FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Prijenos topline i tvari

    (FESL12)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Termodinamika 1, Termodinamika 2, Mehanika fluida.
    ciljevi predmeta

    Prepoznati mehanizme prijenosa topline i tvari.
    Analitički i numerički riješiti probleme prijelaza topline.
    Modelirati i analizirati procese prijenosa topline i tvari.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
    1. Prepoznati i razlikovati osnovne načine prijenosa topline
    2. Primijeniti analitičke i numeričke metode na različite slučajeve prijenosa topline i tvari
    3. Odabrati odgovarajuće jednadžbe za izračun koeficijenta prijelaza topline u različitim slučajevima
    4. Raščlaniti i riješiti različite slučajeve prijenosa topline i tvari.
    5. Analizirati izmjene topline pri ishlapljivanju
    6. Proračunati osnovne karakteristike rashladnog tornja

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u predmet. Metoda elementarnih bilanca u provođenju. Stacionarno provođenje. Nestacionarno provođenje – eksplicitna varijanta metode i kriterij stabilnosti. Implicitna metoda. Bilance količine gibanja za laminarni i turbulentni granični sloj: ravna ploča. Reynoldsova analogija. Prijenos topline pri strujanju kroz cijev. Prijenos topline i tvari u rashladnim tornjevima. Analogija između prijenosa topline i tvari. Merkelova aproksimacija. Sprezanje termodinamičkih i mehaničkih procesa. Ograničenja u prijemu topline od strane toka.

    preporučena literatura
    • N. Ninić, I. Tolj: Prijenos topline i tvari, sveučilišni udžbenik, Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2022.

    • F. Kreith, W. Black: Basic heat transfer, Harper &Row 1980.

    • F. Bošnjaković: Nauka o toplini II, Tehnička knjiga, Zagreb 1976.

    dopunska literatura
    • A.F. Mills: Heat transfer, Prentice – Hall, Inc. 1999.

    • S.V. Patankar: Numerical heat transfer and fluid flow, Hemisfere Publishing corp. And mc Graw Hill Book comp. 1980.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Na ispitu se provjeravaju stečene kompetencije. On se sastoji iz dva dijela. Na pismenom dijelu se rješavaju zadaci iz navedenog područja kompetencije koju trebaju steći. Drugi dio je usmeni i na njemu se provjerava razumijevanje postupaka primijenjenih pri rješavanje zadataka, te poznavanje osnovnih pojmova i zakona termodinamike. Ovo poznavanje se provjerava bilo izravno pitanjima, bilo na konkretnim jednostavnim primjerima. S kompetencijama koje trebaju steći i s načinom njihove provjere studenti se upoznavaju na početku tečaja.

    Kao alternativa ispitu, tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 13 tjedana nastave. Na samom pismenom dijelu ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz oba dijela ispita, tako da se bez položenog pismenog ne izlazi na usmeni dio. Konačna se ocjena utvrđuje ravnopravno, prema dobivenim postotcima u oba dijela.

    Ispitni rokovi:
    Završni ispiti (obvezni):
    Popravni ispit:
    Komisijski ispit:

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u predmet i u proračun prijenosa topline i temperaturnih polja u čvrstim tijelima. Metoda elementarnih bilanci (MEB) u stacionarnom jednodimenzionom provođenju topline

    2 sata
    2.

    Stacionarno dvodimenziono provođenje topline, podjele na kontrolne volumene i metode rješavanja sustava jednadžbi. Metoda relaksacije.

    2 sata
    3.

    Primjeri i pregled gotovih izraza. Jednodimenzioni nestacionarni procesi provođenja – eksplicitna varijanta MEB

    2 sata
    4.

    Kriterij stabilnosti rješenja. Primjeri primjene MEB na višedimenzione probleme.

    2 sata
    5.

    Primjeri i pregled gotovih izraza. Implicitna varijanta MEB. Primjer i usporedba s eksplicitnim rješenjem. O točnosti MEB.

    2 sata
    6.

    Fizički osnovi konvekcije. Mehanizam prijelaza topline pri laminarnom strujanju.

