FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Konstruiranje pomoću računala 2

    (FESM15)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Konstruiranje pomoću računala 1
    ciljevi predmeta

    Sposobnost tumačenja uloge i značaja CAD/CAE programske podrške u suvremenim konstrukcijskim i proizvodnim sustavima. Sposobnost izradbe jednostavnih proračunskih tablica. Sposobnost tvorbe jednostavnih geometrijskih modela, izradbe njihovih nacrta i jednostavnih statičkih strukturnih analiza primjenom suvremenoga CAD sustava.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno svladanog premeta studenti će moći:
    - Konstruirati složenije geometrijske modele i sklopove
    - Izvršiti jednostavne inženjerske izračune proračunskim tablicama
    - Nacrtati graf funkcije proračunskim tablicama
    - Koristiti programski alat za geometrijsko modeliranje i strukturnu analizu
    - Odrediti najveća naprezanja i deformacije u jednostavnim konstrukcijama
    - Povezati geometrijske modele i računske analize
    - Sastaviti inženjersku optimizaciju povezivanjem geometrijskih modela i računske analize s proračunskim tablicama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uloga CAD/CAE programskih paketa u suvremenim konstrukcijskim i proizvodnim sustavima. Osnovne strukturne analize geometrijskih modela te procjena točnosti rezultata analize. Inženjersko računanje proračunskim tablicama. Povezivanje geometrijskih modela i proračunskih tablica u svrhu provođenja inženjerske optimizacije korištenjem CAD/CAE programskih paketa.

    preporučena literatura
    • Ivo Marinić-Kragić, Bilješke uz predavanja, FESB

    dopunska literatura
    • Kuang-Hua Chang, „Product Performance Evaluation using CAD/CAE“, Elsevier Inc. 2013

    • Kuang-Hua Chang, „Design Theory and Methods using CAD/CAE“, Elsevier Inc. 2014

    • R. Toogood, "Creo Parametric 2.0 Tutorial and Multimedia DVD", SDC Publications, Mission 2013.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (za računalom). Na završnim ispitima studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Na popravnim ispitima studenti polažu cjelokupno gradivo.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena konstrukcijskih vježbi i najmanje 50% bodova na svakom međuispitu. Završna ocjena je određena s:

    Ocjena(%) = (M1 + M2)/2

    gdje su M1 i M2 ocjene prvoga i drugoga međuispita; sve ocjene izražene u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: po rasporedu

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u predmet; opis portala za eUčenje; zadatak za domaći rad; inženjersko računanje; matematičko modeliranje

    2 sata
    2.

    "Pažljivo s brojevima": preciznost i točnost; redovi veličina brojeva; primjeri proračunskih tablica; Grafičko prikazivanje rezultata

    2 sata
    3.

    Numerička integracija. Rješavanje jednadžbi i sustava jednadžbi proračunskim tablicama

    2 sata
    4.

    Opis metoda kod primjene ugrađenih alata za rješavanje jednadžbi („solver“) u tabličnom kalkulatoru. Primjena na inženjerskim zadatcima: značajka crpke, radna točka crpnoga postrojenja; nelinearni sustav: rastav sile

    2 sata
    5.

    Strukturna analiza konstrukcija: h-postupci, p-postupci; upliv rubnih uvjeta; analiza rezultata;

    2 sata
    6.

    Analiza kao značajka; povezivanje modela i proračunske tablice

    2 sata
    7.

    Primjeri povezivanja modeliranja, analize i optimiranja – primjeri s jednom varijablom

    2 sata
    8.

    Primjeri povezivanja modeliranja, analize i optimiranja za slučajeve s više varijabli

    2 sata
    9.

    Analiza osjetljivosti i kriteriji konvergencije kod postupka optimizacije unutar CAD sustava te unutar tabličnog kalkulatora

    2 sata
    10.

    Razmjena podataka između CAD sustava i tabličnog kalkulatora. Primjer: izrada numeričkog plana pokusa i formuliranje funkcijske ovisnosti geometrijskih parametara s rezultatima strukturne analize

    2 sata
    11.

    Statistički pokazatelji i grafičko prikazivanje rezultata s primjenama na strukturnu analizu i optimizaciju s više varijabli

    2 sata
    12.

    Analiza kao značajka: zagrijavanje blazinice kliznoga ležaja.

    2 sata
    13.

    Strukturna analiza konstrukcija: vlačno naprezanje oslabljenoga štapa (analiza koncentracije naprezanja i provjera konvergencije rezultata); savijanje debeloga zakrivljenog štapa.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Analiza kao značajka – uvodni primjeri dodavanja analize u CAD sustavu

    2 sata
    2.

    Razmjena podataka između CAD sustava i tabličnog kalkulatora – zapis rezultata iz CAD sustava u datoteku i učitavanje u tablični kalkulator.

    2 sata
    3.

    Izrada numeričkog plana pokusa i učitavanje podataka u tablični kalkulator. Grafički prikaz tabličnih podataka.

    2 sata
    4.

    Temelji tabličnog kalkulatora: primjena ugrađenih funkcija; izračunavanje matematičkih izraza; pohrana podataka kao "čisti tekst"; apsolutne i relativne adrese ćelija;

    2 sata
    5.

    Numerička integracija: trapezno i Simpsonovo pravilo;

    2 sata
    6.

    Jednadžbe: tjeme kvadratne funkcije; kvadratna jednadžba;

    2 sata
    7.

    Jednadžbe za opisivanja podataka na primjeru značajke crpke

    2 sata
    8.

    Korištenje alata za rješavanje (solver) u tabličnom kalkulatoru na inženjerskim primjerima: radna točka crpnoga postrojenja; nelinearni sustav: rastav sile

    2 sata
    9.

    Analiza kao značajka: zagrijavanje blazinice kliznoga ležaja

    2 sata
    10.

    Strukturna analiza konstrukcija: vlačno naprezanje oslabljenoga štapa; savijanje debeloga zakrivljenog štapa

    2 sata
    11.

    Modeliranje, analiza i optimiranje: aluminijska konzola

    2 sata
    12.

    Modeliranje, analiza i optimiranje: cijevni stup i složeniji primjeri sastavljeni od CAD više elemenata

    2 sata
    13.

    Priprema za provjeru znanja

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.