FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Antene

    (FELJ33)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu položenim ispitima iz preddiplomskog studija, te predmetom Elektromagnetski valovi iz 1. semestra diplomskog studija.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - razumijevanje fenomena zračenja
    - analizu antena kao zračećih struktura
    - primjenu antena u sustavima bežičnih komunikacija

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    - upotrijebiti parametre antena kao temelj za primjenu antena u ICT tehnologiji
    - argumentirano prosuditi o prikladnosti pojedine antene za specifičnu namjenu
    - izračunati elektromagnetsko polje u okolišu jednostavnih antenskih struktura
    - analizirati parametre linearnih antena
    - analizirati jednostavne pravilne antenske nizove

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Zračenje; Polarizacija; Simetriranje Maxwellovih jednadžbi; Osnovni principi i teoremi: Princip dualnosti. Teoremi ekvivalencije. Teorem recipročnosti. Babinetov princip; Geometrijske aproksimacije pri proračunu polja; Parametri antenna: Intenzitet zračenja. Dijagram zračenja. Usmjerenost i dobitak. Ulazna impedancija. Efektivna duljina i efektivna površina; Komunikacijska jednadžba; Radarska površina i radarska jednadžba; Elementarni dipoli; Linearna dipol antenna; Aproksimacija tanke žice. Grupe izotropnih izvora; Pravilo o množenju dijagrama zračenja; Antenski nizovi; Otvori; Reflektori; Planarne antene; Frekvencijski neovisne antene.

    preporučena literatura
    • E. Zentner: Antene i radiosustavi, Graphis, Zagreb 2001.

    • V. Roje: Antene I dio, skripta, Sveučilište u Splitu 1981.

    dopunska literatura
    • Constantine A. Balanis: Antenna Theory: Analysis and Design, Wiley, 1997.

    • Handbook of antennas in wireless communications, CRC Press, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se polovinom semestra, a drugi međuispit nakon završenih predavanja i vježbi u terminima, prema dogovoru sa studentima.
    Na prvom međuispitu polaže se prva polovina gradiva. Na drugom međuispitu polaže se druga polovina gradiva.
    Uvjet za prolaz na svakom međuispitu je min. 50% bodova.
    Preduvjet za izlazak na drugi međuispit je min. 30% bodova na prvom međuispitu.
    Ako student postigne pozitivnu ocjenu na oba međuispita, smatra se da je položio cjeloviti ispit s postignutom prosječnom ocjenom.
    Na 1. ispitnom roku studenti polažu samo onu polovinu gradiva koju nisu položili na međuispitima.
    Na ostalim rokovima studenti polažu cjeloviti ispit (cjelokupno gradivo), bez obzira na postignuti uspjeh na međuispitima.
    Polaganje ispita uvjetovano je izvršenjem nastavnih obaveza.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira konačna ocjena dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja korigiran usmenom provjerom.
    Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak -> Ocjena
    50% do 62,4% -> dovoljan (2)
    62,5% do 74,9% -> dobar (3)
    75% do 87,4% -> vrlo dobar (4)
    87,5% do 100% -> izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Parametri antena. Polarizacija.

    2 sata
    2.

    Dijagram zračenja. Usmjerenost. Dobitak.

    2 sata
    3.

    Impedancija antene. Efektivna površina.

    2 sata
    4.

    Efektivna duljina. Antenski faktor.

    2 sata
    5.

    Veza između parametara antene. Friisova jednadžba.

    2 sata
    6.

    Elementarni električni dipol (EED). Polje EED-a.

    2 sata
    7.

    Zračena snaga i otpor zračenja EED-a. Efikasnost EED-a.

    2 sata
    8.

    Zone u okolišu antene – blisko i daleko polje.

    2 sata
    9.

    Dipoli u području rezonancije. Poluvalni dipol. Punovalni dipol.

    2 sata
    10.

    Električki kratki dipol i unipol.

    2 sata
    11.

    Međuimpedancija dipola.

    2 sata
    12.

    Antenski niz. Pravilni linearni antenski niz.

    2 sata
    13.

    Niz s jednolikom raspodjelom amplituda.

    2 sata
    14.

    Nizovi s nejednolikom raspodjelom amplituda.

    2 sata
    15.

    Praktični primjeri antenskih instalacija u korištenju – obilazak (terenska nastava).

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Proračun budžeta linka, praktični značaj veličina u Friisovoj komunikacijskoj jednadžbi

    2 sata
    2.

    Računalne simulacije antena različitim softverskim paketima za elektromagnetske simulacije – osnovni parametri

    4 sata
    3.

    Računalne simulacije antena različitim softverskim paketima za elektromagnetske simulacije – složenije simulacije

    4 sata
    4.

    Računalne simulacije antena različitim softverskim paketima za elektromagnetske simulacije – optimizacija antena

    2 sata
    5.

    Proračun budžeta linka i odabir antene za zadanu specifičnu aplikaciju

    2 sata
    6.

    Projektiranje, modeliranje i simulacija osnovnih parametara odabrane antene različitim softverskim paketima za elektromagnetske simulacije

    3 sata
    7.

    Izrada odabrane antene u laboratoriju (na CNC stroju)

    3 sata
    8.

    Mjerenje parametara izrađene antene u laboratoriju (GTEM komori)

    2 sata
    9.

    Terensko ispitivanje/obilazak sustava u korištenju

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.