FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  263 Proizvodno strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Proizvodnja podržana računalom

    (FETL07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Tehnologija 2, Obradni strojevi, Engleski jezik.
    ciljevi predmeta

    – upoznavanje s mogućnostima primjene računala u proizvodnji s naglaskom na programiranje CNC alatnih strojeva i aditivne tehnologije.
    – savladavanje osnova ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima kod strojne obrade dijelova jednostavne i složene geometrije.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Analizirati međudjelovanja i potrebu cjelovitog pristupa konstruiranju i izradi dijelova.
    2. Primijeniti usvojena znanja i vještine na rješavanje konkretnog zadatka.
    3. Primijeniti stečena znanja i vještine u timskom radu.
    4. Razmotriti ulogu CAD/CAM sustava u suvremenom projektiranju i proizvodnji.
    5. Generirati program za automatsku izradu dijelova na CNC stroju.
    6. Usporediti i istaknuti razlike između ručnog programiranja i programiranja u CAD/CAM sustavima.
    7. Identificirati motive primjene računalom upravljanih obradnih strojeva i sustava za brzu izradu prototipova.
    8. Komentirati prednosti i nedostatke u razvoju i izradi prototipova uporabom CNC obrade i aditivnih tehnologija.

    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja: osnovni pojmovi, osnove numeričkog upravljanja i povijesni razvoj CAM-a. Osnove obradnih strojeva. Geometrijsko modeliranje. Vrste upravljanja obradnim strojevima. NC i CNC. Programiranje CNC strojeva. CNC tokarenje. CNC glodanje. Posluživanje obradnih strojeva. Automatska izmjena alata. Automatska izmjena obradaka. Mjerni sustavi i automatska obrada.
    Tokarsko glodanje. Koaksijalno tokarsko glodanje. Ortogonalno tokarsko glodanje. Istraživanje ortogonalnog tokarskog glodanja - primjeri iz prakse. Aditivne tehnologije - općenito. Primjena aditivne proizvodnje. Brza izrada prototipova. Aditivni postupci. Izrada tekućim materijalima, praškastim, čvrstim materijalima. Izrada punilom. Usporedba aditivnih postupaka. Prednosti i nedostaci.

    preporučena literatura
    • Bajić, D., Jozić, S., "Proizvodnja podržana računalom“, predavanja, Merlin, 2023/24.

    • Hoffmann M.: CAD/CAM mit CATIA V5, Hanser Verlag, Muenchen, 2005.

    • McMahon, C., Brown, J.: CAD CAM principles, practice and manufacturing management, Pearson Prentice Hall,

    • Cebalo, R.: Fleksibilni obradni sustavi, Vlastito izdanje, Zagreb, 2000.1998.

    dopunska literatura
    • Balič, J.: CAD/CAM postopki, Univerza v Mariboru, Maribor, 2002.

    • WEB stranice o ovim temama.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i konstrukcijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na konstrukcijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. prisustvo na nastavi
    2. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    3. projektni zadaci
    4. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Prisustvo na predavanjima (P.P.) 2,5 %, prisustvo na konstrukcijskim vježbama (P.K.V.) 2,5 %
    2. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 10 %
    3. Prvi projektni zadatak 15 % i drugi projektni zadatak 10 %
    4. Prvi (K1) kolokvij 30 % i drugi (K2) kolokvij 30 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,03 (P.P.) + 0,03 (P.L.V.) + 0,12 (A.S.P.) + 0,12 (A.S.L.V.) + 0,7 (K1 + K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodna razmatranja: osnovni pojmovi, povijesni razvoj CAM-a,

    2 sata
    2.

    Geometrijsko modeliranje. Povijesna pozadina. Inženjersko modeliranje. Vrste geometrijskih modela. 2D i 3D geometrijski modeli. Modeliranje uporabom značajki. Parametarsko modeliranje. Nedostaci geometrijskih modela.

    2 sata
    3.

    Osnove obradnih strojeva.
    Mjerni sustavi na CNC alatnim strojevima, otvorena i zatvorena upravljačka petlja, numerički problemi.

    2 sata
    4.

    Obradni sustavi – upravljanje. Pojam sustava. Obradni sustav. NC, CNC, DNC, AC upravljanje

    2 sata
    5.

    Osnove računalnog upravljanja. Vrste numeričkog upravljanja. Interpolacija. Koordinatni sustav. Sustavi
    mjerenja. Referentne točke. Koordinatni sustavi stroja i izratka. Definiranje alata.

    2 sata
    6.

    Programiranje CNC strojeva. Metode programiranja. Opća shema programiranja CNC obradnih strojeva.
    Analiza crteža izratka. Izrada tehnološke dokumentacije. Struktura i sadržaj programa. Osnovne naredbe.
    Simulacija obrade. CNC tokarenje.

    2 sata
    7.

