.

    1 sat
    2.

    Električka svojstva materijala: izotropnost, linearnost, homogenost.

    1 sat
    3.

    Maxwellove jednadžbe u diferencijalnom obliku. Maxwellove jednadžbe u integralnom obliku.

    1 sat
    4.

    Maxwellove jednadžbe za posebne slučajeve. Klasifikacija medija i primjena aproksimacija ovisno o frekvencijskom području.

    1 sat
    5.

    Granični uvjeti.

    1 sat
    6.

    Poyntingov vektor. Poyntingov teorem. Kompleksni Poyntingov vektor za harmonijski promjenjljiva polja.

    1 sat
    7.

    Elektromagnetski potencijali. Valne jednadžbe i partikularno rješenje za potencijale.

    1 sat
    8.

    Elektrostatsko polje. Greenovi teoremi. Opće rješenje Poissonove jednadžbe. Polje točkastog naboja.

    1 sat
    9.

    Magnetostatsko polje. Stacionarne i quazistacionarne struje. Magnetski skalarni i vektorski potencijali. Biot-Savartov zakon. Samoinduktivitet i međuinduktivitet

    1 sat
    10.

    Metode rješavanja elektromagnetskih problema. Analitičke metode.

    1 sat
    11.

    Metoda prslikavanja.
    Primjeri

    1 sat
    12.

    Metoda separacije varijabli.
    Primjeri.

    1 sat
    13.

    Numeričke metode: Metoda konačnih diferencija. Metoda momenata. Metoda konačnih elemenata. Primjeri.

    1 sat
    14.

    Ravni val. Refleksija i lom ravnog vala. Širenje ravnog vala u konačno vodljivoj sredini Vrste usmjerenog vođenja.

    1 sat
    15.

    Pravokutni valovod. Površinski valovi i valovodi. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.