FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Dizajn za montažu

    (FETL26)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Cilj kolegija je:
    • razumijevanje i primjena osnovnih načela dizajna za montažu
    • naučiti studente oblikovati proizvod sa svim dijelovima u CAD softveru Siemens NX
    • naučiti oblikovati proizvod s ciljem što jednostavnije montaže

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • konstruirati dijelove proizvoda u CAD softveru Siemens NX (''part design'')
    • povezati iskonstruirane dijelove proizvoda u sklop (''assembly design'')
    • generirati prateću tehničku dokumentaciju (''drawing'')
    • redizajnirati proizvod u skladu sa zahtjevima montaže
    • napravit plan montaže proizvoda

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod i osnovni pojmovi. Povijesni razvoj montaže. Struktura proizvoda. Oblikovanje proizvoda za sklapanje. Metode oblikovanja proizvoda za sklapanje. Mjere i tolerancije u montaži. Proces montaže. Preoblikovanje proizvoda. Izrada plana procesa ručne montaže. Graf prethodnosti montaže. Organizacijske strukture u ručnoj montaži. Stupnjevi razvoja od krute podjele rada do autonomnih radnih grupa. Montažni sustavi s ručnim radnim mjestima. Automatski montažni sustavi.

    preporučena literatura
    • 1. Gjeldum, N.: "Dizajn za montažu", predavanja na e-learning portalu, FESB Split 2015.

    • 2. Marinescu, I., Boothroyd, G.: "Product design for manufacture and assembly'', Marcel Dekker, New York, 2002.

    • 3. Whitney Daniel E.: "Mechanical Assemblies — Their Design, Manufacture, and Role in Product Development", Massachusetts Institue of Technology. Oxford University Press, 2004.

    dopunska literatura
    • 1. A.J.D.Lambert Surendra M. Gupta: ''Disassembly Modeling for Assembly, Maintenance, Reuse, and Recycling'', CRC Press, 2000.

    • 2. Molloy, O., Tilley, S., Warman, E.: ''Design for manufacturing and assembly — Concepts, architectures and implementation, Springer Science + Bussines Media, 1998.

    • 3. WEB stranice o ovim temama

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete suraduju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon prvih 7 tjedana nastave, a drugi se uz prvi može polagati nakon narednih 6 tjedana. Oba međuispita se polažu na svim ostalim ispitnim rokovima, zasebno. U slučaju da se neki od međuispita položi, on se ne mora više polagati u toj akademskog godini, osim ako student želi ponovo polagati položeni međuispit. Konstrukcijski dio se polaže u sklopu drugog međuispita, te se uspjeh preslikava i za potrebe ocjene prvog međuispita.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom međuispitu.

    Konačna se ocjena (u postocima) za svaki međuispit formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,3K + 0,5M + 0,2N
    K – srednja ocjena konstrukcijskog dijela (u postocima). Za prolazak je potrebno imati najmanje sa 50% ocijenjenu kategoriju K.
    M – srednja ocjena ostvarena na teoretskim dijelovima na međuispitima (u postocima). Za prolazak je potrebno imati najmanje sa 50% ocijenjenu kategoriju M.
    N - srednja ocjena (u postocima) ostvarena sa prisustvom na nastavi i dodatnim bodovima ostvarenim zalaganjem u radu na nastavi iz sustava poticanja studenata na aktivnost u nastavi. Za prolazak je potrebno imati najmanje sa 20% ocijenjenu kategoriju N.

    Postotak ocjena potreban za pripadajuću konačnu ocjenu:

    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 75% dobar (3)
    76% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

    Rokovi za međuispite: prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod i osnovni pojmovi. Povijesni razvoj montaže.

    2 sata
    2.

    Struktura proizvoda

    2 sata
    3.

    Oblikovanje proizvoda za sklapanje

    2 sata
    4.

    Metode oblikovanja proizvoda za sklapanje

    2 sata
    5.

    Mjere i tolerancije u montaži

    2 sata
    6.

    Proces montaže

    2 sata
    7.

    Preoblikovanje proizvoda

    2 sata
    8.

    Izrada plana procesa ručne montaže

    2 sata
    9.

    Graf predhodnosti montaže

    2 sata
    10.

    Organizacijske strukture u ručnoj montaži

    2 sata
    11.

    Stupnjevi razvoja od krute podjele rada do autonomnih radnih grupa

    2 sata
    12.

    Montažni sustavi s ručnim radnim mjestima

    2 sata
    13.

    Automatski montažni sustavi

    2 sata
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u CAD softver Siemens NX

    2 sata
    2.

    Part design u Siemens NX-u

    8 sati
    3.

    Assembly design u Siemens NX-u

    10 sati
    4.

    Izrada tehničke dokumentacije u Siemens NX-u

    4 sata
    5.

    Simulacija u Siemens NX-u

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.