FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  242 Telekomunikacije i informatika
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Sigurnost bežičnih mreža

    (FELK19)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osnovni ciljevi predmeta su:
    • pružiti studentima uvid u osnovne značajke i aspekte zaštite bežičnih komunikacijskih kanala
    • predstaviti studentima dokazane mehanizme za zaštitu bežičnih komunikacijskih kanala
    • osposobiti studenate za implementaciju odgovarajućih sigurnosnih mehanizama za zaštitu bežičnik komunikacijskih kanala

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će moći:
    • objasniti ključne ranjivosti bežičnih komunikacijskih kanala
    • objasniti suštinsku razliku između ranjivosti klasičnih žičanih i bežičnih kanala
    • demonstrirati i implementirati napade (u smislu penetracijskog testiranja) na bežične tehnologije kao što su IEEE 802.11, 2G i 3G mobilne mreže i bezkontaktne kartice
    o DoS napade na fizičkoj razini
    o DoS napade na podatkovnoj razini
    o Napade na privatnost i povjerljivost podataka
    • kritički procjeniti potencijalne sigurnosne rizike određene bežične komunikacijske tehnologije i sustava
    o IEEE 802.11, 2G i 3G, NFC, GPS sustava za navigaciju
    • preporučiti primjenu odgovarajućih zaštitnih mehanizama
    • ispravno konfigurirati mehanizam kontrole pristupa u WLAN mrežama

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u sigurnost bežičnih sustava: rizici i specifični sigurnosni problemi. Karakteristike radio kanala, implikacije na sigurnost. Napadi ometanjem, prijenosom komunikacije, prisluškivanjem. Zaštita od ometanja radio signala (tehnike raspršenog spektra). Uvod u kriptografiju: osnovni kriptografski primitivi i njihova svojstva. Sigurnosni aspekti WiFi mreža: CSMA/CA protokol (npr., IEEE 802.11a/b/g), WEP, DoS napadi, sebično ponašanje (krađa kapciteta kanala). Sigurnosna rješenja za IEEE 802.11: IEEE 802.1x, IEEE 802.11i. Sigurnosni aspekti 2/3G celularnih mreža: arhitektura GSM mreža, sigurnost GSM (autentifikacija korisnika, SIM kartice, zaštita govornog kanala – privatnost, napadi na GSM mreže. Sigurnosni aspekti bežičnih navigacijskih sustava (GPS i Gallileo). Sigurnost bežičnih senzorskih mreža (e-health i 'smart metering' sustavi): inicijalizacija mreže i uspostava kriptografskih ključeva, napadi. 'User-friendly' autentifikacija poruka preko radio kanala. Problem lokacijske privatnosti u celularnim mrežama.

    preporučena literatura
    • Buttyan L., Hubaux J.-P.: Security and Cooperation in Wireless Networks: Thwarting Malicious and Selfish Behavior in the Age of Ubiquitous Computing, Cambridge University Press, 2008.

    • Stallings W.: Cryptography and Network Security, Principles and Practice, Prentice Hall, 2005.

    • Menezes J., van Oorschot P. C., Vanstone S. A.: Handbook of AppliedCryptography, CRC Press, 1996.

    • Slideovi s predavanja dostupni početkom semestra na http://www.fesb.hr/~mcagalj/WiSec

    dopunska literatura
    jezik poduke
    Hrvatski ili engleski (po dogovoru)
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva kolokvija (nakon 7. odnosno 13. tjedna neposredne nastave). U okviru kolegija organizirat će se praktične ('hands-on') laboratorijske vježbe. Student je dužan prisustovati svim vježbama te izraditi i predati odgovarajuća izvješća (predana izvješća s laboratorijskih vježbi su preduvjet za upis ocjene).

    Ocjenjivanje:

    A - Prisustvo na predavanjima i rad u laboratoriju = 5%
    B - Izvješća s laboratorijskih vježbi = 15%
    C - 1. kolokvij = 30%
    D - 2. kolokvij (cijelo gradivo) = 50 %

    Ocjena = zaokruži( 0.05A + 0.15B + 0.30C + 0.50D )

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u sigurnost bežičnih komunikacijskih i navigacijskih sustava

    1 sat
    2.

    Radio komunikacijski kanal

    2 sata
    3.

    Napadi ometanjem signala ('radio jamming')

    2 sata
    4.

    Prisluškivanje i napadi prijenosom komunikacije ('relay attacks')

    1 sat
    5.

    Zaštita od ometanja signala: tehnike raspršenog spektra (FHSS i DSSS)

    2 sata
    6.

    Pregled osnovnih kriptografskih primitiva

    2 sata
    7.

    Sigurnost WiFi mreža (802.11 arhitekture, WEP, WPA, WPA2, 802.11i, anomalije, sebično ponašanje)

    4 sata
    8.

    1. kolokvij

    9.

    Sigurnost celularnih mreža (GSM and UMTS, ometanje, privatnost, 'man-in-the-middle' napadi)

    2 sata
    10.

    Ranjivost bežičnih navigacijskih sustava (GPS, Gallileo)

    2 sata
    11.

    Sigurnost bežičnih senzorskih mreža (inicijalizacija, uspostava enkripcijskih ključeva, ometanje)

    4 sata
    12.

    'User-friendly' autentifikacija poruka preko radio kanala (I-codes i uparivanje uređaja)

    2 sata
    13.

    Gubitak lokacijske privatnosti u celularnim mrežama (slučaj 'pametnih' telefona)

    2 sata
    14.

    2. kolokvij

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Ranjivost radio kanala (DoS ometanjem signala, MitM putem ARP 'spoofing' napada, prisluškivanje i analiza podataka)

    6 sati
    2.

    Osnovni kriptografski primitivi (Cryptool2)

    2 sata
    3.

    Sigurnost WiFi mreža (probijanje WEP i WPA/WPA2, lažne AP, SSL 'stripping' napad, propusti u konfiguraciji EAP-TTLS autentifikacijske metode)

    8 sati
    4.

    Anomalija u performansama kod IEEE 802.11 norme

    2 sata
    5.

    Sigurnost bežičnih senzorskih mreža (Xbee i Arduino platforme)

    4 sata
    6.

    Lokacijska privatnost u celularnim mrežama ('pametni' telefoni, iPhone)

    4 sata
    Nije dio izvedbenog plana za akademsku godinu 2023/24.
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.