FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  250 Računarstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Multimedijski sustavi

    (FELK08)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje multimedijskih sustava i sustava virtualne stvarnosti
    • poznavanje svojstava i načina generiranja govornih, audio, slikovnih i video signala (uključujući 3D slike i video)
    • razumijevanje rada najvažnijih algoritama za komprimiranje govornih, audio, slikovnih i video signala

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Opisati osnovne principe ljudskog govora, sluha i vida
    2. Analizirati i vrednovati mehanizme i standarde u kompresiji slike, audia i videa
    3. Objasniti osnovne principe psihoakustike i primjenu u kompresiji audio signala
    4. Sintetizirati i koristiti mehanizme obrade audio signala
    5. Analizirati, sintetizirati i primijeniti elemente JPEG standarda u kompresiji slike
    6. Primijeniti mehanizme računalnog vida u obradi videa
    7. Sintetizirati multimedijska aplikacijska rješenja za primjenu na Android mobilnim uređajima

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Povijest multimedijskih sustava, Mediji (tekst, slike/grafika, audio/govor, animacija/video, interakcija); Multimedijski softverski alati; Dizajn multimedijskih aplikacija; Multimedijske aplikacije; Multimedijska komunikacija čovjek/računalo; Analogno/digitalna pretvorba; Frekvencija uzorkovanja; Svojstva audio i govornog signala, Formati za pohranu audio signala (wav, mid, mp3, aif i sl.); Kompresija audio i govornog signala; Govor specifični algoritmi (LPC, CELP, komprimiranje u mobilnoj telefoniji; Audio specifični algoritmi (mp3); Teorija miješanja boja; Modeli boja; Svojstva slikovnog signala; Formati za pohranu slikovnog signala (gif, tiff, jpg, bmp i sl.); Kompresija slikovnih signala (JPEG, Wavelets); Svojstva TV i video signala, Formati za pohranu video signala (mpg, avi, asf i sl.); Kompresija video signala (H.261, H.263, H.26L, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4); Osnove virtualne stvarnosti, 3D slike, 3D video, 3D zvuk; Multimedijska mrežna komunikacija

    preporučena literatura
    • Hrvoje Dujmić: „Multimedijski sustavi“, interna skripta

    dopunska literatura
    • Steinmetz, Nahrstedt: "Multimedia Fundamentals: Media Coding and Content Processing", Prentice Hall, 2002

    • Rao, Bojkovic, Milovanovic: "Multimedia Communication Systems: Techniques, Standards and Networks", Prentice Hall, 2002

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o
    kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 8 tjedana nastave, drugi nakon 15 tjedana nastave. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Međuispit se sastoji od 3 pitanja. Uvjet za izlazak na kolokvij je 70% prisustva nastavi. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz kolokvija je 45% bodova.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je prisustvo laboratorijskim vježbama i položena oba kolokvija.
    Ocjena(%)= 0.5*(M1 + M2)
    M1, M2 - ocjena na međuispitima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu pismeni ispit koji sadrži 5 pitanja/ zadataka.

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Povijest multimedijskih sustava. Osnovni pojmovi. Pregled multimedijskih softverskih alata. Dizajn multimedijskih aplikacija.

    2 sata
    2.

    Audio signal. Kako čovjek čuje i govori. Modeliranje govora.

    2 sata
    3.

    Generičke tehnike kompresije audio signala. Audio specifični algoritmi (mp3).

    2 sata
    4.

    Govor specifični algoritmi (LPC, CELP, RELP, MPE, RPE) i primjena kod mobilne telefonije. Pregled standarda za kodiranje govornog i audio signala.

    2 sata
    5.

    Boja u slikama i video signalu. Percepcija boja (kako čovjek doživljava elektromagnetsko zračenje). Teorija miješanja boja.

    2 sata
    6.

    Modeli boja za slikovni signal (RGB, CMY, CMYK). Modeli boja za video signal (YUV, YIQ, YCbCr). Softverski orijentirani modeli boja HSB, HLS, HSV). Gama korekcija. Slikovni signal (rezolucija, dubina, memorijski zahtjevi), Formati slika (gif, tiff, jfif, ps, bmp)

    2 sata
    7.

    Osnove videa i televizije. Analogna televizija i video. Digitalna televizija i video. Video formati i memorijski zahtjevi.

    2 sata
    8.

    Kompresija slikovnih signala. JPEG modovi.

    2 sata
    9.

    Kompresija video signala: H.261. H.263.

    2 sata
    10.

    Kompresija video signala: MPEG-1. MPEG-2.

    2 sata
    11.

    Kompresija video signala: MPEG-4.

    2 sata
    12.

    Kompresija video signala: H.264.

    2 sata
    13.

    Osnove virtualne stvarnosti. Povijest. Stereoskopski (3D) vid. Softver i hardver za virtualnu stvarnost.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Metode obrade audio signala

    2 sata
    2.

    Pitch period - određivanje osnovne frekvencije ljudskog glasa

    2 sata
    3.

    Psihoakustika - određivanje čovjekovog praga čujnosti i frekvencijsko maskiranje

    2 sata
    4.

    Korištenje osnovnih mehanizama obrade slike u Matlab sustavu

    2 sata
    5.

    JPEG standard – realizacija DCT transformacije i ZigZag skeniranja

    2 sata
    6.

    JPEG standard – vrednovanje kvalitete sažimanja slika

    2 sata
    7.

    Obrada videa i detekcija objekata u videu

    2 sata
    8.

    MPEG standard - I, P i B okviri

    2 sata
    9.

    Multimedijski sustavi na mobilnim uređajima 1 (Android operativni sustav i programiranje)

    2 sata
    10.

    Multimedijski sustavi na mobilnim uređajima 2 (Android operativni sustav i programiranje)

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.