FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Marketing

    (FEEM08)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Studentice i studenti će kritički prosuđivati ulogu marketinga u društvu i organizacijama, analizirati tržišne situacije u kojima se organizacija može naći, te predložiti postupke u rješavanju praktičnih problema vezanih za tržišno poslovanje.

    očekivani ishodi učenja

    Analizirati različite tržišne situacije s kojima se organizacije mogu susresti u poslovanju, te predstaviti glavne marketinške metode i tehnike pri rješavanju praktičnih problema vezanih za tržišno poslovanje.

    Pojedinačni ishodi učenja:
    1. Identificirati principe marketinga u poslovanju gospodarskih subjekata te elemente okruženja koji utječu na marketinške aktivnosti.
    2. Povezati najznačajnije teorijske koncepte u istraživanju tržišta s ulogom istraživanja u poslovnom upravljanju.
    3. Predložiti strategije tržišnog obuhvata temeljem identificiranih varijabli ponašanja potrošača i razdiobe ukupnog tržišta.
    4. Analizirati tržišna svojstva proizvoda i čimbenike od utjecaja na odluku o cijeni proizvoda.
    5. Usporediti razine i tipove marketinških kanala, pojedinih oblika promocije kao i faktore koje treba uzeti u obzir pri izboru promotivnog miksa.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Priroda marketinga: Temeljne odrednice i dimenzije marketinga, Suština Marketinške koncepcije, Marketinške filozofije i pristupi poslovanja tvrtki (koncepcija proizvodnje, Koncepcija proizvoda, prodajna koncepcija, Marketinška koncepcija, Koncepcija društvenog marketinga).
    Istraživanje mogućnosti i analiza tržišnih prilika: Proces istraživanja tržišta i informacijski sustavi u marketingu, Ponašanje potrošača i poslovnih kupaca, Identificiranje tržišnih segmenata, odabir ciljnih tržišta i pozicioniranje.
    Planiranje marketinških taktika – oblikovanje marketinškog miksa:
    Proizvod kao element miksa (Tržišna svojstva proizvoda, Razvoj novog proizvoda i proces prihvaćanja, Koncept životnog ciklusa proizvoda, Marke proizvoda i odluke o markama);
    Prodaja i distribucija kao element miksa (Odabir i upravljanje marketinškim kanalima);
    Cijene kao element miksa (Determinante politike cijena, Strateški ciljevi i politike cijena, Metode određivanja cijena, Iniciranje promjena i reakcije na promjene u cijenama);
    Promocija kao element miksa (Marketinška komunikacija i promotivni miks, Elementi procesa i upravljanje promocijom, Strategije promocije).

    preporučena literatura
    • Previšić, J. i Ozretić Došen, Đ. (urednici): Osnove marketinga, Adverta, Zagreb, 2007.

    dopunska literatura
    • Kotler, P., Armstrong, G., Principles of marketign, NJ, Prentice Hall, 2012.

    • Kolter, P., Upravljanje Marketingom, Analiza, Planiranje, Primjena i Kontrola, Mate, Zagreb, 2001.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenje studenata o kvaliteti putem anketa.
    Eksterna evaluacija od strane ovlaštene agencije.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra se provode dvije provjere znanja - 2 kolokvija. Prva provjera (kolokvij) se održava nakon 7 tjedana nastave, a druga provjera nakon 14 tjedana nastave.

    Uvjet za potpis:
    - Pohađanje minimalno 60% predavanja i 60% vježbi

    Položenim kolokvijem se smatra onaj u kojem je ostvareno minimalno 55% bodova (od mogućih 100). Uvjet za pristupanje drugom kolokviju je pozitivno ocijenjen prvi kolokvij.

    Uvjet za pristupanje ispitu: Potpis

    Način polaganja ispita:
    - Ispit se sastoji od pisanoga i usmenog dijela. Pozitivno ocijenjeni pisani dio ispita, uvjet je za pristupanje usmenom dijelu ispita.
    - Studenti koji polože oba kolokvija, oslobađaju se usmenog dijela ispita. Studenti koji nisu zadovoljni ocjenom ostvarenom putem kolokvija mogu, ukoliko to žele, pristupiti usmenom ispitu te odgovarati za višu ocjenu.

    Provjere (kolokviji ili pisani/usmeni ispit u ispitnom roku) nose 100% ukupne ocjene kolegija.

    Konačna ocjena utvrđuje se na sljedeći način:

    Postotak (%) Ocjena
    55 – 66 dovoljan (2)
    67 – 77 dobar (3)
    78 – 88 vrlo dobar (4)
    89 - 100 izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože kolokvij(e) trebaju polagati ispit: pisani i usmeni dio. Konačna ocjena se u ovom slučaju sastoji od pozitivno ocijenjenog pisanog dijela ispita (50%) i usmenog dijela ispita (50%).

    Ispitni rokovi: Termini ispita (kolokvij i pisani dio) bit će definirani u skladu s ispitnim rokovima Ekonomskog fakulteta. Usmeni dio ispita definirati će se u dogovoru s Referadom FESBa i studentima.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Temeljne odrednice i dimenzije marketinga. Suština marketinške koncepcije; Definicije marketinga.

