FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Materijali 3

    (FETL01)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Materijali 1, Materijali 2, Tehnologija 1 i Tehnologija 2.
    ciljevi predmeta

    Stjecanje temeljnih i specijalističkih znanja o glavnim grupacijama materijala u inženjerstvu – metalnih, polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala.
    Upoznavanje s građom, proizvodnjom i osnovnim tehnologijama obrade metalnih materijala - lakim, obojenim i specijalnim tehničkim metalima.
    Dobijanje uvida u svojstva suvremenih konstrukcijskih materijala s naglaskom na mehanička i tehnološka svojstva, te u tipične mogućnosti njihovih industrijskih primjena.
    Osposobljavanje za načelan odabir odgovarajućih konstrukcijskih materijala.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    • Razlučiti prednosti i nedostatke različitih grupacija materijala isto kao i temelje njihove građe kao osnove za procjenu pojedinih svojstava,
    • Analizirati i procijeniti glavne učinke tipičnih tehnologija obrade, te radnih uvjeta tijekom eksploatacije na svojstva inženjerskih materijala,
    • Preporučiti postupak toplinske obrade toplinski očvrstivih aluminijskih legura i odrediti specifičnosti i povezanost mikrostrukture sa svojstvima toplinski očvrstivih i neočvrstivih aluminijskih legura,
    • Prepoznavati učinke elektrolučnog zavarivanja na lakim metalima,
    • Kritički prosuđivati o mogućnostima odabira i primjene lakih metala, različitih suvremenih čelika, nehrđajućih čelika, legura nikla..., polimernih, keramičkih i kompozitnih materijala i preporučiti odgovarajući materijal za specifičnu primjenu sukladno inženjerskim potrebama i specifičnim radnim uvjetima konstrukcije,
    • Kombinirati i primijeniti stečena znanja o suvremenim konstrukcijskim materijalima za potrebe tehnologija njihove obrade te za primjene u transportnoj industriji, energetici, medicinskom inženjerstvu ...,
    • Biti u stanju procijeniti inženjerske i konstrukcijske materijale s aspekta utjecaja na ljude i okolinu, te znanja o inženjerskim materijalima primjeniti u multidisciplinarnom i timskom radu.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Konstruiranje i materijali. Kriteriji izbora materijala. Podjela metala. Laki metali: podjela; Magnezij i njegove legure. Aluminij i njegove legure. Osnovna stanja aluminijskih legura. Toplinska obrada aluminijskih legura. Titan i njegove legure. Polimerni materijali. Keramički materijali. Kompozitni materijali - podjela i vrste. Korozija i zaštita od korozije - mehanizam kemijske i elektrokemijske korozije, ispitivanje korozijske otpornosti. Materijali otporni na koroziju. Utjecaj legirnih elemenata na čelik. Mikrolegirani i ultračvrsti čelici. Materijali za rad na povišenim temperaturama. Materijali za rad na niskim temperaturama. Materijali za ležajeve. Materijali za opruge. Materijali otporni trošenju. Čelici povećane obradivosti. Tehnologije površina. PVD i CVD postupci, mehanička tretiranja površine. Materijali s mogućnošću pamćenja oblika. Amorfni metali i metalne pjene. Recikliranje materijala i proizvoda.

    preporučena literatura
    • D. Živković: Autorizirana predavanja, FESB

    dopunska literatura
    • WEB stranice o materijalima

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 45 minuta. Sastoji se od test pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbisu predani izvještaji te 50% bodova na svakom međuispitu., a konačna Konačna se ocjena formira na temelju ostvarenog postotka položenog gradiva na međuisipitma. Svaki od kolokvija ima udio 40 % u cjelokupnoj ocjeni i izvještaji na laboratorijskim vježbama 20%.

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave!

    Konačna ocjena se utvrđuje nakon drugog završnog ispita primjenjujući apsolutni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Studenti koji nisu položili kolokvije, mogu pisati četiri dodatna ispita. Nakon toga im ostaje dekanski ispit na kojem pišu onaj dio gradiva kojeg nisu do tada položili.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, Konstruiranje, Materijali, Tehnologije

    3 sata
    2.

    Laki metali, Magnezij, Osnove aluminija

    3 sata
    3.

    Toplinska obrada aluminija, Titan

    3 sata
    4.

    Polimeri

    3 sata
    5.

    Keramike

    3 sata
    6.

    Kompoziti

    3 sata
    7.

    Korozija

    3 sata
    8.

    1. KOLOKVIJ

    3 sata
    9.

    Utjecaj legirnih elemenata na čelik

    3 sata
    10.

    Materijali za rad na povišenim temperaturama

    3 sata
    11.

    Legirani alatni čelici, Materijali otporni na trošenje

    3 sata
    12.

    Tehnologija površina, PVD i CVD postupci

    3 sata
    13.

    Utjecaj legirnih elemenata na čelik

    3 sata
    14.

    Materijali s pamćenjem oblika

    3 sata
    15.

    2. KOLOKVIJ

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Toplinsko očvršćivanje aluminijske legure EN AW 2011

    1 sat
    2.

    Utjecaj temperature i vremena umjetnog dozrijevanja na tvrdoću aluminijskih legura EN AW 2011 i 6063

    1 sat
    3.

    Prirodno i umjetno dozrijevanje aluminijske legure EN AW 2011

    1 sat
    4.

    Deformiranje aluminijskih legura EN AW 2011 i 6063 u hladnom stanju

    1 sat
    5.

    Ispitivanje utjecaja toplinske obrade na električnu vodljivost i tvrdoću aluminijske legure EN AW 2011

    1 sat
    6.

    Određivanje i usporedba gustoće titana i nekih najznačajnijih tehničkih metala

    1 sat
    7.

    1. KOLOKVIJ

    1 sat
    8.

    Proizvodnja kompozita u otvorenom kalupu

    1 sat
    9.

    Proizvodnja kompozita u zatvorenom kalupu

    1 sat
    10.

    Ispitivanje vlačne čvrstoće različitih vrsta polimera

    1 sat
    11.

    Elektroplatiranje bakrom

    1 sat
    12.

    Određivanje relativne gustoće metalne pjene zatvorenog tipa

    2 sata
    13.

    2. KOLOKVIJ

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.