FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  910 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Automatska regulacija 2

    (FELA38)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Teorija sustava
    ciljevi predmeta
    prazno
    očekivani ishodi učenja
    prazno
    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Podjela dinamičkih sustava na kontinuirane i diskretne. Kvantizacija kontinuiranog signala. Uzorkovanje i teorija uzorkovanja. A/D pretvarač. Obnavljanje funkcije iz diskretnih podataka. D/A pretvarač. Modeliranje dinamičkih diskretnih sustava: jednadžbe diferencija, teorija Z-transformacije, impulsna prijenosna funkcija i njena identifikacija, blok dijagrami. Analiza diskretnih regulacijskih sustava: prijelazne pojave, pogreške ustaljenog stanja, stabilnost. Realizacija impulsne prijenosne funkcije. Digitalno programiranje. Sinteza diskretnih regulacijskih sustava: diskretizacija kontinuiranih regulatora, DDC-direktno digitalno vođenje (Kalmanov algoritam, Dahlinov algoritam). Realizacija digitalnog vođenja: elementi digitalnog vođenja, problemi realizacije digitalnog vođenja, primjeri digitalnog vođenja.

    preporučena literatura
    • D.Stipaničev, J.Marasović, Digitalno vođenje on-line, on-line (Web) udžbenik, MZT –Informatički projekt, 2004. http://laris.fesb.hr/digitalno_vodjenje

    • Kuljača, Lj.; Vukić, Z.: Automatsko upravljanje sistemima, Školska knjiga, Zagreb, 1985. 2004.

    • Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sistema, Školska knjiga, 1990.

    dopunska literatura
    • Aström, K.J.; Wittenmark, B.Computer controlled systems - theory and design, Prentice-Hall Int. series, London, 1984.

    • Web stranice na e-learning portalu FESB-a

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji od pismenog dijela i ukoliko je potrebno dodatne usmene provjere. Tijekom semestra biti će dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana nastave, a drugi po završetku nastave. Student može putem kolokvija položiti gradivo kolegija. Na dva završna ispita u lipnju i srpnju, studenti koji nisu sakupili prolazan broj bodova na kolokvijima polažu cjelokupno gradivo obuhvaćeno sa dva kolokvija. Uvjet za izlazak na završni ispit je uspješno odrađen praktični dio laboratorijskih vježbi, te predani svi izvještaji.

    Ispit je cjelovit te uključuje i teorijski dio gradiva i zadatke s auditornih vježbi. Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima ukupno najmanje 50 % bodova na ispitu ali pri tome mora imati minimalno 25% položenog teorijskog dijela gradiva i 25% položenih zadataka. Ukoliko student ima manje od 25% bodova na zadacima i/ili manje od 25% bodova iz teorijskog dijela gradiva ponovo polaže cijeli ispit. Studeti koji su Studenti koji su na ljetnom ispitnom roku ostvarili više od 75% od ukupne teorije ili zadataka taj dio ispita (zadaci ili teorija) ne moraju polagati ponovno na jesenskom ispitnom roku.

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti u jesenskim rokovima. Sva ispitna pitanja studentima će biti poznata prije ispita.

    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Na prvom kolokviju će se polagati gradivo prema nastavnim jedinicama do sedmog tjedna uključivo, a na drugom ostatak gradiva tjedna uključivo. Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Shodno tome student treba izraditi i predati 100 % zadataka koje dobije u okviru laboratorijskih vježbi. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu i dobiti potpis, te će ispit morati ponovo upisati.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u digitalno vođenje. Povijesni pregled. Podjela dinamičkih sustava na kontinuirane i diskretne. Kvantizacija kontinuiranog signala. Diskretni i digitalni sustavi.

    2 sata
    2.

    Uzorkovanje i teorija uzorkovanja. A/D pretvarač.

    2 sata
    3.

    Obnavljanje funkcije iz diskretnih podataka. D/A pretvarač.

    2 sata
    4.

    Modeliranje dinamičkih diskretnih sustava: jednadžbe diferencija.

    2 sata
    5.

    Teorija Z-transformacije.

    2 sata
    6.

    Impulsna prijenosna funkcija i njena identifikacija.

    2 sata
    7.

    Blok dijagrami diskretnih sustava.

    2 sata
    8.

    I kolokvij

    2 sata
    9.

    Analiza diskretnih regulacijskih sustava u vremenskoj domeni – prijelazne pojave.

    2 sata
    10.

    Analiza diskretnih regulacijskih sustava – pogreške ustaljenog stanja.

    2 sata
    11.

    Analiza diskretnih regulacijskih sustava – stabilnost.

    2 sata
    12.

    Sinteza (projektiranje) diskretnih regulacijskih sustava: diskretizacija kontinuiranih regulatora.

    2 sata
    13.

    Sinteza (projektiranje) diskretnih regulacijskih sustava: P, PI, PD i PID vođenje.

    2 sata
    14.

    Realizacija digitalnog vođenja- pretvaranje impulsne prijenosne funkcije u jednadžbu diferencija.

    2 sata
    15.

    II kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Z - transformacija

    2 sata
    2.

    Impulsna prijenosna funkcija

    2 sata
    3.

    Blok dijagrami diskretnih sustava

    3 sata
    4.

    I kolokvij

    1 sat
    5.

    Analiza diskretnih regulacijskih sustava u vremenskoj domeni – prijelazne pojave.

    2 sata
    6.

    Analiza diskretnih regulacijskih sustava – pogreške ustaljenog stanja.

    1 sat
    7.

    Analiza diskretnih regulacijskih sustava – stabilnost.

    2 sata
    8.

    Sinteza (projektiranje) diskretnih regulacijskih sustava: P, PI, PD i PID vođenje.

    1 sat
    9.

    II kolokvij

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnovne komponente sustava digitalnog vođenja – uzorkovanje i obnavljanje.

    3 sata
    2.

    Modeliranje sustava impulsnom prijenosnom funkcijom – identifikacija.

    3 sata
    3.

    Analiza svojstava digitalnog regulacijskog sustava – prijelazne pojave i stabilnost.

    3 sata
    4.

    Projektiranje diskretnih regulacijskih sustava – diskretizacija kontinuiranih regulatora, P, PD i PI vođenje.

    3 sata
    5.

    Projektiranje diskretnih regulacijskih sustava – diskretizacija kontinuiranih regulatora, PID vođenje.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.