    2 sata
    2.

    Razvoj marketinga i upravljanje marketingom: Od koncepcije proizvodnje do koncepcije društvenog marketinga (pokretačke filozofije, ciljevi i instrumenti).

    2 sata
    3.

    Razine primjene marketinga: Makromarketing, Mikromarketing, Odnos marketinga i drugih funkcija u poduzeću.

    2 sata
    4.

    Okruženje marketinga: Varijable i snage eksternog okruženja (makrookruženje, mikrookruženje).

    2 sata
    5.

    Okruženje marketinga: Varijable i snage internog okruženja. Praćenje i analiza promjena u okruženju; Odgovor na promjene u okruženju.

    2 sata
    6.

    Istraživanje mogućnosti i analiza tržišnih prilika. Proces istraživanja tržišta – faze i etape

    2 sata
    7.

    Informacijski sustavi u marketingu. Marketinški informacijski sustav (MIS) i podsustavi MIS-a, Evolucija Informacijskih sustava.

    2 sata
    8.

    Ponašanje potrošača: Obilježja i čimbenici ponašanja potrošača, Proces donošenja odluke o kupnji.

    2 sata
    9.

    Segmentacija tržišta: Razvojne etape, proces segmentacije, varijable (pristupi) segmentaciji.

    2 sata
    10.

    Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata (strategija nediferenciranog, koncentriranog i diferenciranog marketinga); Strategije pozicioniranja.

    2 sata
    11.

    Upravljanje marketinškim miksom. Proizvod: Dimenzije proizvoda; Odluke o pojedinačnom proizvodu; Odluke o miksu proizvoda; Razvoj novog proizvoda; proces prihvaćanja i difuzije inovacije; Životni ciklus proizvoda na tržištu.

    2 sata
    12.

    Cijene: Determinante u procesu određivanja cijena; Teorijski pristupi u određivanju cijena; Strateški ciljevi i politike određivanja cijena; Metode određivanja cijena

    2 sata
    13.

    Promocija: Marketinška komunikacija i promotivni miks; Ciljevi komunikacije, Proces komunikacije (elementi modela, djelotvornost procesa); Promotivni miks.

    2 sata
    14.

    Marketinški kanali: Poimanje, značenje i funkcije; Suradnja, konkurencija i sukobi u kanalu; Promjene i trendovi u distribucijskim kanalima; Oblikovanje kanala distribucije.

    2 sata
    15.

    Zaključna razmatranja.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Temeljne odrednice i dimenzije marketinga. Suština marketinške koncepcije; Definicije marketinga.

    2 sata
    2.

    Razvoj marketinga i upravljanje marketingom: Od koncepcije proizvodnje do koncepcije društvenog marketinga (pokretačke filozofije, ciljevi i instrumenti).

    2 sata
    3.

    Razine primjene marketinga: Makromarketing, Mikromarketing, Odnos marketinga i drugih funkcija u poduzeću.

    2 sata
    4.

    Okruženje marketinga: Varijable i snage eksternog okruženja (makrookruženje, mikrookruženje).

    2 sata
    5.

    Okruženje marketinga: Varijable i snage internog okruženja. Praćenje i analiza promjena u okruženju; Odgovor na promjene u okruženju.

    2 sata
    6.

    Istraživanje mogućnosti i analiza tržišnih prilika. Proces istraživanja tržišta – faze i etape

    2 sata
    7.

    Informacijski sustavi u marketingu. Marketinški informacijski sustav (MIS) i podsustavi MIS-a, Evolucija Informacijskih sustava.

    2 sata
    8.

    Ponašanje potrošača: Obilježja i čimbenici ponašanja potrošača, Proces donošenja odluke o kupnji.

    2 sata
    9.

    Segmentacija tržišta: Razvojne etape, proces segmentacije, varijable (pristupi) segmentaciji.

    2 sata
    10.

    Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata (strategija nediferenciranog, koncentriranog i diferenciranog marketinga); Strategije pozicioniranja.

    2 sata
    11.

    Upravljanje marketinškim miksom. Proizvod: Dimenzije proizvoda; Odluke o pojedinačnom proizvodu; Odluke o miksu proizvoda; Razvoj novog proizvoda; proces prihvaćanja i difuzije inovacije; Životni ciklus proizvoda na tržištu.

    2 sata
    12.

    Cijene: Determinante u procesu određivanja cijena; Teorijski pristupi u određivanju cijena; Strateški ciljevi i politike određivanja cijena; Metode određivanja cijena

    2 sata
    13.

    Promocija: Marketinška komunikacija i promotivni miks; Ciljevi komunikacije, Proces komunikacije (elementi modela, djelotvornost procesa); Promotivni miks.

    2 sata
    14.

    Marketinški kanali: Poimanje, značenje i funkcije; Suradnja, konkurencija i sukobi u kanalu; Promjene i trendovi u distribucijskim kanalima; Oblikovanje kanala distribucije.

    2 sata
    15.

    Zaključna razmatranja.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.