FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Održavanje

    (FETL04)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Po završetku ovoga kolegija studenti će moći kritički evaluirati i usporediti koncepte vezane za projektni vijek tehničkog sustava, posutupke njegova održavanja i sigurnosti korištenja.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog kolegija moći:
    1. Vrednovati postupke i predložiti strategiju održavanja.
    2. Komentirati postupke održavanja i rizike korištenja tehničkog sustava.
    3. Povezati različite koncepte modeliranja pouzdanosti i raspoloživosti.
    4. Procijeniti raspoloživosti i troškove održavanja.
    5. Usporediti utjecaje na životni vijek tehničkog sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Značaj i ciljevi funkcije održavanja tehničkoga sustava. Krivulja mortaliteta. Povijesni razvoj, načela i područja primjene postupaka i strategija održavanja. Klasifikacija dijelova i opreme. Tehnički indikatori ispravnosti. FMEA i RCA metode. Pregled i temeljnje značajke modova kvara. Pouzdanost dijelova bez obnavljanja. Modeli konstantne i vremenski promjenjive učestalosti kvarova. Analiza podataka o životnom vijeku: potpuni i cenzorirani podaci, parametarski i neparametarski modeli, izbor modela. Projektni životni vijek. Weibullovi modeli. Optimalni interval preventivnog održavanja. RBD: serijska konfiguracija i modeli redudancije. Ocjena mogućih rizika (IEC 62061). Osnove Markovljevih modela. Preraspodjela opterećenja. Modeli degradacije sa i bez obnavljanja. Pregled utjecaja na sposobnost za održavanje. Raspoloživost. Uloga, vrste i područje primjene tehničke dijagnostike. Fizikalni modeli pouzdanosti. Uhodavanje i ubrzano testiranje. Planiranje, nabava i skladištenje doknadnih dijelova i materijala. Praćenje ukupnog učinka održavanja pomoću financijskih i operacijskih pokazatelja.

    preporučena literatura
    • Barle, J.: Pouzdanost u funkciji održavanja tehničkih sustava, (priručnik za studente-autorizirana predavanja), FESB, Split, 2009.

    • Kobbacy K.A.H.; Murthy D.N.P. (eds): Complex System Maintenance Handbook, Springer, 2008.

    dopunska literatura
    • Rausand M.; Høyland A.: System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications, 2nd Ed., Wiley-Interscience, 2003..

    • Ebeling C.: An Introduction To Reliability and Maintainability Engineering, McGraw-Hill, 1996.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem ankete, interna evaluacija.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se polaže kroz dvije povezane cjeline:
    1) klasičan način pismenog i usmenog ispita,
    Na ispitu (kolokviju) se postavljaja ukupno 5 pitanja. Svako pitanje donosi max. 10 bodova. Ocjena se formira prema ukupnome zbroju bodova: 89-100%= 5, (Izvrstan), 77-88%= 4, (Vrlo dobar), 64-76%= 3, (Dobar), 50-63%= 2, (Dovoljan), 0-49% = 1, (Nedovoljan).

    2) izrada i obrana seminarskog rada koji obrađuje jednu od naprednih cjelina.
    Seminarski se rad sastoji od izrade pisanog dijela (opsegom i formom sličnog stručnom izvještaju ili tehničkom opisu) i njegove prezentacije u trajanju od 15 minuta. Izrada seminarskog rada se obavlja na vježbama iz drugog dijela uz redovite konzultacije s predmetnim nastavnikom.

    Ispitni rokovi:
    Termini završnog (obveznog) i popravnog ispita održati će se prema rasporedu ispitnih grupa utvrđenom na početku akademske godine.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Značaj i ciljevi funkcije održavanja tehničkoga sustava. Radna sposobnost održavanog i neodržavanog sustava, Krivulja mortaliteta.

    3 sata
    2.

    Povijesni razvoj, značajke i područja primjene: korektivne, preventivne, prediktivne, RCM i TPM strategije održavanja.

    3 sata
    3.

    Klasifikacija dijelova i opreme. Tehnički indikatori ispravnosti, oštećenje, kvar i havarija. Metoda analize vrste i posljedica kvara (FMEA) i analiza uzroka kvara (RCA).

    2 sata
    4.

    Analize poznatih kvarova i procesa održavanja - neparametarske metode, potpuni i cenzorirani podaci.

    3 sata
    5.

    Parametarske metode procijene pouzdanosti. Pouzdanost komponente: konstantna i vremenski ovisna učestalost kvara (Weibullov, Eksponencijalni model i Lognormalni modeli). Papir pouzdanosti, maksimalna vjerodostojnost (MLE). Intervali povjerenja.

    6 sati
    6.

    Pouzdanost sustava: serijske/ paralelne konfiguracije, redudancija.
    Optimalni interval preventivnog održavanja.
    -

    4 sata
    7.

    Sposobnost za održavanje i raspoloživost. Utjecajne veličine i osnovni modeli.

    3 sata
    8.

    Pouzdanost obnovljivih sustava – procesi brojanja (HPP i NHPP).

    3 sata
    9.

    Tehnička dijagnostika (uloga u procesima održavanja). Procedura, vrste i osnovni indikatori, područje primjene tehničke dijagnostike.

    3 sata
    10.

    Fizikalno modeliranje pouzdanosti i ubrzano testiranje. .

    2 sata
    11.

    Opis sutava preko stanja: Markovljevi modeli, raspodjela opterećenja.

    4 sata
    12.

    Informacijski sustavi, dokumentacija i organizacija procesa održavanja. Praćenje ukupnog učinka održavanja pomoću financijskih i operacijskih pokazatelja.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Održavanja tehničkoga sustava - specifičnosti prema području primjene.
    Uvodno o ocjeni mogućih rizika (IEC 62061).

    1 sat
    2.

    Izvori podataka u analizama pouzdanosti i raspoloživosti, standardi i preporuke. Analize poznatih kvarova i procesa održavanja - neparametarske metode, potpuni i cenzorirani podaci.

    2 sata
    3.

    Parametarske metode procijene pouzdanosti. Pouzdanost komponente: konstantna i vremenski ovisna učestalost kvara (Weibullov, Eksponencijalni model i Lognormalni modeli). Papir pouzdanosti, maksimalna vjerodostojnost (MLE). Intervali povjerenja.

    3 sata
    4.

    Pouzdanost sustava: serijske/ paralelne konfiguracije, redudancija (RBD).
    -

    1 sat
    5.

    Korištenje generičkih podataka, prethodnih iskustava i/ili mišljenja eksperata..

    1 sat
    6.

    Područja primjene / primjeri: korektivne, preventivne, prediktivne, RCM i TPM strategije održavanja.

    1 sat
    7.

    Planiranje pregleda, popravaka i procjena troškova. Planiranje, nabava i skladištenje doknadnih dijelova i materijala.

    1 sat
    8.

    Modeliranje opitmalnih intervla preventivnog održanaja.

    1 sat
    9.

    Informacijski sustavi, dokumentacija i organizacija procesa održavanja.

    1 sat
    10.

    Praćenje ukupnog učinka održavanja pomoću financijskih i operacijskih pokazatelja.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.