FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Obradni strojevi

    (FETL18)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Upoznavanje studenata s osnovnim dijelovima, izvedbama obradnih strojeva i mogućnostima njihove primjene.
    Stjecanje znanja o modularnom konceptu gradnje suvremenih numerički upravljanih obradnih strojeva.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Prezentirati načela rada i primjenu obradnih strojeva
    2. Opisati značajke obradnih strojeva
    3. Kategorizirati značajke mehanizama i sustava upravljanja obradnih strojeva
    4. Ispitati eksploatacijska svojstva obradnih strojeva
    5. Identificirati motive razvoja visokobrzinskih i višeoperacijskih obradnih strojeva
    6. Proračunati i odabrati elemente glavnog pogona obradnog stroja

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvodna razmatranja: osnovni pojmovi, razvoj i klasifikacija obradnih strojeva. Osnove konstruiranja obradnih strojeva. Vodilice i uležištenja. Pogonski sustavi obradnih strojeva. Proračun glavnog pogona vertikalnog obradnog centra. Klasični obradni strojevi za obradu alatima definirane geometrije oštrice. Klasični obradni strojevi za obradu alatima nedefinirane geometrije oštrice. Obradni strojevi za izradu ozubljenja. Posluživanje obradnog stroja. Višeoperacijski CNC obradni strojevi: obradni centar, tokarski obradni centar. Osnove fleksibiln e proizvodnje. Visokodinamički obradni strojevi: kartezijski i nekartezijski.

    preporučena literatura
    • Bajić, D., Jozić, S.: Obradni strojevi - predavanja Merlin portal

    • Weck, M., Brecher, Ch.: Werkzeugmaschinen 1, 2, 3, Springer Vieweg, Berlin, 2006.

    • Lopez de Lacalle L.N., Lamikiz A.: Machine tools for high performance machining, Springer Verlag, London, 2009.

    dopunska literatura
    • Ekinović S., "Alatne mašine", Mašinski fakultet, Zenica, 2004.

    • Cebalo, R., "Alatni strojevi – Odabrana poglavlja", Vlastito izdanje, Zagreb, 2001.

    • Pahole, I., Balič, J., "Obdelovalni stroji", Univerza v Mariboru, Maribor 2003.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Prisustvo na nastavi (predavanja i laboratorijske vježbe) je obvezno. Uvjet za izlazak na ispit je 100 % prisustva na nastavi.
    Studenti koji zbog više sile (npr. bolesti) izostanu s jednog ili više oblika nastave, dužni su pismeno opravdati izostanak (u slučaju bolesti potvrdom o bolovanju) predmetnom nastavniku. Uz dogovor s predmetnim nastavnikom i asistentom moguće je nadoknaditi propuštenu nastavu (npr. dolazak u drugu grupu na laboratorijskim vježbama). Dozvoljeno je najviše tri puta izostati s nastave (uz opravdanje).

    Aktivno sudjelovanje u aktivnostima koje se kontinuirano ocjenjuju na nastavi je obvezno.

    Konačna ocjena predmeta izračunava se na temelju tri komponente:
    1. prisustvo na nastavi
    2. aktivno sudjelovanje u svim oblicima nastave: rješavanje zadataka i kvizova
    3. međuispiti (kolokviji) i ispit
    sa sljedećim faktorima težine:

    1. Prisustvo na predavanjima (P.P.) 3 %, prisustvo na laboratorijskim vježbama (P.L.V.) 3 %
    2. Aktivno sudjelovanje na predavanjima (A.S.P.) 12 %, aktivno sudjelovanje na laboratorijskim vježbama (A.S.L.V.) 12 %
    3. Prvi (K1) i drugi (K2) kolokvij 70 %
    Prag prolaznosti kolokvija je 40 %.

    KONAČNA OCJENA = 0,03 (P.P.) + 0,03 (P.L.V.) + 0,12 (A.S.P.) + 0,12 (A.S.L.V.) + 0,7 (K1 + K2)

    Konačna ocjena se utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlodobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)

    Ukoliko student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može se prijaviti predmetnom nastavniku na usmeni ispit u okviru istog ispitnog roka.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Značaj primjene obradnih strojeva u gospodarstvu, Povijesni razvoj, Trendovi razvitka, Podjela obradnih strojeva, Postupci obrade – ponavljanje, Koncepcijske varijante obradnih strojeva i strukturne sheme, Koordinatni sustavi alatnog stroja, Osnovni elementi/moduli alatnih strojeva.

