FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Napredne računalne arhitekture

    (FELK07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Arhitektura digitalnih računala
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata da:
    1. Prepoznaju građu suvremenih računalnih sustava.
    2. Odaberu građu sukladno problemu koji se rješava
    3. Procjene utjecaj građe i njenih komponenata na performanse sustava
    4. Razviju, prilagode i impelmentiraju rješenja na višeprocesorskim i višejezgrenim sustavima.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Razumjeti građu suvremenih računalnih sustava
    2. Razlučiti utjecaj pojedinih komponenta na performanse računalnog sustava
    3. Odaberu građu sukladno problemu koji se rješava
    4. Razviti i implementirati rješenja na odabranoj arhitekturi (višeprocesorska, višejezgrena, ...)..

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Principi paralelnog računanja. MIMD i SIMD. Vektorske arhitekture. Superračunala. Slabo povezani sustavi. Čvrsto povezani sustavi. Proširivost. Konzistentnost priručnih memorija. Prespojne mreže. Učinkovitost sustava. Latency. Bandwidth. Skraćivanje i sakrivanje pristupa memoriji. NUMA računala. COMA računala. Komunikacija među čvorovima. Sinhronizacija među procesorima. Dodjela procesora. Balansiranje opterećenja. Alati za razvoj paralelne programske podrške. Paralelni operacijski sustavi i prevodioci. PVM, MPI, POSIX Threads. Thread Marks.

    preporučena literatura
    • Hennesy & Patterson, "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 5rd edition, Morgan Kaufmann, 2011.

    dopunska literatura
    • Ribarić, S.: Naprednije arhitekture mikroprocesora, Tehnička knjiga, Zagreb.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra provoditi će se kontinuirana provjera znanja testovima na početku predavanja (ulazni test) kao i na kraju predavanja (izlazni test). Planirano je pet do šest testovaTestovi će zavisno o pojedinoj nastavnoj jedinici trajati između 5 do 15 minuta. Sastoje se od 5 do 10 jednostavnih pitanja iz gradiva obrađenog na prethodnim predavanjima, odnosno gradiva obrađenog na predavanjima taj dan. Studentima će biti dostupni preko MS Forms te se ispunjavaju preko računala ili mobitela ili u pisanom obliku.
    Tijekom semestra bit će i dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon 14 tjedana izravne nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 50 minuta i sastoji se od ukupno 10 pitanja i zadataka.
    Praktični dio nastave je obavezan i sastoji se od seminara kojeg će studenti dobiti nakon 10 tjedana nastave.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je:
    - 60% bodova na testovima
    - 50% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli
    - pozitivna ocjena iz seminara
    a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih
    Ocjena (%) = 0,2 SM + 0,2 (M1 + M2) + 0,4 T gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - T - bodovi na testovima
    - SM - ocjena iz seminara,
    - M1, M2 - bodovi na međuispitima.
    Konačna se ocjena utvrđuje nakon prvog ispitnog termina primjenjujući relativni ECTS sustav ocjenjivanja u skladu s Pravilnikom o studijima i sustavu studiranja Sveučilišta u Splitu. Skupina studenata koja je položila ispit dijeli se u četiri skupine: 15% najboljih dobiva ocjenu A (izvrstan), 35% slijedećih B (vrlo dobar), sljedećih 35% ocjenu C (dobar), i posljednjih 15% ocjenu D,E (dovoljan). Skupina studenata koja nije položila ispit dobiva ocjenu FX (potreban je dodatan rad), ili F (potreban je značajan dodatan rad). U skladu s Pravilnikom za ispit se organiziraju samo dva ispitna termina u ispitnom roku po završetku nastave.
    Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u kolegij, Kratak opis tematike koja će biti razmatrana, Ponavljanje tematike iz kolegija Arhitektura digitalnih računala: Programerska arhitektura, cjevovod, brza memorija

    2 sata
    2.

    Procesor sa cjevovodom

    2 sata
    3.

    Cjevovod – problemi i način rješavanja

    2 sata
    4.

    Paralelizam na razini naredbi

    2 sata
    5.

    Izvođenje van rasporeda i predviđanje grananja

    2 sata
    6.

    Praktični primjeri rješavanja paralelizma na razini naredbi

    2 sata
    7.

    Brza memorija – koncept i izvedba

    2 sata
    8.

    Asocijativna, direktno mapirana i višestruko direktno mapirana brza memorija

    2 sata
    9.

    Optimizacija rada brze memorije

    2 sata
    10.

    Višeprocesorski sustavi – komunikacijski modeli

    2 sata
    11.

    Problemi višeprocesorskih sustava – koherencija, konzistencija.
    Sinkronizacija

    2 sata
    12.

    Primjeri naprednih arhitektura

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Višenitni rad

    4 sata
    2.

    Sinkronizacija među nitima

    4 sata
    3.

    Cuda procesori

    4 sata
    4.

    Programiranje Cuda procesora

    12 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.