FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Strujanje fluida

    (FESL01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Mehanika fluida 1
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje s bitnim postavkama ovisnosti naprezanja u fluidu o strujanju i glavnim jednadžbama strujanja realnog fluida. Razumijevanje bitnih značajki tokova s niskim Re brojem. Produbljivanje znanja o graničnom sloju i primjene teorije graničnog sloja. Uvod u modeliranje turbulencije. Upoznavanje s analizom strujanja u mlazu-tragu. Razumijevanje prednosti i ograničenja analize strujanja uz pretpostavku potencijalnog karaktera strujanja. Razumijevanje ovisnosti koeficijenta uzgona/otpora o geometrijskim značajkama profila-lopatice i značajkama napadne struje.

    očekivani ishodi učenja

    Student će biti sposoban:
    - primijeniti Navier Stokes-ove jednadžbu za analizu razvijenih laminarnih tokova
    - analizirati raspodjelu tlaka, tangencijalnog naprezanja i nosivosti filma fluida
    - odrediti raspodjelu tlaka i tangencijalnog naprezanja duž opstrujavanog tijela
    -proračunati difuziju mlaza
    - kritički prosuditi o padu tlaka u poroznom sloju-filteru i brzinu taloženja
    - primijeniti princip superpozicije potencijalnih strujanja
    - pravilno koristiti eksperimentalne podatke za koeficijente uzgona/ otpora/ momenta uz ispravak ovisno o obliku opstrujavanog tijela-vitkosti i značajkama strujanja
    -kritički izabrati model turbulencije

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Brzina deformacije, Stokes-ove konstitutivne jedn., Navier-Stokesove jedn., teorija hidrodinamičkog podmazivanja, Couette-ov tok, strujanje kroz porozan sloj, “puzajući” tokovi. Jedn. graničnog sloja, laminarni i turbulentni granični slojevi, uvod u modeliranje turbulencije, mlaz, trag, konvektivni tokovi. Ravninsko/osnosimetrično potencijalno strujanje, funkcija toka, Magnus-ov efekt, stavak Kutta-Žukovskog za profilan niz, prividno povećanje mase. Teorija uzgona. Lopatica/krilo konačnog raspona, obstrujavanje rubova, vrtložni list, induciran otpor, ispravak polare. Eksperimentalni podatci o aero/hidro dinamičkim značajkama profila. Industrijska aerodinamika.

    preporučena literatura
    • Pilić-Rabadan1. Pilić-Rabadan, Lj.: Mehanika fluida, FESB, Split, 1993, ISBN 0-07-069710-8

    • Pehnec, I., "Predavanja iz kolegija Strujanje fluida", e-learning portal, FESB, Split.

    dopunska literatura
    • White, F. M.: Viscous Fluid Flow, McGraw Hill, New York, ISBN 0-471-82106-3, 1985

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija) na kojima će se pismeno provjeravati sposobnost rješavanja numeričkih primjera i teorijsko znanje. Prvi međuispit je u sredini semestra, a drugi na završetku semestra.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu međuispita je 50% bodova na numeričkom i 50% bodova na teorijskom dijelu.
    Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima i zaključno se može i usmeno provjeravati znanje.

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži do 8 numerička zadatka i do 12 pitanja iz teorije.
    Konačan broj bodova utvrđuje se na sljedeći način:
    -Bodovi(%)= ((T1+Z1) + (T2+Z2))/4
    T1, Z1, T2, Z2 - bodovi postignuti na kolokvijima (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima
    -Bodovi(%)= (T+Z)/2
    T, Z - bodovi postignuti na ispitnom roku (T-teorijski dio/Z-zadaci) izraženi u postotcima
    Dovoljan uvjet za polaganje ispita je po 50% bodova iz oba numerička dijela i po 50% bodova iz oba teorijska dijela uključujući i završnu usmenu provjeru znanja.