    3 sata
    2.

    Nosivi sustavi alatnih strojeva. Uvod. Postolja alatnih strojeva i izvedbe, Materijali za izradu postolja, Dimenzioniranje konstrukcije alatnih strojeva, Zadatak.

    3 sata
    3.

    Nosivi sustavi alatnih strojeva. Statička krutost alatnih strojeva, Primjeri povećanja statičke krutosti, Zadatak.

    3 sata
    4.

    Nosivi sustavi alatnih strojeva. Dinamička krutost alatnih strojeva, Dijagram rezonancije, Vibracije u strojnoj obradi, Utjecaj tehnoloških i geometrijskih parametara na intenzitet vibracija, Prigušenje vibracija, Zadatak.

    3 sata
    5.

    Sustavi vođenja. Vodeći elementi, Hidrodinamičke klizne vodilice i klizni ležajevi, Hidrostatske klizne vodilice i klizni ležajevi, Aerostatske klizne vodilice i klizni ležajevi, Valjne vodilice i valjni ležajevi, Uležištenja glavnog vretena, Vijek trajanja ležaja, Zadatak.

    3 sata
    6.

    Pogonski sustavi obradnih strojeva. Gibanja u obradi odvajanjem čestica, Elektromotori, Motorvreteno, Linearni motori, Kuglično navojno vreteno, Sustavi pogona glavnih vretena, Zadatak.

    3 sata
    7.

    Prijenosnici sa stupnjevanom promjenom frekvencije vrtnje. Prijenosnici gibanja i momenta tj. snage, Aritmetička promjena, Geometrijska promjena, Dvostruka geometrijska promjena. Zadatak.

    3 sata
    8.

    Kolokvij 1

    3 sata
    9.

    Proračun glavnog pogon.a vertikalnog obradnog centra, Zadatak.

    3 sata
    10.

    Tokarilice. Osnovni pojmovi, Stezanje obratka i alata, Klasične i CNC tokarilice, Kinematske sheme, Zadatak.

    3 sata
    11.

    Glodalice. Osnovni pojmovi, Klasične i CNC glodalice, Kinematske sheme, Ostali obradni strojevi: bušilice, blanjalice, provlakačice, pile, strojevi za izradu ozubljenja, Zadatak.

    3 sata
    12.

    Posluživanje obradnih strojeva. Automatska izmjena alata, Automatska izmjena obradaka. Sustavi nadzora stanja alata. Metode mjerenja trošenja alata, Senzori. Obrada i analiza signala, Primjena nadzora stanja alata, Zadatak.

    3 sata
    13.

    Višeoperacijski računalom upravljani obradni strojevi, Obradni centar, tokarski obradni centar, brusni obradni centar, Zadatak.

    3 sata
    14.

    Osnove fleksibilne proizvodnje. Fleksibilne proizvodne stanice, Fleksibilni proizvodni sustavi, Fleksibilne transfer linije. Visokodinamički obradni strojevi. VBO, kartezijski i nekartezijski, Zadatak.

    3 sata
    15.

    Kolokvij 2

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Gibanja, tipični dijelovi i mehanizmi obradnih strojeva instaliranih u laboratoriju, Određivanje proizvodnog stupnja dimenzijskog iskorištenja

    2 sata
    2.

    Ispitivanje geometrijske točnosti tokarilice i bušilice, Utjecaj odabira stroja i postupka obrade na točnost obrade

    2 sata
    3.

    Određivanje proizvodnog stupnja iskorištenja brzine i iskorištenja posmaka

    2 sata
    4.

    Određivanje nul-točke obratka i alata na vertikalnom obradnom centru

    2 sata
    5.

    Konstruiranje modela u programskom paketu CATIA (modul – Part desing)

    2 sata
    6.

    Izrada CNC programa u programskom paketu CATIA (modul – Machining)

    2 sata
    7.

    Razmjena podataka između računala i CNC alatnog stroja (Cimco DNC). Izrada dijela na vertikalnom obradnom centru

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.