FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Modeli računarstva

    (FELK02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Kolegij pruža temeljna teoretska znanja s područja automata, gramatika i jezika kao osnovu jezgre računarstva

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Organizirati leksičku, sintaktičku i semantičku analizu.
    2. Izgraditi i ocijeniti determinirani konačni automat.
    3. Kreirati i opravdati nedeterminirani konačni automat.
    4. Oblikovati regularne izraze.
    5. Prezentirati svojstvo napuhivanja.
    6. Generirati normalne oblike Chomskog i Greibacha.
    7. Razviti potisni automat.
    8. Opravdati Turingov stroj i gramatiku neograničenih produkcija.
    9.Opravdati linearno ograničeni automat.
    10. Rangirati klase jezika i automata.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Programabilni strojevi. Programski opis algoritma. Jezični procesori. Leksička, sintaktička i semantička analiza. Generiranje međukoda. Formalna definicija abecede, niza i jezika. Operacije među jezicima. Regularni jezici. Konačni automati. Formalne gramatike. Regularne gramatike. Kontekstno neovisni jezici. Kontekstno neovisna gramatika. Potisni automat. Rekurzivno prebrojivi jezici. Turingov stroj. Gramatika neograničenih produkcija. Kontekstno ovisni jezici. Kontekstno ovisna gramatika. Linearno ograničeni automat. Razredba jezika, automata i gramatika: Strukturna složenost jezika. Složenost prihvaćanja jezika

    preporučena literatura
    • Srbljić, Siniša.: Uvod u teoriju računarstva, Element, Zagreb, 2010.

    dopunska literatura
    prazno
    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda za elektroniku.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 7 tjedana, a drugi nakon 13 tjedana neposredne nastave. Po završetku nastave održat će se tri ispitna roka (dva završna u ljetnom i popravni u jesenskom ispitnom roku).

    Tijekom semestra studenti pišu 5 domaćih radova rješavanja zadataka.
    Na početku svakog termina laboratorijskih vježbi pišu se ulazni testovi kako bi se potvrdila spremnost studenata da odrade laboratorijske vježbe.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju / ispitu, pozitivno ocijenjeni svi domaći radovi i položene sve laboratorijske vježbe.

    Ukupni postotak utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

    Ocjena(%)=0,2L + 0,1DR + 0,7(K1+K2)/2

    L - ocjena iz laboratorijskih vježbi izražena u postocima,
    DR - ocjena iz domaćih radova izražena u postocima,
    K1, K2 - bodovi na kolokvijima izraženi u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Kolokviji i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    1. UVODNA RAZMATRANJA
    1.1. Jezični procesor
    1.2. Procesi jezičnog procesora
    1.3. Znakovlje i oznake
    2. DETERMINISTIČKI KONAČNI AUTOMAT (DKA)
    2.1. Regularni jezik i konačni automat
    2.2. Deterministički konačni automat i niz
    2.3. Model DKA i programsko ostvarenje
    2.4. Definicije ekvivalentnosti

    2 sata
    2.

    3. MINIMIZACIJA KONAČNOG AUTOMATA
    3.1. Algoritam primitivne tablice
    3.2. Algoritam huffman-Mealy
    3.3. Algoritam tablice implikanata
    3.4. Nedohvatljiva stanja
    4. NEDETERMINISTIČKI KONAČNI AUTOMAT (NKA)
    4.1. Pristup i rad NKA
    4.2. Definicija NKA
    4.3. Izgradnja DKA iz zadanog NKA
    4.4. Istovjetnost NKA i DKA

    2 sata
    3.

    5. EPSILON - NEDETERMINISTIČKI KONAČNI AUTOMAT (-NKA)
    5.1. Pristup i rad -NKA
    5.2. Definicija -NKA
    5.3. Izgradnja NKA iz zadanog -NKA
    5.4. Istovjetnost -NKA i NKA
    6. KONAČNI AUTOMATI SA IZLAZOM
    6.1. Moore automat
    6.2. Mealy automat
    6.3. Konstrukcija Mealy iz zadanog Moore DKA
    6.4. Konstrukcija Moore iz zadanog Mealy DKA

    2 sata
    4.

