FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj

    (FESL22)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij iz inženjerske fizike ili drugi tehnički studij s položenom Termodinamikom i Mehanikom fluida.
    ciljevi predmeta

    Sposobnost tumačenja uloge i značaja obnovljivih izvora energije u suvremenom energetskom sustavu, te kritičke prosudbe njihovih potencijala i ograničenja. Upoznavanje sa suvremenim tehnologijama i sustavima za iskorištavanje obnovljivih izvora energije. Sposobnost izradbe jednostavnih inženjerskih proračuna za dimenzioniranje komponenata i sustava u sprezi s obnovljivim izvorima energije, te njihovog utjecaja na okoliš. Sposobnost analiziranja mogućnosti i kritičke prosudbe različitih idejnih tehničkih rješenja sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora energije na temelju analize ekonomske isplativosti, te njihove održivosti.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
    1. Objasniti važnost obnovljivih izvora energije, te kritički prosuditi njihove prednosti i nedostatke
    2. Opisati i primijeniti prikladne suvremene tehnologije u sustavima za iskorištavanje obnovljivih izvora energije
    3. Skicirati i vrednovati jednostavne sustave za iskorištavanje obnovljivih izvora energije
    4. Izvršiti jednostavne inženjerske proračune za dimenzioniranje komponenti i sustava u sprezi s obnovljivim izvorima energije
    5. Predložiti idejna tehnička rješenja sustava za iskorištavanje obnovljivih izvora energije temeljem provedbe analize ekonomske isplativosti i analize njihovog utjecaja na okoliš

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodno o problemima sa sadašnjim energetskim sustavom, moguća rješenja, energetske statistike
    Solarna energija; geometrija sunca na nebu
    Fotonaponski kolektori i sustavi
    Solarni termalni kolektori i sustavi
    Solarne elektrane
    Energija vjetra; vjetroturbine
    Hidroenergija; hidroelektrane, vodne turbine, energija plime i oseke, energija morskih struja, energija valova
    Energija biomase, biogoriva; geotermalna energija i tehnologije za njeno iskorištavanje
    Skladištenje energije; vodikove energetske tehnologije i njihova sprega s obnovljivim izvorima energije
    Emisije stakleničkih plinova; ugljični otisak
    Ekonomske analize obnovljivih izvora energije; multikriterijalne analize
    Analiza neto energije energetskih izvora (energy return on energy investment, EROEI); pojam emergije, emergetska analiza; budućnost obnovljivih izvora energije

    preporučena literatura
    • Lj. Majdandžić, Solarni sustavi, Graphis, Zagreb, 2010.

    • B. Labudović, Obnovljivi izvori energije, Energetika marketing, Zagreb, 2002.

    • I. Pivac, autorizirana predavanja

    dopunska literatura
    • G. Boyle, Renewable Energy Power for a Sustainable Future, 2nd Edition, Oxford University Press, 2004. (ili novije izdanje)

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nakon 7 tjedana nastave održat će se međuispit (kolokvij) na kojem će se polagati do tada obrađeni (prvi) dio gradiva, dok će se drugi dio gradiva obrađen narednih 6 tjedana polagati na kraju semestra. Studenti koji nisu položili određeni dio gradiva (ili nisu zadovoljni s dobivenom ocjenom), po završetku semestra imat će dodatne prilike za polaganje na završnim i popravnim ispitima prema utvrđenim terminima kalendara nastave. Svi ispiti se provode u pisanom obliku, a uvjet za prolaznu ocjenu je ostvarenih najmanje 50% bodova na oba dijela gradiva. Konačni ostvareni broj bodova predstavlja aritmetičku sredinu ostvarenih bodova za svaki od položenih dijelova gradiva.

    Ocjena studentskog postignuća na predmetu utvrđuje se prema konačnom ostvarenom broju bodova na sljedeći način:
    od 50% do 61% dovoljan (2),
    od 62% do 74% dobar (3),
    od 75% do 87% vrlo dobar (4),
    od 88% do 100% izvrstan (5).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod, definicije, problemi sa sadašnjim energetskim sustavom, moguća rješenja, energetske statistike

    3 sata
    2.

    Solarna energija; geometrija sunca na nebu

    2 sata
    3.

    Fotonaponski kolektori i sustavi

    2 sata
    4.

    Solarni termalni kolektori i sustavi

    2 sata
    5.

    Solarne elektrane

    2 sata
    6.

    Energija vjetra; vjetroturbine

    3 sata
    7.

    Hidroenergija; hidroelektrane, vodne turbine, energija plime i oseke, energija morskih struja, energija valova

    2 sata
    8.

    Energija biomase, biogoriva; geotermalna energija i tehnologije za njeno iskorištavanje

    2 sata
    9.

    Skladištenje energije; vodikove energetske tehnologije i njihova sprega s obnovljivim izvorima energije

    3 sata
    10.

    Emisije stakleničkih plinova; ugljični otisak

    1 sat
    11.

    Ekonomske analize obnovljivih izvora energije; multikriterijalne analize

    2 sata
    12.

    Analiza neto energije energetskih izvora (energy return on energy investment, EROEI); pojam emergije, emergetska analiza; budućnost obnovljivih izvora energije

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Solarna energija; geometrija sunca na nebu

    4 sata
    2.

    Fotonaponski kolektori i sustavi

    2 sata
    3.

    Solarni termalni kolektori i sustavi

    2 sata
    4.

    Solarne elektrane

    2 sata
    5.

    Energija vjetra; vjetroturbine

    2 sata
    6.

    Hidroenergija; hidroelektrane, vodne turbine, energija plime i oseke, energija morskih struja, energija valova

    2 sata
    7.

    Energija biomase, biogoriva; geotermalna energija i tehnologije za njeno iskorištavanje

    2 sata
    8.

    Skladištenje energije; vodikove energetske tehnologije i njihova sprega s obnovljivim izvorima energije

    2 sata
    9.

    Emisije stakleničkih plinova; ugljični otisak

    2 sata
    10.

    Ekonomske analize obnovljivih izvora energije; multikriterijalne analize

    2 sata
    11.

    Analiza neto energije energetskih izvora (energy return on energy investment, EROEI); pojam emergije, emergetska analiza; budućnost obnovljivih izvora energije

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.