FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  230 Elektrotehnika
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Numeričke metode i simulacije

    (FENI02)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje uloge inženjerskog modeliranja elektromagnetskog polja i strujnih krugova,
    • samostalnu izradu računalnog programa za proračun strujnih krugova tehnikom konačnih elemenata,
    • samostalnu izradu računalnog programa za proračun statičkog elektromagnetskog polja,
    • razumijevanje i korištenje suvremenih programa inženjerskog modeliranja tehnikom konačnih elemenata u elektrotehnici.

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. samostalno napraviti program za rješavanje nelinearnih jednadžbi u Matlabu
    2. samostalno napraviti program za rješavanje strujnih krugova primjenom tehnike konačnih elemenata u Matlabu,
    3. analizirati rezultate dobivene inženjerskim modeliranjem strujnih krugova,
    4. samostalno napraviti program za rješavanje 1D i 2D statičkog elektromagnetskog polja u Matlabu,
    5. analizirati rezultate dobivene inženjerskim modeliranjem elektrostatičkog i magnetostatičkog polja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Uvod u inženjersko numeričko modeliranje. Numeričko rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova eliminacija. Numeričko rješavanje nelinearnih algebarskih jednadžbi i sustava nelinearnih algebarskih jednadžbi. Metoda sukcesivne aproksimacije, bisekcije, sekante, regula falsi i Newtonova metoda. Kriterij konvergencije. Aproksimacija funkcija, Langrangeovi polinomi. Primjena osnovne leme varijacionog računa na problem aproksimacije funkcije. Metoda momenata, Galerkinova metoda, metoda najmanjih kvadrata. Metoda konačnih elemenata za aproksimaciju funkcija, diskterizacija, oblikovne funkcije, asembliranje. Tehnika konačnih elemenata u rješavanju strujnih krugova. Metode numeričke integracije. Numeričko rješavanje prijelaznih pojava u strujnim krugovima. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi s početnim uvjetima. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi s rubnim uvjetima. Primjena osnovne leme varijacionog računa na problem numeričkog rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi s rubnim uvjetima. Numeričko rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi metodom konačnih elemenata. Jednadžbe potencijala. Trokutni i kvadrilateralni konačni elementi. Numeričko rješavanje 2D elektromagnetskog polja. metodom konačnih elemenata.

    preporučena literatura
    • Vujević, S., "Predavanja iz predmeta Numeričke metode i simulacije", Sveučilište u Splitu, FESB, Split, 2022. (interna skripta u elektroničkom obliku)

    dopunska literatura
    • Jović, V., Uvod u inženjersko numeričko modeliranje, Aquarius Engineering Split, 1993.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika zavoda / šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Ispit se satoji iz dva dijela. Tijekom semestra bit će jedan kolokvij iz prvog dijala gradiva. Na četiri ispita studenti polažu dijelove gradiva koje nisu prethodno položili na kolokviju ili ispitima. Uvjet za pozitivnu ocjenu jest da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela gradiva na kolokviju ili na ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:

    Ocjena (%) = 0,1* LV + 0,45 * (G1 + G2)

    gdje su aktivnosti izražene u postocima:

    LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi,

    G1, G2 - bodovi iz pojedinog dijela gradiva obrađenog na predavanjima.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:

    50 % do 61 % ocjena dovoljan (2)
    62 % do 74 % ocjena dobar (3)
    75 % do 87 % ocjena vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % ocjena izvrstan (5)

    Ispitni rokovi održavaju se u terminima predviđenim kalendarom nastave. Student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 60 % nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće steći pravo izlaska na ispit.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod u numeričke metode i simulacije; rješavanje nelinearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom

    4 sata
    2.

    Numerička interpolacija funkcija s jednom nepoznanicom

    2 sata
    3.

    Numeričko deriviranje i numerička integracija

    2 sata
    4.

    Numeričko rješavanje sustava linearnih jednadžbi i sustava nelinearnih jednadžbi

    2 sata
    5.

    Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbi

    2 sata
    6.

    Osnovna lema varijacijskog računa i numerička aproksimacija funkcija

    2 sata
    7.

    Lokalizacija baza - tehnika konačnih elemenata

    2 sata
    8.

    Numeričko rješavanje istosmjernih i izmjeničnih strujnih krugova tehnikom konačnih elemenata

    2 sata
    9.

    Numeričko rješavanje prijelaznih pojava u strujnim krugovima tehnikom konačnih elemenata

    2 sata
    10.

    Numeričko rješavanje problema opisanih diferencijalnim jednadžbama metodom konačnih elemenata

    4 sata
    11.

    Numeričko rješavanje problema opisanih integralnim jednadžbama

    2 sata
    12.

    Jedan kolokvij

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Uvod u Matlab

    3 sata
    2.

    Numerička interpolacija funkcija s jednom nepoznanicom

    9 sati
    3.

    Numerička integracija funkcija s jednom nepoznanicom

    3 sata
    4.

    Numeričko rješavanje istosmjernih i izmjeničnih strujnih krugova tehnikom konačnih elemenata

    3 sata
    5.

    Numeričko rješavanje prijelaznih pojava u strujnim krugovima tehnikom konačnih elemenata

    3 sata
    6.

    Rješavanje 1D Laplaceove diferencijalne jednadžbe metodom konačnih elemenata

    3 sata
    7.

    Rješavanje 2D Laplaceove diferencijalne jednadžbe metodom konačnih elemenata

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.