FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  241 Bežične komunikacije
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Elektromagnetski valovi

    (FELH03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Kompetencije i vještine koje se stječu u okviru svih kolegija iz matematike i fizike i kolegija Elektromagnetska polja u okviru preddiplomskog studija.
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela i zakona propagacije elektromagnetskih valova,
    • postavljanje i rješavanje jednostavnih problema propagacije elektromagnetskih valova i zračenja antenskih sustava
    • trajno usvajanje i produbljivanje znanja iz područja propagacije elektromagnetskih valova.
    • Primjena analitičkih i numeričkih metoda na rješavanje problema propagacije elektromagnetskih valova i zračenja žičanih antena

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati temeljne pojave, veličine i zakone elektromagnetskih valova,
    2. primijeniti temeljne zakone elektromagnetske teorije za proračun osnovnih veličina elektromagnetskih valova
    3. primijeniti metode i tehnike primjerene rješavanju problema propagacije elektromagnetskih valova i zračenja nizova tankožičanih antena,
    4. matematički formulirati propagaciju, refleksiju i lom ravnih valova za slučaj granice dviju električnih sredina i zračenja žičanih antena,
    5. analizirati spregu elektromagnetskog vala s nadzemnim i podzemnim električnim vodovima, uzemljivačkim sustavima, i antenama
    6. izračunati veličine jednostavnih električnih vodova, gromobranskih hvataljki, uzemljivača, antena, radarskog poprečnog presjeka
    7. razviti jednostavnije programske sustave te koristiti komercijalne softverske pakete za rješavanje problema propagacije, elektromagnetske kompatibilnosti te analizu praktičnih antenskih sustava.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod; Maxwellove jednadžbe; Valna i Helmholtzova jednadžba; Makroskopska svojstvamaterije; Aproksimacije za visoke i niske frekvencije; Primjene Poyntingovog vektora i teorema; Simetriranje Maxwellovih jednadžbi; Elektromagnetski potencijali;
    Problemi graničnih vrijednosti; Vrste graničnih uvjeta; Formulacija problema: diferencijalnim, integralnim i varijacijskim jednadžbama; Ravni valovi; Refleksijski i transmisijski koeficijent; Difrakcija; Propagacija u višeslojnim sredinama; Metode rješavanja:
    Primjena teorema ekvivalencije. Preslikavanje. Separacija varijabli; Primjene kod antena, metalnih i površinskih valovoda; Numeričke metode. Primjeri;

    preporučena literatura
    • D.: "Advanced modeling in computational electromagnetic compatibility", Wiley Interscience, 2007.

    • D.Poljak i dr.: Modeliranje žičanih antena primjenom računala, Kigen Zagreb 2009.

    • V. Roje: Polja i valovi u elektronici - Repetitorij predavanja, FESB, Split, 1993, zadnje izdanje 2007.

    • Z. Haznadar, Ž. Štih: Elektromagnetizam, Školska knjiga, Zagreb 1997

    dopunska literatura
    • S.M.Wentworth: Fundamentals of Electromagnetics with Engineering Applications, Wiley, 2005

    • E. Yamashita: Analysis Methods for Electromagnetic Wave Problems, Vol.2, Artech House 1996

    • A.F.Peterson, S.L.Ray, R.Mittra: Computational Methods for Electromagnetics, IEEE Press, 1998.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave (anketa).
    Povremena evaluacija uspješnosti nastave i polaganja ispita od strane uprave fakulteta.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održat će se 2 međuispita (kolokvija). Prvi međuispit za prvu polovinu gradiva održat će se polovinom semestra u terminu predvidenom za odrzavanje vjezbi, a drugi u terminu održavanja završnog ispita.
    Na završnom ispitu studenti polažu gradivo koje nisu položili na međuispitima. Preduvjet za polaganje gradiva drugog kolokvija je položeni prvi kolokvij.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 50% bodova za zadatke (iz auditornih vježbi) i 50% bodova za teoriju (gradivo s predavanja) na svakom međuispitu odnosno završnom ispitu, te pozitivnaocjena iz laboratorijskih vježbi.
    Ukupni postotak na osnovu kojeg se definira ocjena (za svaki kolokvij odnosno ispit) dobije se kao prosjek bodovanja svih pitanja korigiran usmenom provjerom. Konačna ocjena slijedi iz na taj način dobivenog postotka i to:
    Za postotak Ocjena
    50% do 62% dovoljan (2)
    63% do 75% dobar (3)
    76% do 88% vrlo dobar (4) (uz najmanje 76% za laboratorijske vježbe)
    89% do 100% izvrstan (5) (uz najmanje 89% za laboratorijske vježbe)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjeloviti ispit pod istim gore opisanim uvjetima.
    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod. Kratko ponavljanje osnovnih zakonitosti klasične elektrodinamike: Maxwellove jednadžbe. Valne jednadžbe. Granični uvjeti. Poyntingiv teorem

    2 sata
    2.

    Hamiltonov princip u elektromagnetozmu. Simetriranje Maxwellovih jednadžbi.
    Uvođenje magnetske gustoće naboja i struje.

    2 sata
    3.

    Potencijalne funkcije: Magnetski i električni vektorski potencijal; Magnetski i električni skalarni potencijal.Princip dualnosti i princip ekvivalencije.
    Ekvivalentni izvori.

    2 sata
    4.

    Analitičke metode rješavanja. Metoda separacije varijabli. Sturm-Liouvilleov diferencijalna jednadžba za tri koordinatna sustava. Primjena svojstva ortogonalnosti svojstvenih funkcija.
    Primjer.

    2 sata
    5.

