FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Upravljanje i vođenje u elektroenergetskom sustavu

    (FENI09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Stjecanje znanja o klasičnim i modernim sustavima upravljanja u električnim postrojenjima te elektroenergetskom sustavu kao cjelini.
    • Razumijevanje problematike te metoda i postupaka u procesu vođenja u elektroenergetskom sustavu, kako u tradicionalno organiziranom tako i u restrukturiranom i liberaliziranom sustavu.
    • Organizacija procesa vođenja u sustavu ENTSO-e.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Razlučiti i opisati funkcije vođenja u elektroenergetskom sustavu
    2. Procijeniti proces regulacije frekvencije i djelatne snage elektroenergetskog sustava bilo kod samostalnog rada ili u paralelnom radu sa drugim sustavima.
    3. Integrirati procese regulacije napona i jalove snage u prijenosnoj i distribucijskoj mreži
    4. Klasificirati i prezentirati usluge i pomoćne usluge sustava liberaliziranom okruženju
    5. Karakterizirati vrste stabilnosti u EES-u i povezati postupke očuvanja stabilnosti sustava
    6. Rangirati postupke operatora sustava i mjere raspoložive u različitim pogonskim stanjima sustava
    7. Vrjednovati sustave upravljanja, nadzora i prikupljanja podataka (SCADA, WAMS) za potrebe vođenja elektroenergetskog sustava
    8. Vrjednovati napredne funkcije i korištene programske alate u centrima vođenja i upravljanja elektroenergetskim sustavom
    Sadržaj

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Auditorne vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Problematika regulacije elektroenergetskog sustava (EES-a).
    Regulacija frekvencije i djelatne snaga u EES-u: karakteristike turbinskih regulatora broja okretaja, primarna, sekundarna i tercijarna regulacija, paralelan rad više sustava. Automatski nadzor proizvodnje električne energije (AGC). Frekvencijska stabilnost.
    Regulacija napona i jalovih snaga u EES-u: karakteristike potrošača i proizvođača jalove snage, regulacija napona i jalovih snaga u prijenosnoj mreži, regulacija napona i jalovih snaga u distributivnim i industrijskim mrežama. Naponska stabilnost.
    Usluge i pomoćne usluge EES-a u svijetu i Hrvatskoj. Računalna simulacija osnovnih funkcija vođenja u EES-u.
    Lokalno i daljinsko upravljanje u električnim postrojenjima. Sistem nadzora i prikupljanja podataka (SCADA) općenito, razvoj SCADA sustava. Informacijska struktura EES-a. Sustav daljinskog upravljanja i vođenja u elektroenergetskom sustavu Hrvatske elektroprivrede, centri upravljanja, klasični i koordinirani sekundarni sustavi pravljanja u elektroenergetskim objektima.

    preporučena literatura
    • E. Sutlović: Predavanja iz Upravljanja i vođenja u elektroenergetskom sustavu, interna skripta

    dopunska literatura
    • • P. Kundur: Power System Stability and Control, McGraw_HillUCTE Operation Handbook, 2004

    • • J. Machowski. J. Bialek, J. Bumby: Power System Dynamics: Stability and Control, Wiley, 2008.

    • • E. Mariani and S.S. Murthy: Advanced Load Dispatch for Power System: Principles, Practices and Economies, Springer-Verlag, London, 1997.

    • • Wood, B. Wollenberg: Power Generation, Operation and Control, ISBN 0-471-09182-0, John Wiley &Sons, 1984.

    • • M. i K. Ožegović: Električne mreže II, FESB, Split, 1980.

    • • Čalović, M.S.: Eksploatacija elektroenergetskih sistema, Beopres, Beograd, 1999.

