FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Radiokomunikacije

    (FELJ02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih mehanizama radio-propagacije na Zemlji,
    • bazično modeliranje fizikalnih fenomena u radio-kanalima,
    • usvajanje novih znanja te primjenu istih u radio tehnici

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će, nakon uspješno savladanog gradiva:
    1. moći razlučiti osnovne fenomene propagacije radio valova,
    2. moći objasniti i modelirati temeljne mehanizme propagacije radio signala,
    3. moći izvršiti osnovne proračune i radio-kanala u zadanoj sredini,
    4. znati primijeniti modele kanala za predviđanje kvalitete radijske komunikacije,
    5. znati osnovne metode mjerenja radijskih kanala.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Sustavi radiokomunikacija i podjela po frekvenciji, smjeru prijenosa i namjeni. Propagacija elektromagnetskih valova u slobodnom prostoru i u blizini Zemljine površine. Definiranje radio veze u području optičke vidljivosti. Refleksija na Zemljinoj površini.
    Utjecaji svojstava tla. Struktura atmosfere. Refrakcija u troposferi. Nestandardni uvjeti propagacije. Utjecaji oborina, plinova i vodene pare na gubitke propagacije. Ogib na geografskim preprekama. Model "oštrice noža" (KE) i UTD na jednostrukim i višestrukim preprekama. Utjecaji ionosfere na propagaciju radio valova. Utjecaji na veze sa satelitima. Daleke zemaljske veze uz korištenje ionosfere

    preporučena literatura
    • Boithias, L.: Radio Wave Propagation, North Oxford Academic 1987.

    • Zentner, E.: Radiokomunikacije, Školska knjiga - Zagreb, 1980.

    dopunska literatura
    • Zentner, E.: Antene i radiosustavi, Graphis Zagreb, 2001.

    • Doble, J.: "Introduction to Radio Propagation for Fixed and Mobile Communications", Artech House Boston - London, GB, 1996.

    • Parsons, J. D.: "The Mobile Radio Propagation Channel", Pentech Press Publishers London, GB, 1992.

    jezik poduke
    Hrvatski. Mogućnost izvođenja nastave i na engleskom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putom anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija prema kalendaru nastave. Student može putem kolokvija položiti cjelokupni ispit ukoliko postigne pozitivnu ocjenu iz svakog od tih
    kolokvija. Na svakom od tri kolokvija student polaže jedan dio gradiva.
    Na dva završna ispita u veljači tekuće godine studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi neki od dijelova gradiva, taj dio gradiva ne mora polagati na drugom završnom ispitu.
    Pod zasebnim dijelom gradiva se podrazumijeva se točno utvrđena i zaokružena cjelina gradiva obuhvaćena kolokvijem. Pritom, svaki od kolokvija sadržavat će pitanja iz teorije te zadatke, pri čemu pojedino pitanje često može sadržavati i zadatak i teoriju, odnosno teorija i zadaci tretiraju se kao nedjeljiva cjelina. Također, na ispitu student može odgovarati pojedinu cjelinu ili čitavo gradivo ukoliko nije zadovoljan postignutim uspjehom nakolokviju ili konačnom ocjenom.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela kolokvija ili na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
    Ocjena % 0.1 0.1 80/ 600        NPV LV K K K  1 2 3 
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - NPV - nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama (%),
    - LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi (%),
    - K1, K2, K3 - bodovi iz pojedinog kolokvija (%),
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti početkom rujna tekuće godine na tzv. popravnom ispitu. Samo studentima koji su prethodno položili kolokvij iz pojedinog dijela gradiva bit će priznato da su položili taj dio gradiva. Na popravnom ispitu studenti mogu položiti cjelokupni ispit ili pak prvi ili drugi dio gradiva. Zadnja prilika za polaganje ispita u tekućoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti održan u drugom dijelu rujna prema kalendaru nastave.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela gradiva. Ocjena se računa prema prethodno navedenoj formuli.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 59% dovoljan (2)
    60% do 74% dobar (3)
    75% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 70% nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    1 sat
    2.

    Propagacija radio-valova. Površinski val. Podjela atmosfere.

    2 sata
    3.

    Parametri radio-antena i efektivna zračena snaga.

    2 sata
    4.

    Propagacija elektromagnetskih valova u slobodnom prostoru. Radio-dobitak.

    2 sata
    5.

    Utjecaj troposfere na propagaciju radio-valova.

    1 sat
    6.

    Model ravne radio-zrake i model ravne Zemlje. Valovodno širenje radio valova na Zemlji.

    3 sata
    7.

    Efekt povećanja radio-horizonta uslijed refrakcije. Utjecaj zaobljenosti Zemlje.

    2 sata
    8.

    Gubici u troposferi uslijed interakcija radio-valova s hidrometeorima i plinovima.

    1 sat
    9.

    Utjecaj ionosfere na propagaciju radio-valova. Ionosferska refrakcija.

    4 sata
    10.

    Propagacija difrakcijom. Fresnelova teorija ogiba. Metoda oštrice noža.

    3 sata
    11.

    Približne metode predviđanja gubitaka propagacije uslijed višestrukog ogiba.

    2 sata
    12.

    Geometrijska teorija ogiba. Kellerov zakon difrakcije.

    1 sat
    13.

    Propagacija refleksijom. Fresnelovi koeficijenti refleksije. Utjecaj svojstava tla i hrapavosti površine. Faktor divergencije reflektiranog vala.

    4 sata
    14.

    Interferencija izravnog i reflektiranog vala. Zakon opadanja snage.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod

    2.

    Propagacija radio-valova. Površinski val. Podjela atmosfere.

    1 sat
    3.

    Parametri radio-antena i efektivna zračena snaga.

    2 sata
    4.

    Propagacija elektromagnetskih valova u slobodnom prostoru. Radio-dobitak.

    1 sat
    5.

    Utjecaj troposfere na propagaciju radio-valova.

    1 sat
    6.

    Model ravne radio-zrake i model ravne Zemlje. Valovodno širenje radio valova na Zemlji.

    1 sat
    7.

    Efekt povećanja radio-horizonta uslijed refrakcije. Utjecaj zaobljenosti Zemlje.

    1 sat
    8.

    Gubici u troposferi uslijed interakcija radio-valova s hidrometeorima i plinovima.

    1 sat
    9.

    Utjecaj ionosfere na propagaciju radio-valova. Ionosferska refrakcija.

    1 sat
    10.

    Propagacija difrakcijom. Fresnelova teorija ogiba. Metoda oštrice noža.

    1 sat
    11.

    Približne metode predviđanja gubitaka propagacije uslijed višestrukog ogiba.

    2 sata
    12.

    Geometrijska teorija ogiba. Kellerov zakon difrakcije.

    1 sat
    13.

    Propagacija refleksijom. Fresnelovi koeficijenti refleksije. Utjecaj svojstava tla i hrapavosti površine. Faktor divergencije reflektiranog vala.

    1 sat
    14.

    Interferencija izravnog i reflektiranog vala. Zakon opadanja snage.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Procjena parametara radio-antena mjerenjima.

    4 sata
    2.

    2. Mjerenja radijskog kanala u zatvorenom prostoru vektorskim mrežnim analizatorom.

    4 sata
    3.

    3. Predviđanja gubitaka uslijed ogiba u radio-linkovima korištenjem računala.

    1 sat
    4.

    Proračun radio-pokrivenosti programskim paketom.

    1 sat
    5.

    Posjet radijskim sustavima HRM-a (Lora).

    5 sati
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.