FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Metoda konačnih elemenata

    (FESL10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    -Cilj kolegija je podučiti studente da mogu koristiti programe za konačne elemente u rješavanju praktičnih problema; tako da kasnije, u industrijskom okruženju, mogu s dobrim razumijevanjem analizirati realne probleme s osjetljivim procedurama modeliranja.
    -Kolegij također ima cilj osigurati dovoljno teoretskih znanja za razumijevanje i analizu naprednijih tema u području metode konačnih elemenata i strukturnoj analizi.

    očekivani ishodi učenja

    Nakon završenog kolegija, studenti će biti sposobni (studenti će moći):
    1) Interpretirati teoriju koja stoji u osnovi metode konačnih elemenata:
    a) Osnove približnog rješavanja parcijalnih diferencijalnih jednadžbi.
    b) Jaku i slabu formulaciju
    c) Virtualni rad i varijacijsku formulaciju
    d) Osnove numeričke aproksimacije i Funkcija oblika
    2) Primijeniti metodu konačnih elemenata u analizi i rješavanju praktičnih inženjerskih problema.
    3) Koristiti komercijalne i slobodne pakete u analizi konkretnih problema.
    4) Analizirati odabrane naprednije teme iz područja metode konačnih elemenata.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Konstrukcijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod. Diferencijalne jednadžbe fizikalnih procesa u tehnici (primjerice, osnove teorije elastičnosti). Rješavanje diferencijalnih jednadžbi: Prostor aproksimacije, težinske funkcije, slaba i jaka formulacija. Metoda virtualnih radova. Diskretizacija konačnim elementima, funkcije oblika. Tipovi konačnih elemenata. Uvjeti ravnoteže. Kompatibilnost. Parcijalna diskretizacija. Dinamička analiza. Analiza stabilnosti. Primjena u analizi konstrukcija. Odabrani problemi. Programiranje u konačnim elementima. Primjena postojećih programa (FEMP, ADINA).

    preporučena literatura
    • Preporučena literatura:

    • - Željan Lozina: Uvod u metodu konačnih elemenata, FESB, Split,1995.

    • - e-learning portal: Bilješke s predavanja

    dopunska literatura
    • K.-J. Bathe: Finite Element Procedures, Prentice Hall Inc., 1996.

    • Thomas J.R. Hughes: The Finite Element Method, Dover Publications Inc., 2000.

    • R.D. Cook, D.S. Malkus and M.E. Plesha: Concepts and Applications of Finite Element Analysis, John Wiley & Sons, 1989.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom nastave studenti izrađuju domaće radove koji se zadaju u okviru predavanja i vježbi. Zadnji rok za predaju domaćeg rada je termin sljedećeg predavanja.

    Studentu se zadaje seminarski rad. U pravilu, student na kraju semestra usmeno obrazlaže domaće radove i seminarski rad (boduje se zajedno sa seminarskim radom).
    Tijekom semestra studenti imaju domaće radove L, seminarski rad S i dva kolokvija : M1, M2.

    Ukupni bodovi(%) = 0,05(L+S) + 0,45(M1 + M2)
    L, S – % bodovi iz domaćih radova i seminarskog rada,
    M1, M2 – % bodovi na međuispitima izraženi u postocima.

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:
    Rang lista - Ocjena
    15% najniže rangiranih - dovoljan (2)
    35% sljedećih - dobar (3)
    35% sljedećih - dobar (4)
    15% najbolje rangiranih - izvrstan (5)

    Ukoliko je broj studenata koji su položili ispit manji od 30, konačna ocjena se utvrđuje kako slijedi:
    50.00-62.50 dovoljan
    62.51-75.00 dobar
    75.01-87.50 vrlodobar
    87.50< izvrstan

    Popravni ispit: Student koji ne položi ispit u vrijeme nastave i pripadnih ispitnih rokova ali prikupi barem 25% bodova, polaže pismeni ispit koji sadrži: a) Numeričke zadatke, b) Teoreska pitanja i test pitanja iz cijelog gradiva. Na popravnom ispitu najviša ocjena je dovoljan (2).

