FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  270 Industrijsko inženjerstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obradni strojevi i sustavi

    (FETM01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    - upoznati studente s osnovnim dijelovima, izvedbama strojeva i mogućnostima njihove primjene.
    - stjecanje znanja o suvremenim obradnim sustavima.
    - savladavanje osnova ručnog programiranja i programiranje u CAD/CAM sustavima kod izrade dijelova jednostavne i složene geometrije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Prezentirati načela rada i primjenu obradnih strojeva
    2. Karakterizirati značajke obradnih strojeva
    3. Identificirati motive razvoja visokobrzinskih i višeoperacijskih obradnih strojeva
    4. Analizirati ulogu CAD/CAM sustava u suvremenom projektiranju i proizvodnji
    5. Generirati program za automatsku izradu dijelova na CNC stroju
    6. Usporediti i istaknuti razlike između ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima).

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u obradne strojeve i sustave: osnovni pojmovi, značaj, razvoj, trendovi, klasifikacije. Osnove konstruiranja obradnih strojeva. Ispitivanje točnosti obradnog stroja. Tribologija. Vodilice i uležištenja. Pogoni za glavno i pomoćno gibanje. Upravljanje obradnim strojevima: NC/CNC/DNC/AC. Sustavi mjerenja položaja. Klasični obradni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice. Klasični obradni strojevi za obradu alatima nedefinirane geometrije oštrice. Posluživanje obradnog stroja. Transport obradaka. Višeoperacijski CNC obradni strojevi: obradni centar, tokarski centar i brusni centar. Fleksibilne proizvodne strukture: ćelije, sustavi i transfer linije. Visokodinamički obradni strojevi: kartezijski i nekartezijski. Osnove programiranja računalom upravljanih obradnih strojeva: ručno i automatsko programiranje. Primjeri izrade NC programa. CAD/CAM softveri.

    preporučena literatura
    • Xun Xu: „Integrating Advanced Computer-Aided Design, Manufacturing, and Numerical Control: Principles and Implementations“, University of Auckland, New Zealand, 2009

    • Hoffmann M.: „CAD/CAM mit CATIA V5“, Hanser Verlag, Muenchen, 2005.

    • Lopez de Lacalle, Lamikiz "Machine tools for high performance machining", Springer, 2008.

    dopunska literatura
    • – Cebalo, R., "Alatni strojevi – Odabrana poglavlja", Vlastito izdanje, Zagreb, 2001.

    • – Pahole, I., Balič, J., "Obdelovalni stroji", Univerza v Mariboru, Maribor 2003

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na laboratorijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    2. projektni zadaci
    3. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 5 % i aktivno sudjelovanje na laboratorijskim vježbama (A.S.L.V.) 5%
    3. Projektni zadatak 20 %
    4. Prvi (K1) kolokvij 35 % i drugi (K2) kolokvij 35 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,05 (A.S.P.) + 0,05 (A.S.L.V.) + 0,2 (P) + 0,35 (K1) + 0,35 (K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, Značaj, stanje i pravci razvoja obradnih strojeva, Klasifikacija obradnih strojeva i sustava.

    2 sata
    2.

    Postupci obrade odvajanjem čestica-ponavljanje.

    2 sata
    3.

    Osnove računalnog upravljanja. Vrste numeričkog upravljanja. Interpolacija. Koordinatni sustav. Sustavi mjerenja. Referentne točke. Koordinatni sustavi stroja i izratka. Definiranje alata.

    2 sata
    4.

    Programiranje CNC strojeva. Metode programiranja. Opća shema programiranja CNC obradnih strojeva.
    Analiza crteža izratka. Izrada tehnološke dokumentacije.

    2 sata
    5.

    Struktura i sadržaj programa. Osnovne naredbe. Simulacija obrade. CNC tokarenje. CNC glodanje.

    2 sata
    6.

    Osnovni dijelovi obradnih strojeva. Osnove konstruiranja obradnih strojeva. Nosivi elementi.

    2 sata
    7.

    Sustavi vođenja na obradnim strojevima, vodilice, uležištenja glavnog vretena.

    8.

    Kolokvij 1

    2 sata
    9.

    Pogonski sustavi obradnih strojeva. Gibanja u obradi odvajanjem čestica. Elektromotori. Motorvreteno. Linearni motori. Kuglično navojno vreteno. Zadatak.

    2 sata
    10.

    Prijenosnici sa stupnjevanom promjenom frekvencije vrtnje.Prijenosnici gibanja i momenta tj. snage.

    2 sata
    11.

    Aritmetička promjena. Geometrijska promjena. Dvostruka geometrijska promjena. Zadatak.

    2 sata
    12.

    Tokarilice, osnovne karakteristike i podjela. Stezanje obratka i alata. Različite izvedbe tokarilica

    2 sata
    13.

    Glodalice, osnovne karakteristike i podjela. Različite izvedbe glodalica. Bušilice

    2 sata
    14.

    Posluživanje obradnih strojeva, sustavi za prihvat alata i obradaka.

    2 sata
    15.

    Višeoperacijski računalom upravljani obradni strojevi. Obradni centar, tokarski obradni centar, brusni obradni centar. Fleksibilne proizvodne strukture.

    2 sata
    16.

    Kolokvij 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Gibanja, tipični dijelovi i mehanizmi obradnih strojeva instaliranih u laboratoriju. Određivanje proizvodnog stupnja dimenzijskog iskorištenja.

    2 sata
    2.

    Ispitivanje geometrijske točnosti tokarilice i bušilice. Utjecaj odabira stroja i postupka obrade na točnost obrade

    2 sata
    3.

    Određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja brzine i iskorištenja posmaka

    2 sata
    4.

    Programiranje CNC tokarilice u pogramu WinNC. Uzdužno i poprečno vanjsko tokarenje.

    2 sata
    5.

    Programiranje CNC tokarilice u pogramu WinNC. Usijecanje, odsijecanje, konturno tokarenje.

    2 sata
    6.

    Programiranje CNC tokarilice u pogramu WinNC. Izrada navoja, unutarnje tokarenje. Zadavanje programskog zadatka.

    2 sata
    7.

    Programiranje CNC tokarilice u pogramu WinNC. Bušenje, fina obrada.

    2 sata
    8.

    Programiranje CNC tokarilice u pogramu WinNC. Obradni ciklusi.

    2 sata
    9.

    Određivanje nul-točke obratka i alata na vertikalnom obradnom centru.

    2 sata
    10.

    Programiranje CNC glodalice u pogramu WinNC. Čeono, obodno glodanje, izrada utora.

    2 sata
    11.

    Programiranje CNC glodalice u pogramu WinNC. Izrada džepova, navoja i provrta.

    2 sata
    12.

    Izrada strojarskog dijela na vertikalnom obradnom centru

    2 sata
    13.

    Izrada strojarskog dijela na vertikalnom obradnom centru

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.