    Posluživanje obradnih strojeva. Automatska izmjena alata (AIA). Automatska izmjena obradaka (AIO).

    2 sata
    8.

    Kolokvij 1

    9.

    Visokoproduktivni postupci obrade. Tokarsko glodanje. Koaksijalno tokarsko glodanje. Ortogonalno
    tokarsko glodanje. Istraživanje ortogonalnog tokarskog glodanja - primjeri iz prakse.

    2 sata
    10.

    Visokoproduktivni postupci obrade. VBO. Visokodinamički strojevi.

    2 sata
    11.

    Višeoperacijski CNC obradni strojevi i fleksibilne proizvodne strukture. Osnove fleksibilne proizvodnje.
    Fleksibilne proizvodne stanice. Fleksibilni proizvodni susatvi. Fleksibilne transfer linije.

    2 sata
    12.

    Brza izrada prototipova – općenito.

    2 sata
    13.

    Brza izrada prototipova – postupci. Stereolitografski postupak. Laminiranje. Selektivno sinteriranje.
    Srašćivanje taloženjem. Trodimenzijsko tiskanje. Hibridni postupak 3DP/SLA.

    2 sata
    14.

    Optimizacija parametara obrade, Optimizacija putanje alata (strategije obrade)

    2 sata
    15.

    Kolokvij 2

      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnove modula "Part design"
    Upoznavanje sa sučeljem programskog paketa CATIA v5
    Crtanje 2D kontura funkcijom "Sketch"
    Upoznavanje s osnovnim 3D funkcijama (1. 2. i 3. vježba)

    4 sata
    2.

    Osnove modula "Part design"
    Rad na modelima s više 3D elemenata
    Dodavanje više tijela ("Part Body") unutar istog modela te njihovo spajanje (4. i 5. vježba)

    2 sata
    3.

    Osnove izrade nacrta u CATIA-i
    Upoznavanje s modulom "Drafting"
    Upoznavanje sa bulovskim funkcijama unutar "Part Design"
    Crtanje kompleksnog modela boce pomoću "Generative Shape Design" (6. 7. i 8. vježba)

    2 sata
    4.

    Osnove programiranje CNC tokarilice (ručno programiranje)
    Upoznavanje s osnovama programiranja CNC strojeva.
    Ručno programiranje CNC tokarilice na jednostavnom modelu osovine.
    Upoznavanje s osnovnim funkcijama G-koda (G54, G1, G0, M30..)
    Zadavanje prvog programskog zadatka

    2 sata
    5.

    Osnove programiranje CNC tokarilice (ručno programiranje)
    Nastavak na prijašnju vježbu te upoznavanje s korištenjem ciklusa za proizvodnju.
    Demonstracija na CNC tokarilici

    2 sata
    6.

    Programiranje CNC tokarilice u CATIA V5 pomoću modula "Lathe Machining" (9. i 10. vježba)

    2 sata
    7.

    Programiranje CNC tokarilice u CATIA v5 pomoću modula "Lathe Machining"
    Nastavak na prijašnju vježbu
    Izrada studentskih programa na CNC tokarilici (11. i 12. vježba)

    2 sata
    8.

    EMCO CNC PROGRAMIRANJE – GLODANJE
    Programiranje CNC glodalice u ShopMill-u koristeći cikluse
    Upoznavanje s pripremnim radnjama na glodalici (stezanje, postavljanje nul-točke, upisivanjem alata…)

    2 sata
    9.

    VC Spinner 560 Programiranje u ShopMill-u
    Izrada dijela na obradnom centru Spinner VC 560. Rad studenata na stroju s laborantom i asistentom (planiranje, stezanje, određivanje nul-točke, programiranje u ShopMill-u te izrada elementa s prijašnje vježbe)
    Upoznavanje s modulom "Assembly Design" (13. vježba)

    2 sata
    10.

    Programiranje CNC glodalice u CATIA v5 pomoću modula "Prismatic Machining"
    Izrada prirubnice na stroju primjenom G-koda (14. i 15. vježba)

    2 sata
    11.

    Programiranje CNC glodalice u CATIA v5 pomoću modula "Prismatic Machining"
    Dovršavanje programiranja Vježbe 14 te generiranje G-koda
    Modeliranje i stezanje modela kalupa u škripac pomoću modula "Assembly Design"

    2 sata
    12.

    Programiranje CNC glodalicu u CATIA v5 pomoću modula "Surface Machining"
    Programiranje prvog stezanja kalupa
    Zadavanje drugog projektnog zadatka

    2 sata
    13.

    Programiranje CNC glodalicu u CATIA v5 pomoću modula "Surface Machining"
    Programiranje drugog stezanja i generiranje G-koda za izradu kalupa
    Manipulacija G-koda pomoću programskog paketa CIMCO edit 8 (provjere putanje alata, upisivanje parametara obrade i alata, određivanje vremena obrade...)

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.