    7. REGULARNI JEZICI I IZRAZI
    7.1. Definicija regularnih izraza
    7.2. Rekurzivna pravila za RI
    7.3. Konstrukcija -NKA iz RI
    7.4. Generator konačnog automata
    8. SVOJSTVA REGULARNIH JEZIKA
    8.1. Klase jezika
    8.2. Zatvorenost regularnih jezika
    8.3. Regularne definicije
    9. SVOJSTVO NAPUHAVANJA
    9.1. Definicija svojstva napuhavanja
    9.2. Dokaz neregularnosti

    2 sata
    5.

    10. REGULARNA GRAMATIKA
    10.1. Kontekstno neovisna gramatika
    10.2. Formalna gramatika i jezici
    10.3. Regularna gramatika
    10.4. Sinteza NKA iz regularne gramatike
    10.5. Desno linearna gramatika
    10.6. Lijevo linearna gramatika
    11. NEJEDNOZNAČNOST GRAMATIKE, JEZIKA I NIZA
    11.1. Nejednoznačnost niza
    11.2. Sistematizacija zamjene
    11.3. Promjena gramatike
    11.4. Promjena jezika

    2 sata
    6.

    12. POJEDNOSTAVLJENJE GRAMATIKE
    12.1. Definicija pojednostavljenja gramatike
    12.2. Odbacivanje beskorisnih znakova
    12.3. Odbacivanje -produkcija i jediničnih produkcija
    13. NORMALNI OBLIK CHOMSKOG
    13.1. Definicija normalnog oblika Chomskog
    13.2. Postupak pojednostavljenja gramatike u CNF

    2 sata
    7.

    14. NORMALNI OBLIK GREIBACHA
    14.1. Definicija normalnog oblika Greibacha
    14.2. Algoritam zamjene krajnje lijevog znaka
    14.3. Algoritam razrješenja lijeve rekurzije
    14.4. Koraci postizanja GNF
    15. RAZLAGANJE (PARSIRANJE) NIZA
    15.1. Definicija razlaganja niza
    15.2. LL(1) gramatika i razlaganje
    15.3. Razlaganje od dna prema vrhu
    15.4. LR(k) razlaganje

    2 sata
    8.

    1. kolokvij

    2 sata
    9.

    16. POTISNI AUTOMAT (PA)
    16.1. Model i rad potisnog automata
    16.2. Formalna definicija potisnog automata
    16.3. Deterministički i nedeterministički PA
    17. TRANSFORMACIJE POTISNOG AUTOMATA
    17.1. Konstrukcija ESPA iz ASPA
    17.2. Dokaz istovjetnosti ESPA i ASPA
    17.3. Konstrukcija ASPA iz ESPA
    18. POTISNI AUTOMAT I CFG
    18.1. Konstrukcija ESPA iz CFG
    18.2. Sinteza CFG iz ESPA

    2 sata
    10.

    19. SVOJSTVA KONTEKSTNO NEOVISNIH JEZIKA
    19.1. Kontekstno neovisni jezik i PA
    19.2. Svojstva zatvorenosti KNJ na uniju, nadovezivanje
    19.3. . Svojstva zatvorenosti KNJ na Kleene, supstituciju
    19.4. Zatvorenost presjeka KNJ i RJ
    20. SVOJSTVO NAPUHAVANJA KNJ
    20.1. Svojstvo napuhavanja KNJ

    2 sata
    11.

    21. TURINGOV STROJ
    21.1. Formalna definicija Turingovog stroja
    21.2. Prihvaćanje jezika Turingovim strojem
    21.3. Cjelobrojna aritmetika Turingovim strojem
    22. SVOJSTVA TURINGOVOG STROJA
    22.1. Višekomponentna stanja i znakovi trake
    22.2. Proširenja i pojednostavljenja Turingovog stroja
    22.3. Generiranje jezika Turingovim strojem
    22.4. Istovjetnost rekurzivnog jezika i kanonskog slijeda

    2 sata
    12.

