FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  231 Automatizacija i pogoni
  3. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Digitalni sustavi upravljanja

    (FENI15)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje pojmova vezanih za digitalne sustave,
    • analizu digitalnih sustava upravljanja,
    • sintezu digitalnih regulatora po analitičkim i empirijskim metodama,
    • projektiranje složenijih digitalnih sustava upravljanja kao što su kaskadna regulacija, unaprijedna regulacija i Smithov prediktor.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. definirati strukturu i elemente digitalnih sustava upravljanja,
    2. opisati digitalne sustave pomoću diskretne prijenosne funkcije i u prostoru stanja,
    3. analizirati stabilnost digitalnih sustava upravljanja,
    4. napraviti sintezu digitalnih regulatora koristeći:
    5. algebarske postupke sinteze,
    6. empirijske postupke sinteze,
    7. grafoanalitičke postupke sinteze,
    8. projektirati i isprogramirati industrijsku verziju PID regulatora,
    9. projektirati složene strukture digitalnih sustava upravljanja kao što su kaskadni regulacijski sustav i sustav unaprijedne kompenzacije smetnje,
    10. upotrijebiti digitalni sustav upravljanja za procese s izraženim mrtvim vremenom (Smithov prediktor).

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    2 sata tjedno × 8 tjedana
    sadržaj

    Klasifikacija diskretnih sustava. Elementi digitalnih sustava upravljanja: mjerni članovi, A/D i D/A pretvornici, digitalno računalo. Struktura digitalnog sustava upravljanja. Proces uzorkovanja i pamćenja, ekstrapolator nultog reda. Frekvencijski spektar slijeda uzoraka, preklapanje spektra. Opis linearnih diskretnih sustava pomoću jednadžbi diferencija i z-transformacije. Obrnuta z transformacija. Svojstva z-transformacije. Diskretna prijenosna funkcija. Prikaz digitalnog sustava upravljanja u prostoru stanja. Stabilnost diskretnih sustava. Sinteza digitalnih sustava upravljanja. Digitalni PID regulator i postupci podešavanja njegovih parametara, Ziegler-Nicholsov postupak, Takahashijev postupak. Sinteza nekonvencionalnih digitalnih regulatora. Kompenzacijski regulatori i predikcijski regulatori. Pristup u kreiranju sklopovske konfiguracije i programske podrške. Primjeri realizacije digitalnih sustava upravljanja u industrijskim, energetskim i transportnim postrojenjima.

    preporučena literatura
    • Nedjeljko Perić, Ozren Bego: Predavanja iz predmeta Digitalni sustavi upravljanja,

    dopunska literatura
    • Franklin, F.; Powell, J.D.; Workman, M.L.: Digital Control of Dynamic Systems, Addison Wesley Pub.Co., 1990.

    • Isermann, R.: Digital Control Systems, Springer-Verlag, Berlin, 1981.

    • Ackermann: Sample Data Control Systems, Springer-Verlag, Berlin, 1985

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi međuispit je nakon 7 tjedana nastave, drugi nakon preostalih 6 tjedana nastave. Na završnom ispitu u lipnju i srpnju studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima, a na
    ispitima u rujnu polaže se cjelokupno gradivo.
    Uvjet za pozitivnu ocjenu na osnovi međuispita je najmanje 40% bodova na svakom međuispitu, te najmanje 50% bodova ukupno.
    Ocjena(%)= 0,2*L+0,8*(M1 + M2)/2
    L - ocjena laboratorijskih vježni u postocima
    M1, M2 - bodovi na međuispitima izraženi u postocima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)
    Studenti koji ne polože ispit preko kolokvija polažu cjelokupni ispit. Ocjena ukupnog određuje se na osnovi prethodno određenih postotaka.
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Klasifikacija diskretnih sustava. Elementi digitaslnih sustava upravljanja: mjerni članovi, A/D i D/A pretvornici, digitalno računalo.

    2 sata
    2.

    Struktura digitalnog sustava upravljanja. Proces uzorkovanja.

    2 sata
    3.

    Frekvencijski spektar uzorkovanog signala. Preklapanje spektra.

    2 sata
    4.

    Ekstrapolacija diskretnih signala. Ekstrapolator nultog reda.

    2 sata
    5.

    Opis linearnih diskretnih sustava pomoću jednadžbi diferencija i z-transformacije.

    2 sata
    6.

    Obrnuta z -transformacija. Svojstva z -transformacije. Diskretna prijenosna funkcija.

    2 sata
    7.

    Prikaz digitalnog sustava upravljanja u prostoru stanja.

    2 sata
    8.

    Stabilnost diskretnih sustava: Juryev kriterij i bilinearna transformacija.

    2 sata
    9.

    Sinteza digitalnih sustava upravljanja. Analitički postupci.

    2 sata
    10.

    Digitalni PID regulator i načini podešavanja njegovih parametara. Empirijski postupci podešavanja.

    2 sata
    11.

    Kaskadna regulacija. Tehnički i simetrični optimum.Napredne strukture sustava upravljanja. Unaprijedno upravljanje.

    2 sata
    12.

    Sinteza nekonvencionalnih digitalnih regulatora.Kompenzacijski i predikcijski regulatori.

    2 sata
    13.

    Primjeri realizacije digitalnih sustava upravljanja u industriji, energetici i transportu. Osvrt na izvedbu upravljanja u laboratorijskoj hidroelektrani na FESBu.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Upoznavanje s programskim paketom MATLAB

    2 sata
    2.

    2. Simulacija postupka uzorkovanja i kvantizacija

    2 sata
    3.

    3. Ispitivanje utjecaja vremena diskretizacije na kakvoću sustava regulacije brzine vrtnje elektromotornog pogona s istosmjernim nezavisno uzbuđenim motorom

    2 sata
    4.

    4. Sinteza parametara diskretnog PI regulatora brzine vrtnje elektromotornog pogona s istosmjernim nezavisnim motorom – Prvi dio

    2 sata
    5.

    5. Sinteza parametara diskretnog PI regulatora brzine vrtnje elektromotornog pogona s istosmjernim nezavisnim motorom – Drugi dio

    2 sata
    6.

    6. Relejni postupak podešavanja parametara PID regulatora

    2 sata
    7.

    7. Regulacija procesa s mrtvim vremenom primjenom Smith-ovog prediktivnog algoritma

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.