FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Planiranje i upravljanje proizvodnjom

    (FETL06)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    ­Upoznati studente s osnovnim načelima upravljanja proizvodnim sustavom i vođenjem proizvodnog procesa.
    ­Upoznati studente s osnovnim metodama i alatima proizvodnog menadžmenta.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Objasniti strategije uvođenja novog proizvoda na tržište
    2. Analizirati i vrjednovati pristupe planiranju i upravljanju proizvodnjom.
    3. Preporučiti organizacijske oblike proizvodnje
    4. Planirati potrebne proizvodne kapacitete
    5. Kreirati osnovni prostorni raspored sredstava za proizvodnju
    6. Konstruirati gantogram i mrežni dijagram projekta
    7. Optimirati troškove projekta
    8. Vrjednovati značajke suvremenih proizvodnih strategija.
    9. Planirati zalihe materijala kod neovisne i ovisne potražnje
    10. Prosuditi sustave upravljanja kvalitetom

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Proizvodni sustavi. Teorije organizacije rada i proizvodnje. Vizija, misija i ciljevi organizacije. Strategije organizacije. Proizvod i proizvodni program. Životni ciklus proizvoda. Oblikovanje (dizajn) proizvoda. Osnove projektiranja tehnološkog procesa. Planovi proizvodnje. Ciklusi proizvodnje. Organizacijske strukture u poduzeću. Proizvodne prostorne strukture. Upravljanje projektima. Upravljanje kvalitetom. Upravljenje zalihama.

    preporučena literatura
    • 1. DILWORTH, J., B.: Operations Management: Providing Value in Goods and Services, South-Western College Pub; 1999.

    • 2. STEVENSON, J., W.: Production/Operations Management, McGraw-Hill Higher Education, 1999.

    • 3. SHROEDER, R., G.: Upravljanje proizvodnjom: Odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE d.o.o., Zagreb, 1999.

    dopunska literatura
    • 1. BILIĆ, B.: Predavanja postavljena na e-learning portalu FESB-a

    • 2. ***Inženjerski priručnik IP4 – sv. 3, str. 195-236, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

    • 3. VILA, A., LEICHER, Z.: "Planiranje proizvodnje i kontrola rokova", Informator, Zagreb,1983.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo predmeta podijeljeno je na dva dijela. Nakon 7. tjedna nastave održat će se međuispit (1. kolokvij) koji se odnosi na prvi dio gradiva. Po završetku semestra održat će se ispiti. Kolokviju i ispitima mogu pristupiti studenti/studentice koji su prisustvovali na najmanje 50 % predavanja te koji su prisustvovali na najmanje 70 % vježbi.

    Provedba ispita:
    Ispiti se sastoje od dva dijela (dvije cjeline), koji obuhvaćaju gradivo 1., odnosno 2. kolokvija
    Studenti koji su gradivo 1. kolokvija položili u terminu međuispita, na završnom ispitu moraju polagati samo gradivo 2. kolokvija. Ako nisu zadovoljni ocjenom 1. kolokvija mogu ga ponovno polagati u sklopu ispita.
    Studenti koji nisu pristupili ili nisu položili gradivo 1. kolokvija u terminu međuispita, na završnom ispitu pišu cjeloviti ispit, ali se prilikom ispravljanja ispita svaki dio (cjelina) boduje zasebno.
    Ako student na završnom ispitu iz pojedinog dijela (cjeline) dobije više od 50 % ukupnog broja bodova koje on nosi, smatrat će se da je položio izdvojeni dio gradiva te ga, sukladno članku 24., stavak 4., Pravilnika o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu, do kraja akademske godine ne mora ponovno polagati.

    Međuispit i ispiti se provode u pismenoj formi, a sastoje se od teorijskih pitanja i numeričkih zadataka. Nastavnik zadržava pravo održavanja međuispita i ispita i u usmenoj formi.

    Da bi se dobila pozitivna ocjena (tj. položio ispit) iz predmeta, student/studentica mora iz svakog dijela predmeta ostvariti najmanje 50 % bodova.

    Ocjena iz predmeta u postotku: OP (%) = 0,5 (M1 + M2)
    M1, M2 – postotci bodova iz prvog (M1), odnosno drugog (M2) dijela predmeta

    Ocjena iz predmeta, OP:
    50 % do 60 % - dovoljan (2)
    61 % do 75 % - dobar (3)
    76 % do 90 % - vrlo dobar (4)
    91 % do 100 % - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Proizvodni sustavi. Teorije organizacije rada. Lean menadžment. Industrija 4.0. Industrija 5.0.

    2 sata
    2.

    Vizija, misija, ciljevi organizacije. Strategije organizacije.

    2 sata
    3.

    Proizvod: značajke fizički opipljivih proizvoda, značajke usluge kao proizvoda. Proizvodni program. Strategije uvođenja novog proizvoda na tržište. Životni ciklus proizvoda.

    1 sat
    4.

    Oblikovanje proizvoda: Kano model, QFD metoda, robusni dizajn (Taguchi metoda), konfiguriranje proizvoda.

    2 sata
    5.

    Osnove projektiranja tehnoloških procesa.

    3 sata
    6.

    Vrste planova proizvodnje. Ciklusi proizvodnje. Koeficijent protoka.

    2 sata
    7.

    Organizacijske strukture.

    2 sata
    8.

    Kolokvij 1

    2 sata
    9.

    Proizvodne prostorne strukture.

    2 sata
    10.

    Upravljanje projektima: Analiza projekta. Izrada mrežnog dijagrama (CPM, PERT, PRECEDENCE). Optimiranje troškova. Planiranje resursa.

    2 sata
    11.

    Upravljanje zalihama: Zalihe kod neovisne potražnje.

    3 sata
    12.

    Upravljanje zalihama: Zalihe kod ovisne potražnje.

    1 sat
    13.

    Upravljanje kvalitetom.

    4 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    QFD metoda

    2 sata
    2.

    Taguchi metoda

    3 sata
    3.

    Metode višekriterijskog odlučivanja (kod odabira proizvoda)

    2 sata
    4.

    Proizvodne prostorne strukture

    5 sati
    5.

    Grupna tehnologija

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Projektiranje tehnološkog procesa

    2 sata
    2.

    Upravljanje projektima. Tehnike mrežnog planiranja - Analiza vremena projekta.

    4 sata
    3.

    Upravljanje projektima: Tehnike mrežnog planiranja - Optimiranje troškova projekta.

    2 sata
    4.

    Upravljanje projektima: Tehnike mrežnog planiranja - Optimiranje resursa projekta.

    2 sata
    5.

    Alati upravljanja (7MT).

    2 sata
    6.

    FMEA

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.