    • • M. Thomas, J. McDonald: „Power System SCADA and Smart Grids“, CRC Press, Taylor & Francis Group, USA, 2015.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Provjera ostvarenih ishoda učenja provodit će se kroz više kratkih provjera znanja tijekom izvođenja nastave, na međuispitu (kolokviju) koji se održava nakon prvih 7 tjedana neposredne nastave te na završnom ispitu nakon 13 tjedana neposredne nastave. Završni ispit se može polagati u terminima ispitnih rokova sukladno Kalendaru nastavne djelatnosti u tekućoj akademskoj godini. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitu ili prethodnim ispitnim rokovima.
    Međuispit se sastoje od tri teoretska pitanja i dva zadatka, a završni ispit, pored navedenih, od dodatna tri do četiri teoretska pitanja.
    Minimalni uvjeti za prolaznu ocjenu na međuispitu je 50% ukupnog broja bodova i bar po 40% iz svakog dijela gradiva (zadaci i teorija). Za pozitivnu ocjenu završnog ispita potrebno je ostvariti min. 50% ukupnih bodova i min. 45% iz prve i druge polovice gradiva.
    Međuispit se polaže u pismenom, a završni ispit u pismenom i usmenom obliku.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu iz predmeta je uredno izvršavanje nastavnih obaveza, pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi i pozitivna ocjena završnog ispita. Student koji ne izvrši nastavne obveze, neće moći pristupiti završnom ispitu.
    Ocjena se formira na slijedeći način:
    Ocjena(%)= 0,1N + 0,1LV + 0,40M1 + 0,40M2
    N – aktivnost na nastavi izražena u postocima
    LV – ocjena laboratorijskih vježbi izražena u postocima
    M1, M2 - bodovi iz prvog i drugo dijela gradiva izražena u postocima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak - Ocjena
    50% do 61% - dovoljan (2)
    62% do 74% - dobar (3)
    75% do 87% - vrlo dobar (4)
    88% do 100% - izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvodno o problematici upravljanja i vođenja elektroenergetskih sustava: funkcije vođenja elektroenergetskog; sustavu, stabilnost, sigurnost i pouzdanost; stabilnost kuta rotora, koncepti regulacija u elektroenergetskom sustavu

    2 sata
    2.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – osnovni koncept regulacije brzine vrtnje agregata, karakteristike i izvedbe turbinskih regulatora, samoregulacija turbine

    2 sata
    3.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – sumarna karakteristika proizvodnje, raspodjela opterećenja na agregate, sumarna karakteristika sustava

    2 sata
    4.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – – primarna, sekundarna i tercijarna regulacija

    2 sata
    5.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – dinamičko ponašanje sustava nakon poremećaja, upotreba frekventnih releja

    2 sata
    6.

    Regulacija napona i jalove snage –potrošnja jalove snage, proizvodnja jalove snage, pogonska stanja u sustavu

    2 sata
    7.

    Regulacija napona i jalove snage – naponska stabilnost, uzroci naponske nestabilnosti, sprječavanje kolapsa napona

    2 sata
    8.

    Naponska stabilnost - regulacija napona u prijenosnoj mreži, regulacija napona u distributivnim i industrijskim mrežama

    2 sata
    9.

    Usluge i pomoćne usluge sustava u liberaliziranim elektroenergetskim sustavima. Usluge i pomoćne usluge sustava u Hrvatskoj.

    2 sata
    10.

    Postupci operatora prijenosnog sustava za različita pogonska stanja sustava.

    1 sat
    11.

    Temeljni pojmovi daljinskog upravljanja i daljinskog mjerenje. SCADA sustavi općenito. SCADA u elektroenergetskim sustavima.

    2 sata
    12.

    Automatizacija električnih postrojenja. Usporedba sekundarnih sustava u postrojenjima.

    2 sata
    13.

    Moderni centri upravljanja i vođenje:
    - funkcije vođenja proizvodnje i GMS aplikacije;
    - funkcije vođenja prijenosne mreže, EMS aplikacije, WAM;
    - funkcije vođenja distribucijske mreže i DMS aplikacije, AMI, GIS.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Auditorne vježbe Broj sati
    1.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – osnovni koncept regulacije brzine vrtnje agregata, karakteristike i izvedbe turbinskih regulatora, samoregulacija turbine

    2 sata
    2.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – sumarna karakteristika proizvodnje, raspodjela opterećenja na agregate, sumarna karakteristika sustava

    2 sata
    3.

    Regulacija frekvencije i djelatne snage – primarna, sekundarna i tercijarna regulacija

    4 sata
    4.

    Regulacija napona i jalove snage – naponska stabilnost, uzroci naponske nestabilnosti, sprječavanje kolapsa napona

    1 sat
    5.

    RRegulacija napona i jalove snage – regulacija napona u prijenosnoj mreži, regulacija napona u distributivnim i industrijskim mrežama

    2 sata
    6.

    Regulacija napona i jalove snage – regulacija napona u prijenosnoj mreži, regulacija napona u distributivnim i industrijskim mrežama

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Program Power World Simulation – karakteristike i mogućnosti

    2 sata
    2.

    Program Power World Simulation – crtanje u unošenje podataka pojedinih elemenata mreže

    2 sata
    3.

    Program Power World Simulation – crtanje i simulacje na maloj test mreže za P-f regulaciju

    2 sata
    4.

    Program Power World Simulation – simulacije P-f regulaciju na modelu mreže Dalmacije

    2 sata
    5.

    Program Power World Simulation – crtanje i simulacje na maloj test mreže za Q-U regulaciju

    2 sata
    6.

    Program Power World Simulation – simulacije Q-U regulacije na modelu mreže Dalmacije

    2 sata
    7.

    Posjet Mrežnom centru upravljanja Split

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.