    Ispitni rokovi: prema kalendaru nastave.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    I Jednodimenzionalni problemi:
    Diferencijalna jednadžba rastezanja štapa i srodni problemi (Laplace, Poisson)
    Valna jednadžba

    2 sata
    2.

    Direktni pristup u metodi konačnih elemenata
    Rastezanje i savijanje štapa

    2 sata
    3.

    Metoda virtualnog rada: Rastezanje štapa

    2 sata
    4.

    Jaka i slaba formulacija

    2 sata
    5.

    Interpolacija i funkcije oblika: Lagrangeov i Hermiteov interpolacijski polinom. Interpolacija polinomima po djelovima

    2 sata
    6.

    Savijanje štapa – pristup preko metode virtualnog rada

    2 sata
    7.

    Dinamika u MKE: Rastezanje i savijanje štapa

    2 sata
    8.

    Ponavljanje gradiva: PROVJERA ZNANJA

    2 sata
    9.

    II Višedimenzionalni problemi:
    Potencijalni problemi: Membrane, Provođenje topline,…
    Uvijanje štapa neokruglog presjeka

    2 sata
    10.

    Rješavanje potencijalnih problema
    Pristup: Diskretizacija slabe formulacije (trokutasti element)

    2 sata
    11.

    Funkcije oblika u višedimenzionalnim problemima

    2 sata
    12.

    Ravninsko stanje naprezanja, Temeljne jednadžbe
    Metoda virtualnog rada

    2 sata
    13.

    Rješavanje ravninskog problema teorije elastičnosti
    (Trokutasti element)

    2 sata
    14.

    Odabrana poglavlja:
    (Redukcija i podstrukture. Numerička integracija.)

    2 sata
    15.

    Ponavljanje gradiva: PROVJERA ZNANJA

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    I Jednodimenzionalni problemi:
    Diferencijalna jednadžba rastezanja štapa i srodni problemi (Laplace, Poisson)
    Valna jednadžba

    1 sat
    2.

    Direktni pristup u metodi konačnih elemenata
    Rastezanje i savijanje štapa

    1 sat
    3.

    Metoda virtualnog rada: Rastezanje štapa

    1 sat
    4.

    Jaka i slaba formulacija

    1 sat
    5.

    Interpolacija i funkcije oblika: Lagrangeov i Hermiteov interpolacijski polinom. Interpolacija polinomima po djelovima

    1 sat
    6.

    Savijanje štapa – pristup preko metode virtualnog rada

    1 sat
    7.

    Dinamika u MKE: Rastezanje i savijanje štapa

    1 sat
    8.

    Ponavljanje gradiva: PROVJERA ZNANJA

    1 sat
    9.

    II Višedimenzionalni problemi:
    Potencijalni problemi: Membrane, Provođenje topline,…
    Uvijanje štapa neokruglog presjeka

    1 sat
    10.

    Rješavanje potencijalnih problema
    Pristup: Diskretizacija slabe formulacije (trokutasti element)

    1 sat
    11.

    Funkcije oblika u višedimenzionalnim problemima

    1 sat
    12.

    Ravninsko stanje naprezanja, Temeljne jednadžbe
    Metoda virtualnog rada

    1 sat
    13.

    Rješavanje ravninskog problema teorije elastičnosti
    (Trokutasti element)

    1 sat
    14.

    Odabrana poglavlja:
    (Redukcija i podstrukture. Numerička integracija.)

    1 sat
    15.

    Ponavljanje gradiva: PROVJERA ZNANJA

    1 sat
      Nastavne jedinice za Konstrukcijske vježbe Broj sati
    1.

    I Jednodimenzionalni problemi:

    7 sati
    2.

    II Višedimenzionalni problemi

    8 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.