FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Metodičko optimiranje 2

    (FESM05)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    - Usvojiti teorijske postavke, metode i algoritme numeričke optimizacije,
    - Razviti sposobnost primjene računala u inženjerskoj numeričkoj optimizaciji,
    - Osposobiti se za kvalificiranu primjenu numeričkih alata u inženjerskim problemima

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni:
    - opisati inženjerski problem kao optimizacijski model odlučivanja,
    - modelirati skup varijabli odlučivanja, ograničenja i funkcija izvrsnosti za inženjerske probleme,
    - izraditi dijagrame toka za različite metode optimizacije,
    - primijeniti gradijentne metode optimizacije (HJ, NM, ..) na inženjerske probleme,
    - primijeniti negradijentne metode optimizacije (NS, CG, N, BFGS..) na inženjerske probleme,
    - rješavati probleme nelineranog optimiranja sa ograničenjima,
    - primijeniti evolucijske metode optimizacije i metaheuristike (GA, ACO, SA, NM,..) na inženjerske probleme,
    - primjeniti postupke optimiranja na mrežne probleme: min.put, min. stablo, max. tok,
    - razviti i testirati vlastite optimizacijske modele i postupke u MATLABu

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    - uvod, pojmovi, osnovni teorijski aspekti, linearno programiranje, Simpleks metoda
    - nelinearno programiranje, 1-dimenzionalne (1D) metode: metode polovljenja intervala, Fibonacci, zlatni rez, interpolacijski postupci, svođenja nD na 1D probleme
    - nelinearno programiranje, (nD) metode kod problema bez ograničenja:
    - direktne metode (metode slučajnog koraka, Hookee Jeeves, Powell, Nelder - Mead, srodni postupci), gradijentne metode (metode najbržeg spusta i konjugiranih gradijenata, Newton i kvazi-Newton metode...), nelinearno programiranje, transformacijske metode (metode kaznenih funkcija). Posebna poglavlja: metoda simuliranog žarenja, metode genetskih algoritama, metaheuristike, optimiranje kod problema sa diskretnim varijablama. Optimizacija kod mrežnih problema, najkraći put, minimalno stablo, maksimalni protok, itd. Primjeri se rješavaju uz izradu programskih skripti u paketu Matlab.

    preporučena literatura
    • D. Vučina, 'Metode inženjerske numeričke optimizacije', Sveučilište u Splitu, FESB 2005

    • J. S. Arora, “Introduction to Optimum Design”, McGraw Hill, 1989

    • G. Magazinović: "Metode optimiranja, Bilješke uz vježbe", interni materijal, 1996

    dopunska literatura
    • G. Vanderplaats, "Numerical Optimization Techniques for Engineering Design", - Vanderplaats Research and Development, 1999

    • A. D. Belegundu, T. R. Chandrupatla, “Optimization Concepts and Applications in Engineering”, Prentice Hall, 1999

    • S.S. Rao, “Engineering Optimization”, Wiley Interscience, 1996

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon 13 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je minimalno 50% bodova na svakom međuispitu i završnom ispitu. Završni ispit uključuje i kratki usmeni dio.

    Ocjena(%) = 0,5*M1 + 0,5M2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Student koji ne položi ispit preko kolokvija polaže pismeni ispit koji sadrži zadatke i teoretska pitanja. Uvjet za prolaz ispita je 50% bodova od ukupnog broja te pozitivan rezultat iz teorije i zadataka. Na jesenskim ispitnim rokovima ispit se polaže u cjelini.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru FESBa

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, pojmovi, osnovni aspekti i primjeri primjene

    3 sata
    2.

    Temeljni pojmovi, osnovni aspekti, modeli za optimizaciju

    3 sata
    3.

    Linearno programiranje, standardni model

    3 sata
    4.

    Linearno programiranje, Simpleks metoda, primjene

    3 sata
    5.

    Nelinearno programiranje, jednodimenzionalne (1D) metode: postupci polovljenja intervala, Fibonacci, zlatni rez, interpolacijski postupci, svođenje nD problema na 1D probleme

    3 sata
    6.

    snove nelinearnog programiranja, n-dimenzionalne (nD) metode kod problema bez ograničenja:
    - direktne metode (metode slučajnog koraka i smjera, metoda Hookee Jeeves, Powell-ova metoda, Nelder - Mead simplex metoda, …)

    3 sata
    7.

    Nelinearno programiranje (osnove), n-dimenzionalne (nD) metode kod problema bez ograničenja:
    - gradijentne metode (metoda najbržeg spusta, Newton-ova metoda, kvazi-Newton metode, ...)

    3 sata
    8.

    Nelinearno programiranje (osnove), nD NLP metode kod problema sa ograničenjima:
    - transformacijske metode (metode vanjske kaznene funkcije, metode unutarnje kaznene funkcije)

    3 sata
    9.

    Primjena postupaka s kaznenim funkcijama, modeliranje

    3 sata
    10.

    Osnovni pojmovi iz genetskih algoritama i metaheuristika

    3 sata
    11.

    Mrežni problemi, klasićni postupci i nove metaheuristike (SA, PSO, ACO, ..)

    3 sata
    12.

    Osnovni pojmovi i postupci: optimiranje kod problema sa diskretnim varijablama, metoda grananja, GA, .. Mrežni problemi min. puta, min. stable, max. toka

    3 sata
    13.

    Primjeri postavljanja fizikalnih i matematičkih optimizacijskih modela za različite inženjerske probleme. Izrada odgovarajućih programskih skripti u MATLAB-u.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    Za ovaj oblik nastave nema definiranih nastavnih jedinica.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.