FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  231 Automatizacija i pogoni
  2. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mjerenje procesnih veličina

    (FENI19)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Znanja i vještine koje se stječu položenim ispitom iz predmeta Električna mjerenja
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za
    • Mjerenje različitih varijabli u procesnoj industriji
    • Prilagodbu, digitalizaciju i daljinski prijenos mjernih signala

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Klasificirati različite tipove mjernih pretvornika
    2. Izraditi osnovne sklopove za prilagodbu mjernih signala
    3. Primijeniti osnovne protokole za komunikaciju između „pametnih“ pretvornika i računala
    4. Izvršiti umjeravanje različitih pretvarača temperature
    5. Analizirati toplinska polja primjenom termovizijske kamere
    6. Izvršiti umjeravanje mjernog pretvornika sile i tlaka
    7. Preporučiti uporabu odgovarajućeg mjernog pretvornika za različite procesne varijable poput: pomaka, brzine, sile, tlaka, razine, protoka, vlažnosti … .
    8. Izraditi jednostavni sustav za regulaciju osvijetljenosti i temperature
    9. Izraditi jednostavni sustav za nadgledanje, upravljanje i prikupljanje podataka.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Definicija mjerne veličine, osjetila, pretvornika i mjernog signala. Značajke i pogreške mjernih pretvornika. Statističke značajke pretvornika. Odziv i dinamičke značajke pretvornika. Prilagodba mjernih signala. Daljinski prijenos digitalnih mjernih signala. Sučelja i komunikacijski protokoli. Mjerenje pomaka. Mjerenje toplinskih veličina. Mjerenje tlaka. Mjerenje mase i sile. Mjerenje protoka i razine tekućina. Mjerenje brzine i akceleracije. Mjerenja mokrine i vlažnosti. Fotometrijska mjerenja. Zakonsko mjeriteljstvo.

    preporučena literatura
    • G. Petrović; Skripta s predavanja

    dopunska literatura
    • Jacob Fraden, Handbook of Modern Sensors, Springer 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo je podijeljeno na prvi D2 i drugi D2 dio. Međuispit i završni ispiti se održavaju prema kalendaru nastave. Provode se kao pisani ispiti u trajanju od 45 minuta i sastoje se od ukupno 5 pitanja ili zadataka. Dio gradiva je položen ako se prikupi najmanje 50% bodova. Položeni dijelovi priznaju se cijelu ak. godinu.
    Uvjet za pristupanje ispitu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi. Ukupna ocjena (u postocima) formira kao srednja ocjena dva dijela gradiva te laboratorijskih vježbi. Izradom seminarskog rada može se dobiti dodatnih 10% bodova radi povećanja prolazne ocjene.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Definicije osnovnih pojmova (mjerenik, signal, osjetilo, pretvornik, instrumentacija, proces itd.). Razvrstavanje pretvornika prema mjernim veličinama i načelima rada. Statičke značajke pretvornika.

    2 sata
    2.

    Statističke značajke pretvornika. Odziv i dinamičke značajke pretvornika. Prijenosna funkcija i frekvencijski odziv. Primjer dinamike prvog i drugog reda. Vrijeme odziva i vrijeme porasta.

    2 sata
    3.

    Prilagodba mjernih signala. Osnovne značajke operacijskog pojačala. Instrumentacijsko pojačalo. Korekcija dinamičkih značajki pretvarača. Daljinski prijenos analognih i impulsnih mjernih signala.

    2 sata
    4.

    Daljinski prijenos digitalnih mjernih signala. Sučelja za serijski prijenos signala (USART, RS232, RS485). Komunikacijski protokoli (HART, M bus, Modbus, Ethernet industrijski protokoli).

    2 sata
    5.

    Mjerenje pomaka. Potenciometarski pretvornici. Induktivni pretvornici. Transformator razlike. Kapacitivni pretvornici. Ultrazvučni pretvornici pomaka. Optički pretvornici pomaka. Magnetostriktivni i magnetorezistivni pretvornik pomaka. Pretvornik pomaka na Hallovu načelu. Mjerenja debljine.

    2 sata
    6.

    Mjerenja toplinskih veličina. Osnovne zakonitosti među toplinskim veličinama. Međunarodna temperaturna ljestvica ITS-90. Termometri s Bourdonovom cijevi. Otpornička termometrija. Termistorska osjetila. Linearizacija odziva termistora.

    2 sata
    7.

    Osnovni termonaponski efekti i veza među njima. Termoparovi. Normirani tipovi termoparova i izvedbe termonaponskih metalnih osjetila. Toplinski tokomjeri. Osnovne zakonitosti zračenja i radijacijska termometrija. Pirometri. Termografija.

    2 sata
    8.

    Mjerenje tlaka. Mehanički pretvornici tlaka. Tekućinski i elastični elementi. Optički pretvornici tlaka. Otpornički pretvornici tlaka. Magnetski pretvornici tlaka. Mikrofoni.

    2 sata
    9.

    Mjerenje sile i momenta. Elektrootporna rastezna mjerna osjetila (tenzometarske vrpce). Izvedbe elastičnih tijela i postavljanje vrpci. Tenzometarski mostovi i pojačala. Piezo-električni pretvornici. Nabojsko pojačalo.

    2 sata
    10.

    Mjerenje linearne brzine. Mjerenje brzine temeljeno na Doplerovom efektu. Mjerenje kutne brzine. Optičko mjerenje broja okretaja. Inkrementalni i apsolutni enkoder. Mjerenja akceleracije i vibracija.

    2 sata
    11.

    Mjerenje razine. Plivajući i uzgonski mehanizmi. Manometarska mjerenja razine. Kapacitivni pretvornici razine. Radijacijski i ultrazvučni pretvornici razine. Mjerni pretvornici razine sipina i krutina. Mjerenje brzine i protoka fluida. Bernoulijeva jednadžba.

    2 sata
    12.

    Mjerenje protoka pomoću cijevi sa suženjem. Pitoova cijev. Termistorsko mjerilo protoka. Turbinska mjerila protoka. Mjerenje protoka indukcijskim pretvornikom. Mjerenje protoka ultrazvučnim metodama. Mjerenje protoka temeljeno na Dopplerovom efektu.

    2 sata
    13.

    Mjerenja vlažnosti i mokrine. Kapacitivni pretvornici mokrine. Higrometri i psihrometri. Fotometrijska mjerenja. Mjerenje osvjetljenosti (luxmetri), zamućenosti (nefelometar). Zakonsko mjeriteljstvo

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnovna pravila programiranja u programskom paketu LabView (tipovi podataka, petlje)

    3 sata
    2.

    LabView nastavak (shift registri, polja, ulazno-izlazne naredbe, korisnička sučelja)

    3 sata
    3.

    Linearizacija značajke mjernih pretvornika (pretvornik pomaka, otporničko osjetilo temperature)

    3 sata
    4.

    Mjerenje temperature termistorom i termoparom. Termovizija. Mjerenje toplinskog toka

    3 sata
    5.

    Mjerenje pomaka, brzine, tlaka. Mjerenje sile mjernim rasteznim vrpcama.

    3 sata
    6.

    ELVIS virtualna edukacijska platforma (prilagodba analognih signala)

    3 sata
    7.

    ELVIS (mjerenje brzine)

    3 sata
    8.

    ELVIS (mjerenje udaljenosti ultrazvukom)

    3 sata
    9.

    ELVIS (umjeravanje luxmetra)

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.