    Konačna ocjena utvrđuje se prema apsolutnom sustavu ocjenjivanja prema ostvarenim bodovima na sljedeći način: od 50% do 61% bodova ocjena dovoljan (2), od 62% do 74% bodova ocjena dobar (3), od 75% do 87% bodova ocjena vrlo dobar (4), od 88% do 100% ocjena izvrstan (5).

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati predavanjima i auditornim vježbama. Kako bi pristupio ispitu, student mora imati uredno predane i prihvaćene izvještaje sa svih laboratorijskih prije prvog ispitnog roka.
    Ispitni rokovi: prema rasporedu FESBa.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Naprezanje u fluidu, Navierova jednadžba.

    2 sata
    2.

    Rotacija i deformacija fluida, Stokes-ove konstitutivne jedn., Navier-Stokesove jedn.

    2 sata
    3.

    Hagen-Poiseuille-ov tok, Couette-ov tok, Stokes-ov tok,

    2 sata
    4.

    Strujanje kroz porozan sloj hidrodinamičko podmazivanje,.

    2 sata
    5.

    Jedn. graničnog sloja, Blasisusovo rješenje za lam. gr. sloj i koef. trenja..

    2 sata
    6.

    Odvajanje strujanja. Karmanova staza..

    2 sata
    7.

    Inegralan oblik jedn. gr. sloja

    2 sata
    8.

    Uvod u modeliranje turbulencije, Prandtlov model duljine miješanja

    2 sata
    9.

    Logaritamski profil brzine, mlaz i trag.

    2 sata
    10.

    Ravninsko/osnosimetrično potencijalno strujanje, funkcija toka, elementarna/složena potencijalna strujanja

    2 sata
    11.

    Magnus-ov efekt, stavak Kutta-Žukovskog za osamljeni profil i profilan niz, prividno povećanje mase

    2 sata
    12.

    Teorija uzgona, profil Žukovskoga

    2 sata
    13.

    Eksperimentalni podatci o aero/hidro-dinamičkim značajkama profila

    2 sata
    14.

    Lopatica/krilo konačne duljine, obstrujavanje rubova, vrtložni list, induciran otpor

    2 sata
    15.

    Koeficijent induciranog otpora, ispravak polare.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Naprezanje u fluidu, Navierova jednadžba.

    1 sat
    2.

    Rotacija i deformacija fluida, Stokes-ove konstitutivne jedn., Navier-Stokesove jedn.

    1 sat
    3.

    Hagen-Poiseuille-ov tok, Couette-ov tok, Stokes-ov tok,

    1 sat
    4.

    Strujanje kroz porozan sloj hidrodinamičko podmazivanje,.

    1 sat
    5.

    Jedn. graničnog sloja, Blasisusovo rješenje za lam. gr. sloj i koef. trenja..

    1 sat
    6.

    Odvajanje strujanja. Karmanova staza..

    1 sat
    7.

    Inegralan oblik jedn. gr. sloja

    1 sat
    8.

    Uvod u modeliranje turbulencije, Prandtlov model duljine miješanja

    1 sat
    9.

    Logaritamski profil brzine, mlaz i trag.

    1 sat
    10.

    Ravninsko/osnosimetrično potencijalno strujanje, funkcija toka, elementarna/složena potencijalna strujanja

    1 sat
    11.

    Magnus-ov efekt, stavak Kutta-Žukovskog za osamljeni profil i profilan niz, prividno povećanje mase

    1 sat
    12.

    Teorija uzgona, profil Žukovskoga

    1 sat
    13.

    Eksperimentalni podatci o aero/hidro-dinamičkim značajkama profila

    1 sat
    14.

    Lopatica/krilo konačne duljine, obstrujavanje rubova, vrtložni list, induciran otpor

    1 sat
    15.

    Koeficijent induciranog otpora, ispravak polare.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Pad tlaka za razvijeno strujanje u cijevi

    2 sata
    2.

    Pješčani porozni sloj

    2 sata
    3.

    Filtriranje zraka

    2 sata
    4.

    Viskozimetrija

    2 sata
    5.

    Viskozni prigušivač

    2 sata
    6.

    Otpor profila

    2 sata
    7.

    Opstrujavanje polutijela

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.