FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Izbor materijala

    (FETL27)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Završen prediplomski studij strojarstva
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje studenata s:
    • životnim ciklusom proizvoda i materijala,
    • tehničkim materijalima i njihovim svojstvima,
    • čimbenicima koji utječu na izbor materijala proizvoda,
    • dijagramima svojstava materijala,
    • izborom materijala prema zakonskim, tehničkim, ekonomskim, humanim i estetskim uvjetima,
    • metodologijama izbora materijala.
    • metodama optimizacija izbora materijala,
    • izborom proizvodnih postupaka.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • odrediti metodologiju izbor materijala za realne proizvode,
    • ovladati metodama za izbor materijala kako sa stajališta proizvoda tako i proizvodnih postupaka,
    • analizirati životni ciklus proizvoda,
    • opisati i prepoznati čimbenike koji utječu na izbor materijala proizvoda

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Životni ciklus materijala. Materijali i energija. Ekološki čimbenici kod izbora materijala. Materijali i industrijsko oblikovanje. Razvoj inženjerskih materijala, Funkcijska povezanost: materijal-oblik-obrada. Tehnologije razvoja proizvoda. Originalni oblik. Adaptivno – razvojno oblikovanje. Alati za oblikovanje i podaci o materijalima. Dijagrami svojstava materijala: toplinska vodljivost – toplinski kapacitet; toplinsko širenje – toplinska vodljivost; toplinsko širenje – Young-ov modul; čvrstoća – maksimalna radna temperatura; Dijagrami svojstava materijala: Trenje i trošenje; Koeficijent trenja; Konstanta trošenja – tvrdoća; Dijagram troškova materijala; Young-ov modul – trošak materijala; čvrstoća – trošak materijala, Osnove izbora materijala. Načela izbora. Usklađivanje zahtjeva oblikovanja. Izbor grupe odgovarajućih materijala u skladu s ograničenjem oblika.

    preporučena literatura
    • D. Živković – Autorizirana predavanja

    dopunska literatura
    • T. Filetin: Izbor materijala i razvoj proizvoda, FSB, Zagreb, 2000.

    • M.F. Ashby: Materials Selection and Mechanical Design, 5th edition, Butterworth Heinemann, Oxford, 2016.

    • WEB stranice o materijalima.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    - Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    - Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    - Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    - Samoevaluacija nastavnika

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra predviđena su dav međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon prvih 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Na ispitima studenti koji nisu položili neki od kolokvija polažu gradivo kolokvija kojeg nisu položili. Svaki kolokvij provodi se kao pisani ispit. Vrijeme trajanja kolokvija je 45 minuta. Uvijet za uspješno savladan predmet je pozitivno ocijenjeni seminarski radovi i najmanje 50% ostvarenih bodova na svakom kolkoviju. Konačna ocjena određuje se na temelju ostvarenog postotka položenog gradiva na međuispitima i to kako slijedi:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Konačna ocjena se utvrđuje na kraju ispitnih rokova. Studenti koji nisu položili ispit u ljetnom ispitnom roku polažu popravni ispit u jesenskom ispitnom roku. Na popravnom ispitu polaže se cjelokupno gradivo. Ispit traje 90 minuta. Studenti koji žele višu ocjenu mogu to ostvariti na dodatnom usmenom ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Životni ciklus materijala. Materijali i energija. Ekološki čimbenici kod izbora materijala. Materijali i industrijsko oblikovanje. Razvoj inženjerskih materijala

    2 sata
    2.

    Površine i njihov dodir. Osnove teorije trenja.

    2 sata
    3.

    Značaj mehanizama trošenja kod izbora materijala. Izbor materijala u skaldu s tribološkim principima.

    2 sata
    4.

    Funkcijska povezanost: materijal-oblik-obrada. Tehnologije razvoja proizvoda. Originalni oblik. Adaptivno – razvojno oblikovanje. Alati za oblikovanje i podaci o materijalima.

    2 sata
    5.

    Inženjerski materijali. Svojstva materijala (mehanička, toplinska, električna, optička, ekološka).

    2 sata
    6.

    Dijagrami svojstava materijala: toplinska vodljivost – toplinski kapacitet; toplinsko širenje – toplinska vodljivost; toplinsko širenje – Young-ov modul; čvrstoća – maksimalna radna temperatura;

    2 sata
    7.

    Dijagrami svojstava materijala: Trenje i trošenje; Koeficijent trenja; Konstanta trošenja – tvrdoća; Dijagram troškova materijala; Young-ov modul – trošak materijala; čvrstoća – trošak materijala

    2 sata
    8.

    Dijagrami svojstava materijala: Trenje i trošenje; Koeficijent trenja; Konstanta trošenja – tvrdoća; Dijagram troškova materijala; Young-ov modul – trošak materijala; čvrstoća – trošak materijala

    2 sata
    9.

    Rangiranje izbora pomoću funkcije cilja. Traženje detaljnih informacija. Indeksi materijala. Postupak izbora materijala.

    2 sata
    10.

    Izbor materijala uz pomoć računalnog programa. Konstrukcijski indeksi. Izbor postupka obrade. Klasifikacija postupaka obrade. Postupci oblikovanja. Postupci spajanja. Postupci završne obrade.

    2 sata
    11.

    Sistematski postupak izbora procesa obrade materijala. Dijagram izbora procesa obrade. Dijagrami: materijali – procesi; procesi – oblik; procesi – područje masa; procesi – debljina stjenke; procesi – tolerancije; procesi – površinska hrapavost.

    2 sata
    12.

    Rangiranje procesa obrade prema troškovima. Ekonomski kriteriji za izbor procesa obrade. Modeliranje troškova. Pretraživanje i odabir procesa obrade pomoću računalnog programa

    2 sata
    13.

    Rangiranje procesa obrade prema troškovima. Ekonomski kriteriji za izbor procesa obrade. Modeliranje troškova. Pretraživanje i odabir procesa obrade pomoću računalnog programa.

    2 sata
    14.

    Izbor materijala i oblika. Faktori oblika. Mikro strukturni faktori oblika. Granice iskoristivosti oblika

    2 sata
    15.

    Materijali i industrijsko oblikovanje. Piramida zahtjeva. Karakterizacija proizvoda. Upotreba materijala i procesa obrade u svrhu postizanja jedinstvenosti proizvoda.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Analiza tribološkog sustava i izbor materijala

    2.

    Koncept – razvoj – detaljna razrada

    3.

    Procedura izbora materijala

    4.

    Primjena dijagrama svojstava materijala

    5.

    Višekriterijska ograničenja i proturječni ciljevi

    6.

    Rješavanje zadataka uz pomoć računala primjenom softvera za izbor materijala CES – EduPack

    7.

    Izbor postupaka obrade materijala. Izbor materijala i oblika. Ekonomski kriteriji izbora procesa. Ekološki izbor materijala

    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.