FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektromagnetska kompatibilnost

    (FELH25)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    - razviti razumijevanje elektromagnetskih pojava u sklopovima, uređajima i sustavima
    - omogućiti primjenu stečenih znanja na sprječavanje izlaznih smetnji sklopova, uređaja i sustava
    - omogućiti primjenu stečenih znanja na povećanje otpornosti sklopova, uređaja i sustava na ulazne smetnje

    očekivani ishodi učenja

    Nakon uspješno savladanog predmeta, studenti će biti sposobni:
    - analizirati elektroničke komponente i sklopove sa aspekta elektromagnetske kompatibilnosti
    - izračunati elektromagnetsko polje u okolišu parazitnih antenskih struktura te napone smetnji inducirane na takvim strukturama
    - ispitati vođene smetnje električnih uređaja
    - projektirati filtere za otklanjanje smetnji
    - analizirati oklapanje i uzemljenje električnih uređaja i sklopova
    - ispitati elektromagnetsku kompatibilnost mjerenjima u skladu s normama i propisima
    - analizirati elektromagnetsku kompatibilnost uređaja i sustava koristeći modele s koncentriranim parametrima, distribuiranim parametrima i modele prijenosnih linija
    - analizirati žičane antene s primjenom u elektromagnetskoj kompatibilnosti

    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u elektromagnetsku kompatibilnost. Komponente i nadomjesne sheme. Spektri signala. Zračene smetnje i susceptibilnost. Vođene smetnje i susceptibilnost. Prijenosne linije i preslušavanje. Elektrostatski izboj. Oklapanje. Uzemljenje. Mjerenja u elektromagnetskoj kompatibilnosti. Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost. Norme i propisi. Elektromagnetska kompatibilnost u radijskim sustavima. Sustavno projektiranje za elektromagnetsku kompatibilnost. Povijesni pregled EMC modeliranja. Niskofrekvencijski modeli s koncentriranim parametrima. Visokofrekvencijski modeli s distribuiranim parametrima. Analiza žičanih antena u EMC primjenama. Modeli prijenosnih linija.

    preporučena literatura
    • Clayton R. Paul: "Introduction to Electromagnetic Compatibility", Wiley Interscience, 2006.

    • Dragan Poljak: "Advanced modeling in computational electromagnetic compatibility", Wiley Interscience, 2007.

    dopunska literatura
    • Tesche, F.M.: Ianoz, M.V., Karslsson, T.: EMC Analysis Methods and Computational Models, John Wiley & Sons, 1997.

    • S.M. Wentworth: Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications, Wiley, 2005.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit održat će se polovinom semestra, a drugi međuispit nakon završenih predavanja i vježbi u terminima, prema dogovoru sa studentima.
    Na prvom međuispitu polaže se prva polovina gradiva. Na drugom međuispitu polaže se druga polovina gradiva.
    Uvjet za prolaz na svakom međuispitu je min. 50% bodova.
    Preduvjet za izlazak na drugi međuispit je min. 30% bodova na prvom međuispitu.
    Ako student postigne pozitivnu ocjenu na oba međuispita, smatra se da je položio cjeloviti ispit s postignutom prosječnom ocjenom.
    Na 1. ispitnom roku studenti polažu samo onu polovinu gradiva koju nisu položili na međuispitima.
    Na ostalim rokovima studenti polažu cjeloviti ispit (cjelokupno gradivo), bez obzira na postignuti uspjeh na međuispitima.
    Polaganje ispita uvjetovano je izvršenjem nastavnih obaveza.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira konačna ocjena dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja korigiran usmenom provjerom.
    Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak -> Ocjena
    50% do 62,4% -> dovoljan (2)
    62,5% do 74,9% -> dobar (3)
    75% do 87,4% -> vrlo dobar (4)
    87,5% do 100% -> izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

    Iznimno, prema posebnom dogovoru s predmetnim nastavnikom, predmet se može položiti i kroz izradu seminarskog rada.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u elektromagnetsku kompatibilnost.

    3 sata
    2.

    Komponente i nadomjesne sheme.

    3 sata
    3.

    Zračene smetnje i susceptibilnost.

    3 sata
    4.

    Vođene smetnje i susceptibilnost.

    3 sata
    5.

    Filtriranje.

    3 sata
    6.

    Oklapanje.

    3 sata
    7.

    Uzemljenje.

    3 sata
    8.

    Mjerenja u elektromagnetskoj kompatibilnosti.

    3 sata
    9.

    Zahtjevi za elektromagnetsku kompatibilnost, norme i propisi. Elektromagnetska kompatibilnost u radijskim sustavima.

    3 sata
    10.

    Povijesni pregled EMC modeliranja. Niskofrekvencijski modeli s koncentriranim parametrima.

    3 sata
    11.

    Visokofrekvencijski modeli s distribuiranim parametrima.

    3 sata
    12.

    Analiza žičanih antena u EMC primjenama.

    3 sata
    13.

    Modeli prijenosnih linija.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Odabir uređaja/sustava za ispitivanje njegove elektromagnetske kompatibilnosti i razrada elektromagnetskih, normativnih i/ili regulatornih zahtjeva

    2 sata
    2.

    Analiza ključnih elektromagnetskih aspekata odabranog uređaja/sustava i izračun osnovnih parametara zračenih i vođenih smetnji

    2 sata
    3.

    Upoznavanje mjernih metoda i projektiranje mjernog postava za mjerenje vođenih smetnji

    3 sata
    4.

    Sastavljanje mjernog postava i provođenje pilot mjerenja vođenih smetnji

    3 sata
    5.

    Adaptacija i optimizacija mjernog postava i mjerne procedure za mjerenje vođenih smetnji

    3 sata
    6.

    Upoznavanje mjernih metoda i projektiranje mjernog postava za mjerenje zračenih smetnji

    3 sata
    7.

    Sastavljanje mjernog postava i provođenje pilot mjerenja zračenih smetnji

    3 sata
    8.

    Adaptacija i optimizacija mjernog postava i mjerne procedure za mjerenje zračenih smetnji

    3 sata
    9.

    Mjerno ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti odabranog uređaja/sustava

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.