    Numeričke metode rješavanja. Definiranje problema graničnih vrijednosti. Primjeri rješavanja Dirichletovog, Neumanovog i Mješovitog problema. Metoda konačnih elemenata. Metoda rubnih elemenata.

    2 sata
    6.

    Ravni val. Propagacija u sredinama različitih električkih svojstava.

    2 sata
    7.

    Lom, refleksija i transmisija ravnog vala za različite polarizacije polja.Ravni val na granici dielektrik-dielektrik. Kritični kut.

    2 sata
    8.

    Ravni val na granici dielektrik – konačni vodič i dielektrik – idealni vodič

    2 sata
    9.

    Vrste usmjerenog gibanja. Pravokutni valovod. Pobuda ravnim valom. Kompletni spektar rješenja.

    2 sata
    10.

    Površinski valovi. Dielektrični valovod. Pobuda ravnim valom. Kompletni spektar rješenja.

    2 sata
    11.

    Modovi širenja elektromagnetskih valova. Kritične frekvencije. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    2 sata
    12.

    Modovi u dielektričnom valovodu pravokutnog i kružnog presjeka. Jednomodno i višemodno optičko vlakno.

    2 sata
    13.

    Kratka antena. Blisko i daljinsko polje.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Kratko ponavljanje osnovnih zakonitosti klasične elektrodinamike: Maxwellove jednadžbe. Valne jednadžbe. Granični uvjeti. Poyntingiv teorem

    1 sat
    2.

    Hamiltonov princip u elektromagnetozmu. Simetriranje Maxwellovih jednadžbi.
    Uvođenje magnetske gustoće naboja i struje.

    1 sat
    3.

    Potencijalne funkcije: Magnetski i električni vektorski potencijal; Magnetski i električni skalarni potencijal.

    1 sat
    4.

    Princip dualnosti i princip ekvivalencije.
    Ekvivalentni izvori.

    1 sat
    5.

    Analitičke metode rješavanja. Metoda separacije varijabli. Sturm-Liouvilleov diferencijalna jednadžba za tri koordinatna sustava.

    1 sat
    6.

    Primjena svojstva ortogonalnosti svojstvenih funkcija.
    Primjer.

    1 sat
    7.

    Numeričke metode rješavanja. Definiranje problema graničnih vrijednosti. Primjeri rješavanja Dirichletovog, Neumanovog i Mješovitog problema. Metoda konačnih elemenata. Metoda rubnih elemenata.

    1 sat
    8.

    Ravni val. Propagacija u sredinama različitih električkih svojstava.

    1 sat
    9.

    Lom, refleksija i transmisija ravnog vala za različite polarizacije polja.Ravni val na granici dielektrik-dielektrik. Kritični kut.

    1 sat
    10.

    Ravni val na granici dielektrik – konačni vodič i dielektrik – idealni vodič

    1 sat
    11.

    Vrste usmjerenog gibanja. Pravokutni valovod. Pobuda ravnim valom. Kompletni spektar rješenja.

    1 sat
    12.

    Površinski valovi. Dielektrični valovod. Pobuda ravnim valom. Kompletni spektar rješenja.

    1 sat
    13.

    Modovi širenja elektromagnetskih valova. Kritične frekvencije. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    1 sat
    14.

    Modovi u dielektričnom valovodu pravokutnog i kružnog presjeka. Jednomodno i višemodno optičko vlakno.

    1 sat
    15.

    Kratka antena. Blisko i daljinsko polje.

    1 sat
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod. Kratko ponavljanje osnovnih zakonitosti klasične elektrodinamike: Maxwellove jednadžbe. Valne jednadžbe. Granični uvjeti. Poyntingiv teorem

    1 sat
    2.

    Hamiltonov princip u elektromagnetozmu. Simetriranje Maxwellovih jednadžbi.
    Uvođenje magnetske gustoće naboja i struje.

    1 sat
    3.

    Potencijalne funkcije: Magnetski i električni vektorski potencijal; Magnetski i električni skalarni potencijal.

    1 sat
    4.

    Princip dualnosti i princip ekvivalencije.
    Ekvivalentni izvori.

    1 sat
    5.

    Analitičke metode rješavanja. Metoda separacije varijabli. Sturm-Liouvilleov diferencijalna jednadžba za tri koordinatna sustava.

    1 sat
    6.

    Primjena svojstva ortogonalnosti svojstvenih funkcija.
    Primjer.

    1 sat
    7.

    Numeričke metode rješavanja. Definiranje problema graničnih vrijednosti. Primjeri rješavanja Dirichletovog, Neumanovog i Mješovitog problema. Metoda konačnih elemenata. Metoda rubnih elemenata.

    1 sat
    8.

    Ravni val. Propagacija u sredinama različitih električkih svojstava.

    1 sat
    9.

    Lom, refleksija i transmisija ravnog vala za različite polarizacije polja.Ravni val na granici dielektrik-dielektrik. Kritični kut.

    1 sat
    10.

    Ravni val na granici dielektrik – konačni vodič i dielektrik – idealni vodič

    1 sat
    11.

    Vrste usmjerenog gibanja. Pravokutni valovod. Pobuda ravnim valom. Kompletni spektar rješenja.

    1 sat
    12.

    Površinski valovi. Dielektrični valovod. Pobuda ravnim valom. Kompletni spektar rješenja.

    1 sat
    13.

    Modovi širenja elektromagnetskih valova. Kritične frekvencije. Ovisnost fazne konstante o frekvenciji.

    1 sat
    14.

    Modovi u dielektričnom valovodu pravokutnog i kružnog presjeka. Jednomodno i višemodno optičko vlakno.

    1 sat
    15.

    Kratka antena. Blisko i daljinsko polje.

    1 sat
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.