    2 sata
    7.

    Debljina brzinskog graničnog sloja uz ravnu stijenku. Debljina temperaturnog graničnog sloja uz ravnu stijenku. Koeficijent prijelaza topline.

    2 sata
    8.

    Provjera znanja - I Kolokvij

    2 sata
    9.

    Veza debljina graničnih slojeva i Pr – značajke pri laminarnom strujanju. Laminarno strujanje kroz cijev. Bilanca energije, njen integral i NU – značajka za laminarno strujanje kroz cijev.

    2 sata
    10.

    Mehanizam turbulentnog strujanja. Reynoldsova analogija. Debljina turbulentnog graničnog sloja uz ravnu stijenku.

    2 sata
    11.

    Debljina turbulentnog graničnog sloja uz ravnu stijenku. Koeficijent prijelaza topline pri turbulentnom strujanju, uz ravnu stijenku i kroz cijev.

    2 sata
    12.

    Termodinamika vlažnog zraka; bilance energije. Simultani prijenos topline i tvari u rashladnim tornjevima.

    2 sata
    13.

    Dijagramski prikaz simultanih procesa prijenosa topline i tvari. Veza poprečnih i uzdužnih tokova tvari i topline. Sherwoodov dijagram.

    2 sata
    14.

    Zahtijevane karakteristike i fizička karakteristika rashladnog tornja. Pojam o termodinamičkim ograničenjima u prijenosu topline. Zahtijevane karakteristike i fizička karakteristika ispune.

    2 sata
    15.

    Provjera znanja - II Kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    1. Uvod u predmet i u proračun prijenosa topline i temperaturnih polja u čvrstim tijelima. Metoda elementarnih bilanci (MEB) u stacionarnom jednodimenzionom provođenju topline

    1 sat
    2.

    2. Stacionarno dvodimenziono provođenje topline, podjele na kontrolne volumene i metode rješavanja sustava jednadžbi. Metoda relaksacije.

    1 sat
    3.

    3. Primjeri i pregled gotovih izraza. Jednodimenzioni nestacionarni procesi provođenja – eksplicitna varijanta MEB

    1 sat
    4.

    4. Kriterij stabilnosti rješenja. Primjeri primjene MEB na višedimenzione probleme.

    1 sat
    5.

    5. Primjeri i pregled gotovih izraza. Implicitna varijanta MEB. Primjer i usporedba s eksplicitnim rješenjem. O točnosti MEB.

    1 sat
    6.

    6. Fizički osnovi konvekcije. Mehanizam prijelaza topline pri laminarnom strujanju.

    1 sat
    7.

    7. Debljina brzinskog graničnog sloja uz ravnu stijenku. Debljina temperaturnog graničnog sloja uz ravnu stijenku. Koeficijent prijelaza topline.

    1 sat
    8.

    8. Veza debljina graničnih slojeva i Pr – značajke pri laminarnom strujanju. Laminarno strujanje kroz cijev. Bilanca energije, njen integral i NU – značajka za laminarno strujanje kroz cijev.

    1 sat
    9.

    9. Mehanizam turbulentnog strujanja. Reynoldsova analogija. Debljina turbulentnog graničnog sloja uz ravnu stijenku. Debljina turbulentnog graničnog sloja uz ravnu stijenku. Koeficijent prijelaza topline pri turbulentnom strujanju, uz ravnu stijenku i kroz cijev.

    1 sat
    10.

    10. Termodinamika vlažnog zraka; bilance energije. Simultani prijenos topline i tvari u rashladnim tornjevima.

    1 sat
    11.

    11. Dijagramski prikaz simultanih procesa prijenosa topline i tvari. Veza poprečnih i uzdužnih tokova tvari i topline. Sherwoodov dijagram.

    1 sat
    12.

    12. Zahtijevane karakteristike i fizička karakteristika rashladnog tornja. Pojam o termodinamičkim ograničenjima u prijenosu topline.

    1 sat
    13.

    13. Pregled gradiva, pitanja i diskusija

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.