FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Osiguravanje kvalitete

    (FETL16)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    ­Promicanje kvalitete kao jednog od temeljnih kriterija opstanka poduzeća na tržištu.
    ­Upoznavanje studenata sa suvremenim alatima i metodama osiguravanja kvalitete.
    ­Upoznati studente sa sustavima upravljanja kvalitetom.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    - Razlučiti kontrolu kvalitete, osiguravanje kvalitete i upravljanje kvalitetom
    - Konstruirati kontrolne karte za mjerljive i atributivne značajke
    - Prosuditi kvalitetu isporuke (serije) na temelju mjerljivih i atributivnih značajki kvalitete.
    - Procijeniti sposobnost procesa
    - Primijeniti alate i metode osiguravanja kvalitete te analizirati dobivene rezultate
    - Izabrati odgovarajuću metodu osiguravanja kvalitete
    - Objasniti uspostavu i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom
    - Komentirati različite pristupe upravljanju kvalitetom
    - Vrjednovati (radom u timu) sustav upravljanja kvalitetom prema nizu norma ISO 9000

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    DEFINICIJE KVALITETE. TROŠKOVI KVALITETE. RAZINE KVALITETE.
    KVALITETA I POUZDANOST PROIZVODA.
    KVALITETA I NORMIZACIJA.
    UPRAVLJANJE KVALITETOM: Procesi u upravljanju kvalitetom. Alati upravljanja kvalitetom. PDCA ciklus.
    PLANIRANJE KVALITETE.
    OSIGURAVANJE KVALITETE: Zadaci poslovnih funkcija poduzeća u osiguravanju kvalitete. QFD metoda. FMEA metoda. Taguchi metoda. Osiguravenje kvalitete i ISO 9001.
    KONTROLA KVALITETE: Unutarnja i vanjska kontrola kvalitete. Osnovni alati kontrole kvalitete. Primjena teorije vjerojatnosti i statistike u kontroli kvalitete. Statistička kontrola procesa. Kontrola kvalitete uzorkovanjem.
    POBOLJŠAVANJE KVALITETE
    USPOSTAVA I VRJEDNOVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U PODUZEĆU.

    preporučena literatura
    • Bilić, B.: Kvaliteta: Planiranje, analiza i upravljanje, Sveučilište u Splitu, FESB, 2016.

    dopunska literatura
    • Bilić, B.: Predavanja postavljena na e-learning servis

    • HRN EN ISO 9000:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki rječnik (ISO 9000:2005), Hrvatski zavod za norme, Zagreb, 2008.

    • HRN EN ISO 19011:2012 Smjernice za provođenje audita sustava upravljanja (ISO 19011:2011), Hrvatski zavod za norme, Zagreb, 2012.

    • Oslić, I.: Kvaliteta i poslovna izvrsnost – pristupi i modeli, M. E. P. Consult, Zagreb, 2008.

    • Drljača, M.: Mala enciklopedija kvalitete, V dio - Troškovi kvalitete, Oskar, Zagreb, 2004.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo predmeta podijeljeno je na dva dijela. Nakon 7. tjedna nastave održat će se međuispit (1. kolokvij) koji se odnosi na prvi dio gradiva. Po završetku semestra održat će se ispiti. Kolokviju i ispitima mogu pristupiti studenti/studentice koji su prisustvovali na najmanje 50 % predavanja te koji su prisustvovali na najmanje 70 % vježbi.

    Provedba ispita:
    Ispiti se sastoje od dva dijela (dvije cjeline), koji obuhvaćaju gradivo 1., odnosno 2. kolokvija
    Studenti koji su gradivo 1. kolokvija položili u terminu međuispita, na završnom ispitu moraju polagati samo gradivo 2. kolokvija. Ako nisu zadovoljni ocjenom 1. kolokvija mogu ga ponovno polagati u sklopu ispita.
    Studenti koji nisu pristupili ili nisu položili gradivo 1. kolokvija u terminu međuispita, na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (cjelina) boduje zasebno.
    Ako student na završnom ispitu iz pojedinog dijela (cjeline) dobije više od 50 % ukupnog broja bodova koje on nosi, smatrat će se da je položio izdvojeni dio gradiva te ga, sukladno članku 24., stavak 4., Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, do kraja akademske godine ne mora ponovno polagati.
    Međuispit i ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i ispita i u usmenoj formi.
    Da bi se dobila pozitivna ocjena (tj. položio ispit) iz predmeta student/studentica mora iz svakog dijela predmeta ostvariti najmanje 50 % bodova.

