FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Automatizacija

    (FELM01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Omogućiti studentima da razumiju značaj automatiziranih sustava, da razumiju da je samostalni rad takvih sustava rezultat promišljenih i fizički provedivih postupaka vođenja. Stjecanjem znanja o osnovnim pojmovima vođenja i o sustavskom pristupu automatizaciji studente se podučava da su stečena znanja primjenjiva kod različitih područja (tehničkih, prirodnih, bioloških, ekonomskih, društvenih). Omogućiti studentima stjecanje osnovnih znanja o uporabi računala kao podršci svim fazama automatizacije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. opisati značaj automatiziranih sustava i definirati temeljne pojmove iz teorije vođenja,
    2. izvesti matematičke modele različitih sustava i razumjeti njihov značaj kod postupaka projektiranja automatiziranih sustava,
    3. primijeniti simulacije na digitalnom računalu kao podršku teoriji vođenja,
    4. izračunati temeljna svojstva sustava pomoću odgovarajućih postupaka analize (vremensko i frekvencijsko područje),
    5. odabrati odgovarajuće postupke sinteze vodeći računa i o postavljenim zadacima i o mogućnostima fizičke izvedbe,
    6. riješiti samostalno složenije zadatke automatizacije.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnovni pojmovi vođenja sustava i sustavski pristup automatuzaciji (sustavi-tehnički, biološki, ekonomski). Dinamika fizikalnih sustava: mehaničkih, električkih, fluidičkih, toplinskih. Sustavske analogije. Matematičko modeliranje. Laplaceova transformacija. Prijenosna funkcija. Algebra blokova. Prostor stanja. Simulacija na analognom i digitalnom računalu. Elementi regulacijske petlje: regulacijska staza, mjerni član, regulacijski članovi (P, PD, PI i PID), izvršni elementi. Analiza u vremenskom području. Analiza u području kompleksne varijable. Analiza u frekvencijskom području. Stabilnost sustava: numeričke i grafičke metode (Bode). Osjetljivost sustava. Uvod u digitalno vođenje.

    preporučena literatura
    • Božićević, J.: Temelji automatike 1, Školska knjiga, 1990.

    • Marasović, J.: Temeljni postupci u automatici, Interna skripta, FESB, Split 2001.

    • Nikolić, G.: Upravljanje, Školske novine, Zagreb 1996.

    dopunska literatura
    • Šurina, T., Automatska regulacija, Školska knjiga, Zagreb 1987.

    • Novaković, B.: Metode vođenja tehničkih sistema, Školska knjiga, Zagreb. 1990.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi se kolokvij održava tijekom nastave (prema kalendaru), drugi nakon završetka nastave.
    Pojedinačni kolokvij smatrat će se položenim ako je ostvareno 50% točnih odgovora, stoga ukupno ostvareni bodovi koji daju pozitivnu ocjenu moraju biti minimalno 50% točni.
    Ocjena(%)= (M1 + M2)/2
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Svaki međuispit se sastoji od više kraćih pitanja iz teorije i zadataka.

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: zadaci automatizacije, problemi i područja primjene. Upravljanje. Regulacijska petlja. Modeliranje sustava.

    2 sata
    2.

    Sustavski pristup automatizaciji. Simbolički modeli kao temelj sustavskog pristupa (kvantitativni i kvalitativni)

    2 sata
    3.

    Matematički modeli i analiza u vremenskom području. Odskočna funkcija kao standardna pobudna funkcija. Vremenski odziv sustava.

    2 sata
    4.

    Simulacija dinamičkih sustava.

    2 sata
    5.

    Integral konvolucije. Laplaceova transformacija. Prijenosna funkcija.

    2 sata
    6.

    Prijenosna funkcija osnovnih i složenih sustava. Algebra blokova.

    2 sata
    7.

    Analiza složenih sustava. Sustavi 1. i 2. reda, prijelazni dio odziva, ustaljeno stanje

    2 sata
    8.

    Analiza sustava: pogreške ustaljenog stanja, osjetljivost, stabilnost sustava

    2 sata
    9.

    Sinteza sustava: regulatori - stabilizacija sustava, poboljšanje vremenskog odziva.

    2 sata
    10.

    Analiza u frekvencijskom području. Grafički prikaz frekvencijskog odziva (Bode). Frekvencijska karakteristika osnovnih i složenih sustava.

    2 sata
    11.

    Karakteristike i moguća izvedba elemenata regulacijske petlje: zbrajala, mjernih osjetila i pretvornika, jedinice za vođenje. Generatori različitih pobudnih upravljačkih funkcija. Sklop za kašnjenje i ON-OFF djelovanje kao uvodna znanja za razumijevanje rada PLCa.

    2 sata
    12.

    Analogije (mehanički, elektronički sustavi). Izvedba dijelova regulacijske petlje pomoću elektroničkih komponenti. Operacijsko pojačalo.

    2 sata
    13.

    Nelinearnosti dijelova složenih sustava opisane statičkim karakteristikama. a koje postoje zbog fizičkih svojstava tih dijelova. Razlike uzmeđu odziva stvarnih sustava i matematičkog modela nastale zbog zanemarivanja takvih nelinearnosti.
    Primjena svih prethodnih koraka automatizacije na primjeru projektiranja vođenja istosmjernog motora.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Simulacija dinamičkih sustava. Kako prevesti matematičke modele u jezik VisSima? Izbor linearnih simulacijskih elemenata i njihovo povezivanje.

    2 sata
    2.

    Testiranje utjecaja vremena diskretizacije (step size) i konačnog simulacijskog vremena (range end) na kvalitetu simulacijskih rezultata. Simulacija prijenosne funkcije pomoću gotovih blokova.

    2 sata
    3.

    Analiza vladanja složenih sustava temeljena na algebri blokova.

    2 sata
    4.

    Vremenski odziv sustava 1. i 2. reda (prijelazni i ustaljeni dio)

    2 sata
    5.

    Stabilnost sustava

    2 sata
    6.

    Sinteza sustava: P i PID regulator.

    2 sata
    7.

    Frekvencijska karakteristika sustava (Bode).

    2 sata
    8.

    Generatori pobudnih (upravljačkih) signala (kašnjenje, ON-OFF, simulacija rada PLCa.

    2 sata
    9.

    Simulacija nelinearnih komponenti regulacijske petlje opisanih statičkim karakteristikama.

    2 sata
    10.

    Simulacija kao pomoć kod projektiranja zadanog rada istosmjernog motora.

    2 sata
    11.

    Seminarski radovi

    6 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.