FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mikrovalna elektronika

    (FELJ34)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije.
    ciljevi predmeta

    1. Upoznavanje s teorijom mikrovalnih elemenata i sklopova
    2. Primjena matematičkog aparata matrica raspršenja u mikrovalnoj elektronici
    3. Izvođenje mjerenja u mikrovalnom području primjenom SG, SA i VNA.

    očekivani ishodi učenja

    Student će nakon uspješno položenog kolegija:
    1. znati teorijske postavke mikrovalne elektronike (prijenosne linije, valovodi)
    2. znati izvršiti prilagođenje na liniji primjenom Smithovog dijagrama
    3. vladati matematičkim aparatom matrica raspršenja (S-matrice)
    4. razumjeti funkcioniranje pasivnih mikrovalnih elemenata
    5. poznavati osnovne mikrovalne elemente (cijevne i poluvodičke)

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Homogene prijenosne linije. Smithov dijagram. Transformacija impedancija linijom. Prilagođenja. Pravokutni i cilindrični valovodi. Dielektrični valovod. Trakaste mikrovalne linije. Kvazi TEM aproksimacija mikrotrakaste linije. Diskontinuitet širine trake.
    Rezonatori. Raspršna matrica. Mikrovalni pasivni sklopovi i njihovi raspršni koeficijenti. Izmjena energije između elektronskog snopa i elektromagnetskog polja. Mikrovalne elektronke. Mikrovalne poluvodičke komponente - Schottky, PIN, varaktor, IMPATT, Gunn, mikrovalni tranzistori. Mikrovalna pojačala. Stabilnost pojačala. Šum i faktor šuma. Pojačala s bipolarnim tranzistorima i MESFET-om. Mikrovalni oscilatori s negativnim otporom. Uvjeti samouzbude, ograničenje amplitude, regulacija frekvencije.

    preporučena literatura
    • Blažević Z., Zanchi, I.: Mikrovalna elektronika, interna skripta

    • Smrkić, Z.: Mikrovalna elektronika, Školska knjiga, Zagreb 1986.

    dopunska literatura
    • Kai C.: Microwave Solid State Circuits and Applications, John Wiley & Sons, Inc., New York 1994.

    jezik poduke
    Hrvatski. Mogućnost izvođenja nastave i na engleskom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putom anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će tri kolokvija. Prvi kolokvij je nakon 5 tjedana nastave, drugi nakon 10 tjedana, a treći u tjednu nakon završetka nastave. Student može putem kolokvija položiti cjelokupni ispit. Na sva tri kolokvija student polaže dio gradiva iz teorije i dio gradiva iz zadataka.
    Na dva završna ispita u lipnju 2010. godine studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi neki od dijelova gradiva, taj dio gradiva ne mora polagati na drugom završnom ispitu. Pod zasebnim
    dijelom gradiva se podrazumijevaju teorija ili zadaci pojedinog kolokvija. Dakle, na svakom od kolokvija polaže se jedan dio teorije i jedan dio zadataka.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela teorije i 50 % bodova iz pojedinog dijela zadataka na kolokviju ili na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
    (%) 0,1 0,1 80/600( ) Ocjena * NPV * LV * T1 * Z1 *T2 * Z2 *T3 * Z3
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - NPV - nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama (%),
    - LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi (%),
    - T1, T2, T3- bodovi iz pojedinog dijela teorije (%),
    - Z1, Z2, Z3- bodovi iz pojedinog dijela zadataka (%).
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti početkom rujna 2010. godine na tzv. popravnom ispitu. Samo studentima koji su prethodno položili teoriju i zadatke iz pojedinog dijela gradiva bit će priznato da su položili taj dio gradiva. Na popravnom ispitu studenti mogu položiti cjelokupni ispit ili pak prvi, drugi ili treći dio gradiva. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti u drugom dijelu rujna 2010. godine.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je da student ima najmanje 50% bodova iz teorije i najmanje 50% bodova iz zadataka pojedinog dijela gradiva. Ocjena se računa prema prethodno navedenoj formuli.
    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 65% dovoljan (2)
    66% do 80% dobar (3)
    81% do 90% vrlo dobar (4)
    91% do 100% izvrstan (5)
    Na svakom od kolokvija bit će po 4 teorijskih pitanja i po 3 zadatka. Na završnim ispitima, popravnom ispitu i komisijskom ispitu bit će ukupno 10 teorijskih pitanja i 10 zadatka.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 70% nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Ako ne ispuni
    navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Homogene prijenosne linije.

    3 sata
    2.

    Smithov dijagram.

    2 sata
    3.

    Transformacija impedancija linijom. Prilagođenja.

    4 sata
    4.

    Pravokutni i cilindrični valovod. Dielektrični valovod.

    4 sata
    5.

    Trakaste mikrovalne linije. Kvazi TEM aproksimacija mikrotrakaste linije. Diskontinuitet širine trake. Rezonatori.

    2 sata
    6.

    Raspršna matrica. Mikrovalni pasivni sklopovi i njihovi raspršni koeficijenti

    3 sata
    7.

    Izmjena energije između elektronskog snopa i elektromagnetskog polja. Mikrovalne elektronke.

    3 sata
    8.

    Mikrovalne poluvodičke komponente - Schottky, PIN, varaktor, IMPATT, Gunn, mikrovalni tranzistori.

    2 sata
    9.

    Mikrovalni oscilatori s negativnim otporom. Uvjeti samouzbude, ograničenje amplitude, regulacija frekvencije.

    2 sata
    10.

    Mikrovalna pojačala

    1 sat
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Homogene prijenosne linije.

    1 sat
    2.

    Smithov dijagram.

    2 sata
    3.

    Transformacija impedancija linijom. Prilagođenja.

    2 sata
    4.

    Pravokutni i cilindrični valovod. Dielektrični valovod.

    2 sata
    5.

    Trakaste mikrovalne linije. Kvazi TEM aproksimacija mikrotrakaste linije. Diskontinuitet širine trake. Rezonatori.

    1 sat
    6.

    Raspršna matrica. Mikrovalni pasivni sklopovi i njihovi raspršni koeficijenti

    1 sat
    7.

    Izmjena energije između elektronskog snopa i elektromagnetskog polja. Mikrovalne elektronke.

    1 sat
    8.

    Mikrovalne poluvodičke komponente - Schottky, PIN, varaktor, IMPATT, Gunn, mikrovalni tranzistori.

    1 sat
    9.

    Mikrovalni oscilatori s negativnim otporom. Uvjeti samouzbude, ograničenje amplitude, regulacija frekvencije.

    1 sat
    10.

    Mikrovalna pojačala

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenje frekvencije i snage

    1 sat
    2.

    Mikrovalna linija

    3 sata
    3.

    Valovod

    3 sata
    4.

    Vektorski mrežni analizator

    3 sata
    5.

    Mikrovalni filtar

    1 sat
    6.

    Mikrovalni oscilator

    1 sat
    7.

    Mikrovalno pojačalo

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.