FESB NASTAVA
Loading...
  Razlikovni
  910 Automatika i sustavi
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Matematika 3

    (FEMX03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Razviti sposobnost primjene matematičkih koncepata i alata iz područja vektorske analize, krivuljnih i plošnih integrala, te Fourierove i Laplaceove transformacije za analizu i rješavanje inženjerskih problema.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog predmeta, studenti će biti sposobni:

    1. Navesti definicije i teoreme iz cjelokupnog gradiva.
    2. Prikazati primjerima i dovesti u vezu definirane pojmove.
    3. Primijeniti Hamiltonov diferencijalni operator na skalarna i vektorska polja.
    4. Izačunati krivuljne integrale skalarnih i vektorskih polja.
    5. Izačunati plošne integrale skalarnih i vektorskih polja.
    6. Prikazati funkciju pomoću Fourierovog reda i integrala.
    7. Upotrijebiti Laplaceovu transformaciju u rješavanju diferencijalnih jednadžbi.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    VEKTORSKA ANALIZA: vektorska funkcija, skalarna i vektorska polja; gradijent, divergencija i rotacija; Hamiltonov i Laplaceov operator; usmjerene derivacije.
    KRIVULJNI INTEGRALI: parametrizacija krivulje, tangenta, krivuljni integral skalarnog i vektorskog polja, cirkulacija, računanje potencijala, Greenov teorem.
    PLOŠNI INTEGRALI: parametrizacija plohe, tangencijalna ravnina, plošni integral skalarnog i vektorskog polja, Gaussov i Stokesov teorem.
    FOURIEROV RED: periodične funkcije i proširenja, ortogonalni trigonometrijski sustavi, razvoj funkcija u Fourierov red i primjene, Parsevalova jednakost. Fourierov integral. Fourierova transformacija i inverzna Fourierova transformacija.
    LAPLACEOVA TRANSFORMACIJA: Osnovna svojstva Laplaceove transformacije. Inverzna Laplaceova transformacija. Konvolucija. Primjene na rješavanje diferencijalnih jednadžbi.

    preporučena literatura
    • L. Korkut, M. Krnić, M. Pašić, Vektorska analiza, Element, Zagreb, 2006.

    • N. Elezović, Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija, Element, Zagreb, 2006.

    • Ivan Slapničar, Matematika 3, FESB, Split, http://lavica.fesb.hr/mat3

    • Materijali za vježbe na e-learning portalu FESB-a

    dopunska literatura
    • Luka Krnić i Zvonimir Šikić, Račun diferencijalni i integralni, I. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

    • B. P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.

    • Dž. Lugić, Matematika II: metodički riješeni zadaci i kratki pregled definicija i teorema, Sveučilište u Splitu, FESB, 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa. Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave. Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija. Prvi kolokvij održat će se nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon završetka nastave. Na svakom kolokviju može se ostvariti po 50 bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 25 bodova iz svakog kolokvija, te ukupno najmanje 50 bodova.

    Po završetku nastave održavaju se dva završna ispita, a u rujnu dva popravna ispita.
    Studenti koji putem kolokvija nisu položili jedan dio gradiva mogu polagati samo taj dio kroz završne ispite. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 25 bodova iz svakog dijela gradiva, te ukupno najmanje 50 bodova. Studenti koji putem kolokvija nisu položili niti jedan dio gradiva, na završnim ispitima polažu cjelokupno gradivo. Na ispitu se može ostvariti 100 bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 50 bodova.

    Studenti koji nisu ispunili uvjet za pozitivnu ocjenu ni nakon završnih ispita, a ostvarili su barem 10 bodova, mogu pristupiti popravnim ispitima. Na popravnom ispitu može se ostvariti 100 bodova. Uvjet za pozitivnu ocjenu je najmanje 50 bodova.

    Ocjena se formira na sljedeći način:
    85-100 bodova - 5 (izvrstan),
    70-84 boda - 4 (vrlo dobar),
    60-69 bodova - 3 (dobar),
    50-59 bodova - 2 (dovoljan).

    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    VEKTORSKA ANALIZA. Vektorska funkcija skalarne varijable. Limes i neprekidnost. Derivacija. Integral.

    2 sata
    2.

    Skalarna i vektorska polja. Gradijent, divergencija i rotacija. Hamiltonov i Laplaceov operator.

    2 sata
    3.

    Potencijalna i solenoidalna polja. Usmjerene derivacije.

    2 sata
    4.

    KRIVULJNI INTEGRALI. Parametrizacija krivulje. Tangenta na krivulju. Kkrivuljni integral skalarnog polja.

    2 sata
    5.

    Krivuljni integral vektorskog polja. Cirkulacija, računanje potencijala i Greenov teorem.

    2 sata
    6.

    PLOŠNI INTEGRALI. Parametrizacija plohe. Tangencijalna ravnina. Plošni integral skalarnog polja.

    2 sata
    7.

    Plošni integral vektorskog polja. Gaussov i Stokesov teorem i primjene.

    2 sata
    8.

    FOURIEROV RED. Periodične funkcije i periodična proširenja. Ortogonalni trigonometrijski sustavi.

    2 sata
    9.

    Fourierov red. Dirichletov teorem. Konvergencija Fourierovog reda.

    2 sata
    10.

    Fourierov red parnih i neparnih funkcija. Parsevalova jednakost.

    2 sata
    11.

    Fourierov integral. Fourierova transformacija, inverzna Fourierova transformacija i primjene.

    2 sata
    12.

    LAPLACEOVA TRANSFORMACIJA. Osnovna svojstva Laplaceove transformacije. Inverzna Laplaceova transformacija.

    2 sata
    13.

    Konvolucija. Primjene na rješavanje diferencijalnih jednadžbi.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    VEKTORSKA ANALIZA. Vektorska funkcija skalarne varijable. Limes i neprekidnost. Derivacija. Integral.

    2 sata
    2.

    Skalarna i vektorska polja. Gradijent, divergencija i rotacija. Hamiltonov i Laplaceov operator.

    2 sata
    3.

    Potencijalna i solenoidalna polja. Usmjerene derivacije.

    2 sata
    4.

    KRIVULJNI INTEGRALI. Parametrizacija krivulje. Tangenta na krivulju. Krivuljni integral skalarnog polja.

    2 sata
    5.

    Krivuljni integral vektorskog polja. Cirkulacija, računanje potencijala i Greenov teorem.

    2 sata
    6.

    PLOŠNI INTEGRALI. Parametrizacija plohe. Tangencijalna ravnina. Plošni integral skalarnog polja.

    2 sata
    7.

    Plošni integral vektorskog polja. Gaussov i Stokesov teorem i primjene.

    2 sata
    8.

    FOURIEROV RED. Periodične funkcije i periodična proširenja. Ortogonalni trigonometrijski sustavi.

    2 sata
    9.

    Fourierov red. Dirichletov teorem. Konvergencija Fourierovog reda.

    2 sata
    10.

    Fourierov red parnih i neparnih funkcija. Parsevalova jednakost.

    2 sata
    11.

    Fourierov integral. Fourierova transformacija, inverzna Fourierova transformacija i primjene.

    2 sata
    12.

    LAPLACEOVA TRANSFORMACIJA. Osnovna svojstva Laplaceove transformacije. Inverzna Laplaceova transformacija.

    2 sata
    13.

    Konvolucija. Primjene na rješavanje diferencijalnih jednadzbi.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.