FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Zaštita u električnim postrojenjima

    (FENI10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje i primjenu temeljnih načela projektiranja sustava relejne zaštite električnih mreža
    • odabir i proračun podešenja sustava relejne zaštite distributivne mreže s obzirom na njenu konfiguraciju i način uzemljenja
    • odabir i proračun podešenja zaštita dvonamotnih i tronamotnih energetskih transformatora (diferencijalna zaštita)
    • razumijevanje i proračun podešenja distantne zaštite prijenosnih vodova, uključujući komunikacijske sheme, blokade prorade, selektivnost, APU, itd.
    • osnove parametriranja numeričkih relejnih uređaja

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. izračunati i izabrati tehničke podatke strujnih i naponskih mjernih transformatora za potrebe priključka sustava relejne zaštite 2. definirati sustav relejne zaštite distribucijske mreže s obzirom na njenu izvedbu i način uzemljenja
    3. odabrati relejne uređaje za potrebe sustava relejne zaštite distribucijske mreže te izračunati podešenja njihovih proradnih vrijednosti u konkretnim situacijama
    4. projektirati sustav relejne zaštite dvonamotnih i tronamotnih energetskih transformatora
    5. proračunati podešenja distantne zaštite prijenosnih vodova mreže

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Kvarovi u mreži. Kriteriji i veličine za detekciju kvarova. Mjerni transformatori za zaštitu. Zaštitni relejni uređaji i sustavi. Klasifikacija, osnovni zahtjevi na relejnu zaštitu. Digitalna/numerička zaštita. Svojstva zaštitnih sustava sa mikroprocesorom.
    Usporedba analogne i digitalne zaštite. Komunikacija (lokalna i daljinska) s digitalnom zaštitom. Zaštita prema mjernoj veličini (nadstrujna, diferencijalna, distantna, zemljospojna, nad(pod) naponska, frekvencijska, termička itd.).
    Zaštite: generatora, transformatora, motora, mreže. APU. Rezervna zaštita. Koncepcija (daljinska, lokalna, centralna). Koordinirana zaštita s integriranim sustavom upravljanja. Ispitivanje zaštite. Samokontrola - raspoloživost

    preporučena literatura
    • Sarajčev, P.: Autorizirana predavanja, FESB, Split.

    dopunska literatura
    • Horowitz, S. H.; Phadke, A. G.: Power System Relaying, John Wiley & Sons Inc., New York, 1993.

    • Ziegler, G.: Numerical Distance Protection, Principles and Applications, Siemens AG, Berlin, 1999.

    • Ziegler, G.: Numerical Differential Protection, Principles and Applications, Siemens AG, Berlin, 2005.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se sastoji iz dva dijela gradiva. Tijekom semestra biti će jedan kolokvij. Na svim ispitima studenti polažu ostale dijelove gradiva kao i dio gradiva koji nisu položili na kolokviju. Ako na nekom od ispita student položi jedan od dva dijela gradiva, taj dio gradiva student ne mora polagati na idućim ispitim rokovima. Uvjet za pozitivnu ocjenu iz pojedinog dijela gradiva jest da student ostvari najmanje 50 % bodova iz tog dijela gradiva.

    Konačna ocjena (u postocima) utvđuje se prema slijedećoj formuli:

    Ocjena (%) = 0,5*(G1 + G2)

    gdje su:
    G1 - bodovi iz prvog dijela gradiva
    G2 - bodovi iz drugog dijela gradiva

    Ova se pravila podjednako odnose na studente koji su ovaj kolegij upisali prvi put i na one studente koji su kolegij upisali po drugi put.

    Konačna ocjena se utvrđuje na slijedeći način:

    Postotak (%) Ocjena:
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Na svakom od ispita biti će 10 teorijskih pitanja (po 5 iz svakog dijela gradiva) te 4 zadatka (po 2 iz svakog dijela gradiva). Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave.

    Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave i prisutvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati i laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Shodno tome, student treba izraditi 100 % izvještaja sa laboratorijskih vježbi. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Kratak prikaz elektroenergetskog sustava. Temeljne značajke i načini uzemljenja zvjezdišta energetskih transformatora.

    3 sata
    2.

    Strujni i naponski transformatori kao elementi sustava relejne zaštite. Osnovne značajke i način izbora parametara strujnih i naponskih transformatora. Utjecaj zasičenja strujnih transformatora na rad relejne zaštite.

    3 sata
    3.

    Osnove projektiranja relejne zaštite distributivnih mreža.

    3 sata
    4.

    Niskopodesiva nadstrujna zaštita u odnosu na međufazne kratke spojeve. Proračun podešenja mjernog člana i postupak vremenskog stupnjevanja (selektivnost) relejne zaštite. Proračun osjetljivosti podešenja zaštite.

    3 sata
    5.

    Visokopodesiva nadstrujna zaštita u odnosu na međufazne kratke spojeve. Proračun podešenja mjernog člana. Proračun maksimalnog i minimalnog dosega podešenja.

    3 sata
    6.

    Usmjerena nadstrujna zaštita u odnosu na međufazne kratke spojeve. Proračun podešenja mjernog člana. Vremensko stupnjevanje. Projektiranje relejne zaštite prstenasto i/ili dvostrano napajane distributivne mreže. Štićenje paralelnih vodova.

    3 sata
    7.

    Usmjerena i neusmjerena homopolarna nadstrujna zaštita (u odnosu na kratke spojeve sa zemljom). Proračun podešenja mjernog člana i postupak vremenskog stupnjevanja (selektivnost) relejne zaštite.

    3 sata
    8.

    Osnove projektiranja relejne zaštite dvonamotnih i tronamotnih energetskih transformatora u odnosu na međufazne kratke spojeve i kratke spojeve sa zemljom. Termička zaštita energetskih transformatora.

    3 sata
    9.

    Osnove rada stabilizirane diferencijalne zaštite. Proradna karakteristika numeričkog diferencijalnog releja. Utjecaj struje ukapčanja transformatora u prazni hod. Utjecaj zasičenja strujnih transformatora na rad diferencijalne zaštite.

    3 sata
    10.

    Diferencijalna zaštita dvonamotnih i tronamotnih energetskih transformatora. Izbor strujnih transformatora. Izbor strujnih međutransformatora. Parametriranje diferencijalne zaštite.

    3 sata
    11.

    Osnove projektiranja relejne zaštite visokonaponskih prijenosnih mreža. Temeljna načela rada distantne zaštite. Određivanje mjerene impedancije distantne zaštite kod međufaznih kratkih spojeva i kratkih spojeva sa zemljom.

    3 sata
    12.

    Proračun podešenja distantne zaštite visokonaponskih vodova. Vrste proradnih karakteristika distantne zaštite.

    3 sata
    13.

    Komunikacijske sheme distantne zaštite. Blokada distantne zaštite kod pojave njihanja snage u mreži.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Upoznavanje s vrstama i izvedbama relejnih uređaja (elektromehanički, statički i numerički relejni uređaji).

    2 sata
    2.

    Osnove ispitivanja uređaja relejne zaštite. Primjer ispitivanja prorade elektromehaničkog releja.

    3 sata
    3.

    Osnove parametriranja numeričkih relejnih uređaja. Programski paket DIGSI. Primjer korištenja programa s relejnim uređajem tip 7SJ6x.

    3 sata
    4.

    Osnove "post mortem" analize prorade numeričkih relejnih uređaja. Programski paket SIGRA.

    2 sata
    5.

    Osnove komunikacijskih shema numeričkih relejnih uređaja. Mogući načini povezivanja relejnih uređaja, komunikacija sa staničnim računalom, komunikacijski protokoli.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.