FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  930 Elektrotehnika
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Informacije i komunikacije

    (FELA07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - Usvajanje temeljnih znanja iz područja teorije informacija
    - Usvajanje osnovnih znanja iz područja obrade signala i komunikacijskih sustava
    - Razumjevanje i primjenu temeljnih načela u području teorije informacija i komunikacijskih sustava

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Opisati sadržaj informacije prema različitim aspektima
    2. Objasniti ideju definicije vlastitog sadržaja informacije
    3. Objasniti modele izvora, kapacitet izvora i smisao srednjeg sadržaja informaicje
    4. Primjeniti Fourierovu transformaciju na analizu signala
    5. Objasniti A/D pretvorbu te odabrati odabrati odgovarajući A/D pretvornik s obzirom na svojstva analognog signala
    6. Objasniti efekt propuštanja kod DFT-a
    7. Opisati model komunikacijskog sustava

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Sintaktički, semantički, pragmatički i estetski aspekti informacije, mediji informacije, kontinuirani i diskretni informacijski sustavi, modeli izvora informacije i primjeri, entropija, sadržaj informacije i kapacitet izvora, kodiranje izvora, zaštitno kodiranje i kriptografija, kanali sa šumom, binarni simetrični kanal (BSC), detekcija i ispravljanje grješaka, deterministički i slučajni signali i sustavi, analiza i obradba signala, Fourierova transformacija, A/D pretvorba, DFT i FFT, linearni dinamički i stohastički sustavi u vremenskom i frekvencijskom području, model komunikacijskih sustava, analogne i digitalne modulacije, model komunikacijskih sustava, analogne i digitalne modulacije, tipovi komunikacijskih sustava i primjeri, mreže, topologije, arhitekture i protokoli u komunikacijama.

    preporučena literatura
    • Rožić, N.: Informacije i komunikacije: kodiranje s primjenama, Zagreb, 1992.

    dopunska literatura
    • Sinković, V.: Informacija, simbolika i semantika, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    - Kolokviji i završni ispit se održavaju prema kalendaru nastave.
    - Kolokviji i završni ispit se sastoje od teorijskih pitanja i zadataka.
    - Na završnom ispitu može se polagati cjelovito gradivo ili gradivo koje pripada kolokviju.
    - Uvjet za pozitivnu ocjenu je ostvarenih barem 50 % od ukupnog broja bodova na svakom od kolokvija ili završnom ispitu uz nužan uvjet od barem 25 % bodova iz dijela zadataka.

    Ukupni bodovi (%) = 3/4*T + 1/4*Z; T, Z - bodovi u postotcima iz dijela teorijskih pitnja i zadataka.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak - ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u teoriju informacija, signala i sustava

    3 sata
    2.

    Aspekti informacije: sintaktički, semantički, pragmatički i estetski

    3 sata
    3.

    modeli izvora informacije i primjeri,

    3 sata
    4.

    entropija, sadržaj informacije i kapacitet izvora, kodiranje izvora,

    3 sata
    5.

    zaštitno kodiranje i kriptografija,

    3 sata
    6.

    kanali sa šumom, binarni simetrični kanal (BSC),

    3 sata
    7.

    detekcija i ispravljanje pogrješaka,

    3 sata
    8.

    deterministički i slučajni signali i sustavi,

    3 sata
    9.

    analiza i obradba signala, Fourierova transformacija,

    3 sata
    10.

    A/D pretvorba, DFT i FFT,

    3 sata
    11.

    linearni dinamički i stohastički sustavi u vremenskom i frekvencijskom području,

    3 sata
    12.

    model komunikacijskih sustava,

    3 sata
    13.

    analogne i digitalne modulacije,

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u teoriju informacija, signala i sustava

    1 sat
    2.

    Aspekti informacije: sintaktički, semantički, pragmatički i estetski

    1 sat
    3.

    modeli izvora informacije i primjeri,

    1 sat
    4.

    entropija, sadržaj informacije i kapacitet izvora, kodiranje izvora,

    1 sat
    5.

    zaštitno kodiranje i kriptografija,

    1 sat
    6.

    kanali sa šumom, binarni simetrični kanal (BSC),

    1 sat
    7.

    detekcija i ispravljanje pogrješaka,

    1 sat
    8.

    deterministički i slučajni signali i sustavi,

    1 sat
    9.

    analiza i obradba signala, Fourierova transformacija,

    1 sat
    10.

    A/D pretvorba, DFT i FFT,

    1 sat
    11.

    linearni dinamički i stohastički sustavi u vremenskom i frekvencijskom području,

    1 sat
    12.

    model komunikacijskih sustava,

    1 sat
    13.

    analogne i digitalne modulacije,

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.