    Ocjena iz predmeta u postotku: OP (%) = 0,5 (M1 + M2)
    M1, M2 – postotci bodova iz prvog (M1), odnosno drugog (M2) dijela predmeta

    Ocjena iz predmeta, OP:
    50 % do 60 % - dovoljan (2)
    61 % do 75 % - dobar (3)
    76 % do 90 % - vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    UVOD: Definicije kvalitete. Povijesni razvoj kvalitete. Tradicionalni i suvremeni pristup kvaliteti.
    RAZINE KVALITETE: kontrola kvalitete, osiguravanje kvalitete, upravljanje kvalitetom.
    TROŠKOVI KVALITETE.

    2 sata
    2.

    KVALITETA I POUZDANOST PROIZVODA: Pouzdanost, raspoloživost, funkcionalna pouzdanost, efektivnost, pogodnost za održavanje proizvoda. Krivulje intenziteta kvarova. Izračunavanje pouzdansot komponenata proizvoda i cijelog proizvoda. Analiza stabla kvara (FTA).

    2 sata
    3.

    KVALITETETA I NORMIZACIJA: Razine normizacije. Međunarodne norme za upravljanje kvalitetom i sustave upravljanja kvalitetom. Serija norma ISO 9000. Norma HRN EN ISO 9000:2015. Norma HRN EN ISO 9000:2015 - kratki pregled norme.

    1 sat
    4.

    UPRAVLJANJE KVALITETOM: Uvod. Osnovni alati upravljanja kvalitetom (7MT). PDCA ciklus.

    1 sat
    5.

    PLANIRANJE KVALITETE: Uvod. Planiranje kvalitete prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9000:2015.

    1 sat
    6.

    OSIGURAVANJE KVALITETE: Funkcija poslovnih funkcija poduzeća u osiguravanju kvalitete.

    1 sat
    7.

    OSIGURAVANJE KVALITETE: Analiza oblika i posljedica pogrešaka (FMEA).

    2 sata
    8.

    OSIGURAVANJE KVALITETE: Taguchi metoda: funkcije gubitka kvalitete, robusni dizajn.

    2 sata
    9.

    OSIGURAVANJE KVALITETE: Osiguravanje kvalitete prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9000:2015.

    1 sat
    10.

    KONTROLA KVALITETE: Unutarnja i vanjska kontrola kvalitete. Osnovni alati kontrole kvalitete (7QCT). Kontrola kvalitete prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9000:2015.

    1 sat
    11.

    KOLOKVIJ 1

    2 sata
    12.

    KONTROLA I MJERENJE: Mjeriteljsto. Osnovni pojmovi u mjeriteljstvu. Mjerne pogreške. Temelji mjeriteljstva fizikalne veličine. Mjerna nesigurnost. Iskazivanje mjernog rezultata.

    2 sata
    13.

    KONTROLA KVALITETE: Primjena teorije vjerojatnosti i statistike u kontroli kvalitete.

    1 sat
    14.

    STATISTIČKA KONTROLA PROCESA: Varijacije u procesu. Indeksi sposobnosti procesa.

    1 sat
    15.

    STATISTIČKA KONTROLA PROCESA: Kontrolne karte za atributivne i mjerljive značajke kvalitete.

    2 sata
    16.

    STATISTIČKA KONTROLA KVALITETE: Kontrola kvalitete uzorkovanjem (planovi uzorkovanja) prema atributivnim i mjerljivim značajkama kvalitete.

    1 sat
    17.

    POBOLJŠAVANJE KVALITETE: Poboljšavanje kvalitete prema zahtjevima norme HRN EN ISO 9000:2015.

    1 sat
    18.

    UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM U ORGANIZACIJU.

    1 sat
    19.

    AUDIT SUSTAVA UPRAVLJANJE KVALITETOM: Unutarnji audit sustava upravljanja kvalitetom. Ocjena sustava upravljanja kvalitetom od strane uprave. Vanjski audit sustava upravljanja kvalitetom.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Izračunavanje pouzdanosti i raspoloživosti

    2 sata
    2.

    Analiza stabla pogrešaka (FTA)

    2 sata
    3.

    Alati za upravljanje kvalitetom - 7MT

    2 sata
    4.

    FMEA metoda

    2 sata
    5.

    Taguchi metoda - funkcije gubitaka kvalitete

    2 sata
    6.

    Taguchi metoda - Robusni dizajn

    2 sata
    7.

    QFD meoda

    2 sata
    8.

    Primjena teorije vjerojatnosti i statistike u kontroli kvalitete

    2 sata
    9.

    Kontrolne karte za mjerljive značajke kvalitete i atributivne značajke kvalitete

    2 sata
    10.

    Planovi uzorkovanja za atributivne i mjerljive značajke kvalitete

    2 sata
    11.

    Sedam osnovnih alata za kontrolu kvalitete - 7QCT

    2 sata
    12.

    Planovi eksperimenata

    3 sata
    13.

    5S metoda

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.