FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Toplinski turbostrojevi

    (FESL31)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - Primijeniti znanje o toplinskim turbostrojevima (parnim i plinskim turbinama te aksijalnim i centrifugalnim turbokompresorima);
    - Proračunati i analizirati radne parametre toplinskih turbostrojeva;
    - Prosuditi o problemima opterećenja i zaštite okoliša

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Analizirati toplinske procese parnog i plinskog turbinskog postrojenja;
    2. Proračunati konstrukcijske i radne parametre;
    3. Izvršiti CFD analizu strujanje u sapnicama i turbinskim lopaticama;
    4. Analizirati osnovne konstrukcijske koncepte parnih i plinskih turbina;
    5. Izvoditi zaključke o efikasnosti postrojenja i pojedinih komponenti;
    6. Usporediti radne karakteristike, vrste goriva, opterećenje i potrošnju;
    7. Preporučiti načine smanjivanja ispušnih emisija;
    8. Vrjednovati sustav pomoću tehno-ekonomske analize...

    nastava i predavači
     
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
     
    30 sati
    0 sati tjedno × 0 tjedana
    sadržaj

    Uvod: energija, izvori energije, potrošnja energije, preobrazba energije. Razvoj parnih turbina.Toplinski proces parnoturbinskog postrojenja. Podjela i primjena parnih turbina. Toplinski proces u turbinskom stupnju i u višestupanjskoj turbini. CFD analiza strujanja u turbinskim postrojenjima. Plinska turbinska postrojenja. Razvoj plinskih turbina. Konstrukcije suvremenih plinskih turbinskih postrojenja. Sustavi goriva, podmazivanja, regulacija i zaštita plinskih turbina. Turbokompresori- izvedbe i proračuni radnih karakteristika. Primjeri aplikacija u stacionarnim i brodskim postrojenjima. Održavanje sustava Kombinirana i kogeneracijska postrojenja. Efikasnost postrojenja i emisije- pravila i norme Energijska i eksergijska analiza parnih i plinskih turbina. Optimiranje parnih i plinskih turbinskih sustava.

    preporučena literatura
    • 1. Radica G.: Toplinski turbostrojevi, (autorizirana predavanja i podloge za vježbe), FESB, Split, 2011.

    • 2. Guzović, Z.; Majcen, M.: Toplinske turbine, Tehnička enciklopedija - XIII. svezak, str. 222 - 254, HLZ "Miroslav Krleža", Zagreb, 2003.

    • 2. Prelec, Z.; Energetika u procesnoj industriji, Školska knjiga, Zagreb, 1994..

    • 4. D. Woodyard: „Pounder's Marine diesel engines and gas turbines“, Elsevier, 2004

    dopunska literatura
    • 1. Singiresu S. Rao, Engineering Optimization, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2009.

    • 2. Standardi i pravila:ISO500001, EEDI,SEEMP

    • 3. Feretić, D. i dr., "Elektrane i okoliš", Zagreb

    jezik poduke
    Hrvatski, Engleski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Međuispiti provode kao pisani ispit u trajanju od 45 minuta i sastoji se od 3 pitanja i zadataka po međuispitu. Nakon pismenog dijela slijedi kratki usmeni ispit – utvrđivanje pogrešaka iz pismenig dijela.
    Konačna se ocjena (u postocima) utvrđuje prema formuli:

    • kolokvij 1: A1 = 50 – 100 %,
    • kolokvij 2: A2 = 50 – 100 %,
    • usmeni ispit (završna provjera): A3 = 50 – 100 %.
    • nazočnost i aktivnost na nastavi: A4 = 70 – 100 %.
    ODNOS POLUČENOG USPJEHA I PRIPADNE OCJENE
    Postotak Kriterij Ocjena
    od 50% do 62% zadovoljava minimalne kriterije dovoljan (2)
    od 63% do 76% prosječan uspjeh s primjetnim nedostatcima dobar (3)
    od 77% do 88% iznadprosječan uspjeh s ponekom greškom vrlo dobar (4)
    od 89% do 100% izniman uspjeh izvrstan (5)
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita polažu popravni ispit u jesenskom roku. Na popravnom se ispitu polaže cjelokupno gradivo. Pisani dio ispita ima 6 pitanja i zadataka i traje ukupno 90 minuta nakon čega slijedi usmeni dio.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod: energija, izvori energije, potrošnja energije, preobrazba energije.

    2 sata
    2.

    Razvoj parnih turbina.

    2 sata
    3.

    Toplinski proces parnoturbinskog postrojenja

    2 sata
    4.

    Podjela i primjena parnih turbina.

    2 sata
    5.

    Toplinski proces u turbinskom stupnju i u višestupanjskoj turbini.

    2 sata
    6.

    CFD analiza strujanja u turbinskim postrojenjima.

    2 sata
    7.

    Plinska turbinska postrojenja.

    2 sata
    8.

    Razvoj plinskih turbina.

    2 sata
    9.

    Konstrukcije suvremenih plinskih turbinskih postrojenja.

    2 sata
    10.

    Sustavi goriva, podmazivanja, regulacija i zaštita plinskih turbina

    2 sata
    11.

    Turbokompresori- izvedbe i proračuni radnih karakteristika.

    2 sata
    12.

    Primjeri aplikacija u stacionarnim i brodskim postrojenjima. Održavanje sustava

    2 sata
    13.

    Kombinirana i kogeneracijska postrojenja. Efikasnost postrojenja i emisije- pravila i norme

    2 sata
    14.

    Energijska i eksergijska analiza parnih i plinskih turbina.

    2 sata
    15.

    Optimiranje parnih i plinskih turbinskih sustava

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Računski primjeri: energija, izvori energije, potrošnja energije, preobrazba energije.

    2 sata
    2.

    Računski primjeri: zakonitosti termodinamike i termotehnike.

    2 sata
    3.

    Računski primjeri: parno turbinski procesi

    2 sata
    4.

    CFD analiza strujanja u sapnicama i turbinskim lopaticama.

    2 sata
    5.

    CFD analiza strujanja u sapnicama i turbinskim lopaticama.

    2 sata
    6.

    CFD analiza strujanja u turbinskim postrojenjima.

    2 sata
    7.

    Računski primjeri: plinsko turbinski procesi.

    2 sata
    8.

    Računski primjeri: kombinirani i kogeneracijski sustavi.

    2 sata
    9.

    Računski primjeri: kombinirani i kogeneracijski sustavi.

    2 sata
    10.

    Računski primjeri: kombinirani i kogeneracijski sustavi.

    2 sata
    11.

    Računski primjeri: Energetske i eksergijske analize.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.