    23. GRAMATIKA NEOGRANIČENIH PRODUKCIJA
    23.1. Formalna specifikacija gramatike neograničenih produkcija
    23.2. Konstrukcija TS iz GNP
    23.3. Konstrukcija GNP iz TS24. SVOJSTVA REKURZIVNIH JEZIKA
    24.1. Zatvorenost RekJ i RPJ obzirom na uniju
    24.2. Zatvorenost RekJ i RPJ obzirom na komplement
    25. IZRAČUNLJIVOST I ODLUČIVOST
    25.1. Izračunljivost
    25.2. Odlučivost

    2 sata
    13.

    26. KONTEKSTNO OVISNI JEZICI
    26.1. Definicija kontekstno ovisnog jezika i gramatike
    26.2. Linearno ovisni automat
    26.3. Konstrukcija linearno ovisnog automata iz KOG
    27. SVOJSTVA KONTEKSTNO OVISNIH JEZIKA
    27.1. Unija, nadovezivanje i Kleenee
    27.2. Presjek i komplement
    27.3. Odlučivost kontekstno ovisnih jezika

    2 sata
    14.

    28. STRUKTURNA SLOŽENOST JEZIKA
    28.1. Klase i hijerarhija jezika
    28.2. Hijerarhija gramatika i automata
    29. SLOŽENOST PRIHVAĆANJA JEZIKA
    29.1. Prostorna složenost
    29.2. Vremenska složenost
    29.3. Broj traka i složenost
    29.4. Sažimanje prostora i ubrzanje vremena
    30. KLASE JEZIKA PO SLOŽENOSTI
    30.1. Model složenosti i odnosi među klasama
    30.2. Vremenska složenost DTS i NTS i prostorna izgradivost
    30.3. Klasa jezika polinomne složenosti

    2 sata
    15.

    2. kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    DETERMINISTIČKI KONAČNI AUTOMAT (DKA)
    MINIMIZACIJA KONAČNOG AUTOMATA

    1 sat
    2.

    NEDETERMINISTIČKI KONAČNI AUTOMAT (NKA)
    EPSILON - NEDETERMINISTIČKI KONAČNI AUTOMAT (-NKA)
    KONAČNI AUTOMATI SA IZLAZOM

    1 sat
    3.

    REGULARNI JEZICI I IZRAZI
    REGULARNA GRAMATIKA

    1 sat
    4.

    NEJEDNOZNAČNOST GRAMATIKE, JEZIKA I NIZA
    POJEDNOSTAVLJENJE GRAMATIKE

    1 sat
    5.

    NORMALNI OBLIK CHOMSKOG

    1 sat
    6.

    NORMALNI OBLIK GREIBACHA

    1 sat
    7.

    NORMALNI OBLIK GREIBACHA

    1 sat
    8.

    1. kolokvij

    1 sat
    9.

    POTISNI AUTOMAT (PA)
    TRANSFORMACIJE POTISNOG AUTOMATA

    1 sat
    10.

    POTISNI AUTOMAT I CFG

    1 sat
    11.

    TURINGOV STROJ
    GRAMATIKA NEOGRANIČENIH PRODUKCIJA

    1 sat
    12.

    SVOJSTVA REKURZIVNIH JEZIKA
    IZRAČUNLJIVOST I ODLUČIVOST

    1 sat
    13.

    KONTEKSTNO OVISNI JEZICI
    SVOJSTVA KONTEKSTNO OVISNIH JEZIKA

    1 sat
    14.

    STRUKTURNA SLOŽENOST JEZIKA
    KLASE JEZIKA PO SLOŽENOSTI

    1 sat
    15.

    2. kolokvij

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    KONAČNI AUTOMAT
    REGULARNI JEZICI I IZRAZI

    4 sata
    2.

    POJEDNOSTAVLJENJE GRAMATIKE
    NORMALNI OBLIK CHOMSKOG
    NORMALNI OBLIK GREIBACHA

    4 sata
    3.

    POTISNI AUTOMAT (PA)
    TRANSFORMACIJE POTISNOG AUTOMATA
    POTISNI AUTOMAT I CFG

    4 sata
    4.

    TURINGOV STROJ
    GRAMATIKA NEOGRANIČENIH PRODUKCIJA

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.