FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Tehnička dijagnostika

    (FETL19)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Održavanje.
    ciljevi predmeta

    Po završetku ovoga kolegija studenti će moći kritički evaluirati i usporediti koncepte vezane za postupke održavanja po stanju.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Vrednovati postupke efikasne tehničke dijagnostike.
    2. Razlučiti relevantne modove oštečenja.
    3. Komentirati primjereni odabir osjetnika.
    4. Usporediti utjecaje radnog okoliša na dobivene signale.
    5. Povezati različite koncepte prilagodbe i obrade signala.
    6. Procijeniti stanje oštećenja i njegove uzroke.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Potreba za tehničkom dijagnostikom i održavanjem. Postavke nadzora i dijagnostike, uloga i moguća dobit. Radni vijek stroja. Simptomi u vremenskom i frekvencijskom području, njihovi parametri i granice. Dijagnostika pomoću temperature, vibracija, buke, akustične emisije, ulja i maziva i korozije. Glavni postupci nadzora i dijagnoze u strojarstvu (ležajevi, zupčanici, kompresori, turbine, vratila i hidraulički sustavi). Analiza električkog energetskog signala. Radne karakteristike senzora i pregled fizikalnih načela njihova rada. Prepoznavanje simptoma u elektroenergetskome vodu za vrijeme rada stroja. Karakteristike senzora. Pregled fizikalnih načela senzora, njihov izbor i postavljanje. Tipični primjeri nadzora i dijagnostike iz prakse.

    preporučena literatura
    • Davies, A.: "Handbook of Condition Monitoring: Techniques and Methodology", Kluwer Academic Publishers, ISBN: 0412613204, 1998.

    • Eisenmann, R.C.Sr.; Eisenmann, R.C.Jr.: "Machinery Malfunction Diagnosis and Correction: Vibration Analysis and Troubleshooting for Process Industries" Prentice Hall; ISBN: 0132409461, 1997.

    dopunska literatura
    • Fraden, J.: "Handbook of Modern Sensors", Springer Verlag; ISBN: 1563965380, 1997.

    • Webster, J.G.: "The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook" CRC Press; CD-Rom edition, ISBN: 084932145X, 1999.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem ankete, interna evaluacija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Priprema prezentacije seminarskog rada umjesto pismenog ispita.

    Ispit: usmeni (prezentacija seminarskog rada i odgovori na pitanja)

    Termini završnog (obveznog) i popravnog ispita održati će se prema rasporedu ispitnih grupa utvrđenom na početku akademske godine.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Tehnička dijagnostika, održavanje, procjena vijeka trajanja – načelno sa karakterističnim primjerima.

    2 sata
    2.

    Postavke nadzora i dijagnostike, uloga i moguća dobit. Radni vijek stroja.

    2 sata
    3.

    Fizikalni principi senzora i odgovarajuće fizikalne (dijagnostičke) veličine prvi dio

    2 sata
    4.

    Fizikalni principi senzora i odgovarajuće fizikalne (dijagnostičke) veličine drugi dio

    2 sata
    5.

    Fizikalni principi senzora i odgovarajuće fizikalne (dijagnostičke) veličine treći dio

    2 sata
    6.

    Pregled i temeljne značajke modova oštećenja. Simptomi u vremenskom i frekvencijskom području, njihovi parametri i granice.

    2 sata
    7.

    Dijagnostika pomoću temperature.

    2 sata
    8.

    Dijagnostika pomoću vibracija, buke i akustične emisije,

    2 sata
    9.

    Dijagnostika pomoću analize ulja i maziva te korozija.

    2 sata
    10.

    Utjecaj dijagnostike na pouzdanost komponente ili sustava.

    2 sata
    11.

    Procjena pouzdanosti temeljem nesavršenih dijagnostičkih postupaka (vjerojatnost detekcije)

    2 sata
    12.

    Obrada i prijenos dijagnostičkih signala, prvi dio (načela)

    2 sata
    13.

    Obrada i prijenos dijagnostičkih signala, drugi dio (primjeri)

    2 sata
    14.

    Detaljna prezentacija sustava održavanja temeljenog na dijagnostici.

    2 sata
    15.

    Praćenje ukupnog učinka održavanja pomoću financijskih i operacijskih pokazatelja

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Tehnička dijagnostika, održavanje, procjena vijeka trajanja – načelno sa karakterističnim primjerima.

    1 sat
    2.

    Postavke nadzora i dijagnostike, uloga i moguća dobit. Radni vijek stroja.

    1 sat
    3.

    Fizikalni principi senzora i odgovarajuće fizikalne (dijagnostičke) veličine prvi dio

    1 sat
    4.

    Fizikalni principi senzora i odgovarajuće fizikalne (dijagnostičke) veličine drugi dio

    1 sat
    5.

    Fizikalni principi senzora i odgovarajuće fizikalne (dijagnostičke) veličine treći dio

    1 sat
    6.

    Pregled i temeljne značajke modova oštećenja. Simptomi u vremenskom i frekvencijskom području, njihovi parametri i granice.

    1 sat
    7.

    Dijagnostika pomoću temperature.

    1 sat
    8.

    Dijagnostika pomoću vibracija, buke i akustične emisije,

    1 sat
    9.

    Dijagnostika pomoću analize ulja i maziva te korozija.

    1 sat
    10.

    Utjecaj dijagnostike na pouzdanost komponente ili sustava.

    1 sat
    11.

    Procjena pouzdanosti temeljem nesavršenih dijagnostičkih postupaka (vjerojatnost detekcije)

    1 sat
    12.

    Obrada i prijenos dijagnostičkih signala, prvi dio (načela)

    1 sat
    13.

    Obrada i prijenos dijagnostičkih signala, drugi dio (primjeri)

    1 sat
    14.

    Detaljna prezentacija sustava održavanja temeljenog na dijagnostici.

    1 sat
    15.

    Praćenje ukupnog učinka održavanja pomoću financijskih i operacijskih pokazatelja

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.