FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Numeričke metode u komunikacijama

    (FELJ17)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu završenom (drugom) godinom preddiplomskog/diplomskog studija.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela inženjerskog numeričkog modeliranja,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih problema u elektrotehnici primjenom suvremenih numeričkih metoda
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja numeričkog modeliranja
    • Primjena numeričkih metoda na rješavanje problema u elektronici i komunikacijama

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne principe inženjerskog numeričkog modeliranja,
    2. primijeniti numeričke metode na određivanje tranzijentnog odziva strujnih krugova
    3. primijeniti numeričke metode na rješavanje jednodimenzionalnih statičkih i dinamičkih inženjerskih problema
    4. primijeniti numeričke metode na rješavanje dvodimenzionalnih statičkih inženjerskih problema
    5. izračunati frekvencijski odziv prijenosnih linija primjenom metode konačnih diferencija i metode konačnih elemenata
    6. izračunati frekvencijski odziv žičanih antena primjenom metode rubnih elemenata
    7. razviti jednostavnije programske sustave te koristiti komercijalne softverske pakete temeljene na numeričkim metodama za rješavanje problema u elektronici i komunikacijama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Interpolacija polinomom. Trigonometrijska interpolacija. Numeričko deriviranje iintegriranje. Osnove numeričkih metoda. Aproksimacija funkcije. Približno rješavanje diferencijalnih jednadžbi. Rubni uvjeti. Metoda konačnih diferencija. Problemi graničnih vrijednosti. Numeričko rješavanje integralnih i integro-diferencijalnih jednadžbi. Metoda konačnih elemenata. Metoda rubnih elemenata.

    preporučena literatura
    • D.Poljak, N.Kovač, V.Dorić: Numeričke metode u elektrotehnici – interna skripta, FESB, Split, 2006.

    • D.Poljak, V.Dorić, S.Antonijević,: Modeliranje žičanih antena primjenom računala . Zagreb, Kigen d.o.o., 2009

    dopunska literatura
    • Lozina, Ž.: Uvod u metodu konačnih elemenata, skripta, Sveučilište u Splitu, 1994.

    • Jović, V.: Uvod u inženjersko numeričko modeliranje, Aquarius Engineering, Split, 1993.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se 2 kolokvija. Prvi kolokvij održat će se nakon 7. tjedna nastave, a drugi na krajusemestra. Na završnom ispitu studenti polažu cijelovito gradivo, odnosno dio koji nisu položili na kolokvijima.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova na svakom kolokviju, odnosno završnom ispitu,te odrađene laboratorijske vježbe.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira ocjena (za svaki kolokvij odnosno ispit) dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja. Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4)
    89% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjeloviti ispit pod istim uvjetima.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave
    Postoji mogućnost polaganja ispita putem odgovarajućeg seminarskog rada.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u numeričko modeliranje. Koncept izvora i koncept polja, Diferencijalni i integralni pristup rješavanju problema u znanosti i tehnici.

    2 sata
    2.

    Klasifikacija numeričkih metoda. Analiza u frekvencijskom i vremenskom području. Metode diskretizacije domene. Metode diskretizacije granice.

    2 sata
    3.

    Pregled metoda koje se razmatraju u kolegiju; metoda konačnih diferencija, metoda konačnih elemenata, metoda rubnih elemenata.

    2 sata
    4.

    Uvod u metodu konačnih diferencija.

    2 sata
    5.

    Metoda konačnih diferencija: jednodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    6.

    Metoda konačnih diferencija: dvodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    7.

    Metoda konačnih diferencija u vremenskom području: jednodimenzionalni problemi

    2 sata
    8.

    Uvod u metodu konačnih elemenata.

    2 sata
    9.

    Metoda konačnih elemenata: Jednodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    10.

    Metoda konačnih elemenata: Dvodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    11.

    Metoda konačnih elemenata u vremenskom području: jednodimenzionalni problemi

    2 sata
    12.

    Uvod u metodu rubnih elemenata.

    2 sata
    13.

    Primjena numeričkih metoda na prijenosne linije, valovode, električne mreže, antene, izloženost ljudi zračenju.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Numeričko integriranje: trapezna formula, Gaussova kvadratura.

    1 sat
    2.

    Metoda konačnih diferencija: jednodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    3.

    Metoda konačnih diferencija: dvodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    4.

    Metoda konačnih diferencija u vremenskom području: jednodimenzionalni problemi

    2 sata
    5.

    Metoda konačnih elemenata: Jednodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    6.

    Metoda konačnih elemenata: Dvodimenzionalni statički problemi.

    2 sata
    7.

    Primjena numeričkih metoda na prijenosne linije, valovode, električne mreže.

    2 sata
    8.

    Primjena numeričkih metoda na antene, izloženost ljudi zračenju.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.