FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  232 Elektroenergetski sustavi
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Rasklopna postrojenja i transformatorske stanice

    (FENI07)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    - razumijevanje teorijskih i praktičnih znanja o rasklopnim postrojenjima (RP) i transformatorskim stanicama (TS),
    - klasificiranje osnovnih funkcija i tipova RP i TS,
    - usporedbu osnovnih shema RP i TS,
    - odabir optimalne sheme RP i TS,
    - spajanje sustava relejne zaštite u RP na temelju zadane sheme.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. kategorizirati elemente RP i TS,
    2. prepoznati elemente postrojenja i način njihovog povezivanja,
    3. odabrati elemente glavnih strujnih krugova RP,
    4. usporediti osnovne sheme RP i TS,
    5. izabrati shemu spoja glavnih strujnih krugova RP,
    6. odabrati različite mogućnosti spoja energetskog transformatora prema strujno-naponskim prilikama,
    7. izračunati pouzdanost različitih shema RP,
    8. kategorizirati sustave sekundarne opreme u RP,
    9. razlučiti ulogu uzemljivačkog sustava u RP.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Vrste, osnovne funkcije i izvedbe rasklopnih postrojenja (RP) i transformatorskih stanica (TS). Uloga RP i TS u elektroenergetskom sustavu (EES-u). Klasifikacija shema glavnih strujnih krugova elektroenergetskih postrojenja (RP i TS). Koncipiranje sabirnica i odvoda. Struktura tipičnih polja u TS. Osnove teorije pouzdanosti i njena primjena u optimizaciji izbora sheme RP i TS. Utjecaj električne mreže na TS. Energetski transformator u pogonu (viši harmonici, paralelan rad, nesimetrične struje). Vlastita potrošnja TS (izvori pomoćnih napona, razvod i trošila). Selektivnost razvoda. Elementi i vrste pomoćnih strujnih krugova (upravljanje, nadzor, zaštita, blokade, mjerenje, signalizacija, regulacija, kompenzacija, arhiviranje i obrada podataka, komunikacijske veze). Sustav relejne zaštite u RP i TS (nadstrujna zaštita, zemljospojna zaštita, distantna zaštita, diferencijalna zaštita, plinska zaštita, zaštita sabirnica). Uzemljenje u RP i TS. Sigurnost i zaštitne mjere (zaštita od direktnog i indirektnog dodira, preneseni potencijali, dopušteni napon dodira, zaštita od djelovanja munje).

    preporučena literatura
    • T. Modrić: "Predavanja iz predmeta Rasklopna postrojenja i transformatorske stanice (232)", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2023. (interna skripta u elektroničkom obliku - dostupno u sustavu za e-učenje Merlin)

    dopunska literatura
    • H. Požar: Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.

    • K. Meštrović: Sklopni aparati srednjeg i visokog napona, Graphis, Zagreb, 2007.

    • R. Milošević: Vakuumski električni sklopni aparati, Graphis, Zagreb, 2011.

    • D. Žarko, B. Ćućić: Transformatori u teoriji i praksi, Graphis, Zagreb, 2021.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Nakon prvih 7 tjedana neposredne nastave održat će se međuispit (kolokvij). Slijedi drugih 6 tjedana neposredne nastave, a nakon toga ispitni rokovi prema kalendaru nastave.
    Ispiti se sastoji od teorijskog dijela (4 pitanja) i numeričkog dijela (1 zadatak) za prvi i za drugi dio gradiva. Uvjet za prolaz je ostvariti najmanje 50% bodova iz teorijskog dijela i 50% bodova iz numeričkog dijela na svakom dijelu gradiva. Dodatno, na svakom od pitanja potrebno je ostvariti minimalno 33% bodova. Studenti koji na ispitu polože cjeloviti dio gradiva (i teorijski i numerički dio) do kraja tekuće akademske godine ne moraju ponovno polagati taj dio gradiva.
    Ukupna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:

    Ocjena (%) = L + 0,45 (G1 + G2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • L - nazočnost i aktivnost na nastavi i laboratorijskim vježbama (maksimalno 10 bodova),
    • G1, G2 - bodovi iz prvog, odnosno drugog dijela gradiva (međuispita).
    Bodovi na međuispitima su srednja vrijednost bodova ostvarenih iz teorijskog i numeričkog dijela ispita.

    Konačna se ocjena ispita utvrđuje na sljedeći način:
    50 - 61 % dovoljan (2)
    62 - 74 % dobar (3)
    75 - 87 % vrlo dobar (4)
    88 - 100 % izvrstan (5)

    Da bi ostvarili pravo polaganja ispita na ispitnim rokovima studenti trebaju:
    - prisustvovati predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati,
    - prisustvovati laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati,
    - najkasnije do petka u 12:00 sati u pretposljednjem tjednu održavanja neposredne nastave izraditi i predati cjelovite i točne izvještaje iz svih laboratorijskih vježbi.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uloga rasklopnih postrojenja (RP) i transformatorskih stanica (TS) u elektroenergetskom sustavu (EES). Vrste, osnovne funkcije i izvedbe RP i TS.

    3 sata
    2.

    Glavni strujni krugovi RP. Klasifikacija shema spoja glavnih strujnih krugova RP. Koncipiranje sabirnica i odvoda.

    5 sati
    3.

    Struktura tipičnih polja TS. Primjeri.

    4 sata
    4.

    Osnove teorije pouzdanosti i njena primjena u optimizaciji izbora sheme spoja glavnih strujnih krugova RP i TS. Primjeri izračuna.

    5 sati
    5.

    Utjecaji električne mreže na TS.

    3 sata
    6.

    Energetski transformator u pogonu: viši harmonici, nesimetrične struje.

    2 sata
    7.

    Paralelan rad transformatora. Primjeri.

    2 sata
    8.

    Vlastita potrošnja TS (izvori pomoćnih napona, razvod i trošila). Selektivnost razvoda pomoćnog napona.

    3 sata
    9.

    Osnovni elementi i vrste sekundarnih strujnih krugova (upravljanje, nadzor, zaštita, blokade, mjerenje, signalizacija, regulacija, kompenzacija, arhiviranje i obrada podataka, komunikacijske veze).

    4 sata
    10.

    Sustav relejne zaštite u RP i TS (nadstrujna, zemljospojna, distantna, diferencijalna zaštita, plinska zaštita transformatora, zaštita sabirnica).

    4 sata
    11.

    Uzemljenje u RP i TS. Sigurnost i zaštitne mjere u RP i TS (zaštita od direktnog i indirektnog dodira, preneseni potencijali, dopušteni napon dodira, zaštita od djelovanja munje).

    4 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Elektromehanička izvedba diferencijalne zaštite transformatora.

    3 sata
    2.

    Statička izvedba diferencijalne zaštite transformatora i prekostrujne zaštite voda.

    3 sata
    3.

    Numerička zaštita u transformatorskom polju TS. Lokalna/daljinska signalizacija i upravljanje.

    3 sata
    4.

    Programska realizacija funkcija sklopne algebre.

    2 sata
    5.

    Programska realizacija sklopa za upravljanje, signalizaciju i blokiranje rastavljača u TS.

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.