FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  230 Elektrotehnika
  1. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Opća energetika

    (FENI36)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • razumijevanje temeljnih pojmova i bitnih značajki konvencionalnih i obnovljivih izvora energije te energetskim pretvorbama
    • razumijevanje osnovnih procesa u elektranama
    • razumijevanje koncepta održivog razvoja, energetske efikasnosti
    • akceptiranje međuutjecaja energetike, okoliša i ekonomije
    • način izračuna troškova prema tarifnim sustavima
    • realizaciju jednostavnih energetsko-ekonomskih modela

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. objasniti osnovne značajke konvencionalnih i obnovljivih izvora energije i odgovarajućih energetskih pretvorbi i procesa koji se događaju u elektranama
    2. demonstrirati i komentirati ključne principe održivog razvoja, međuutjecaja energetike, okoliša i ekonomije, te energetske efikasnosti,
    3. izraditi jednostavne modele za izračun energetsko-ekonomskih parametara u proizvodnji električne energije, te procijeniti utjecaj ključnih faktora na rezultate proračuna
    4. izraditi jednostavne modele za analizu tarifnih sustava i optimiranje potrošnje energije.
    5. osmisliti, izraditi i prezentirati seminarski rad iz odabranog područja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Izvori i oblici energije. Primarni, transformirani i korisni oblici energije. Rezerve, vrste, osnovne karakteristike i pretvorbe neobnovljivih izvora energije. Karakteristike i transformacije obnovljivih izvora energije. Energetske bilance. Energetika i okoliš. Cijene i raspoloživost energenata. Energetska efikasnost i racionalno korištenje energije. Kogeneracija. Principi tarifnih sustava u energetici. Planiranje i gospodarenje u energetici. Umreženi energetski sustavi i njihove specifičnosti (električna energija, prirodni plin i centralizirani toplinski sustavi). Zakonska regulativa.

    preporučena literatura
    • R. Goić: Opća energetika – predavanja, vježbe (skripta)

    • B. Udovičić: Osnove energetike, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

    dopunska literatura
    • http://powerlab.fsb.hr/OsnoveEnergetike/udzbenik/

    • H. Požar: Osnove energetike I, II i III, Školska knjiga, Zagreb, 1992.

    • B. Udovičić: Neodrživost održivog razvoja – energetski sustavi u globalizaciji i slobodnom tržištu, Kigen d.o.o., Zagreb, 2004.

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.
    Povremeno promatranje i evaluacija nastave od strane predstojnika odsjeka/ šefa katedre, itd.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra održati će se jedan kolokvij koji pokriva nastavu sa predavanja i jedan kolokvij iz laboratorijskih vježbi u formi prezentacije izrađenog seminarskog rada. Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50% bodova iz kolokvija s predavanja, te izrađen i pozitivno ocijenjen seminarski rad. Konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:
    Ocjena (%) = 0,5xKP+0,25xS1+0,15xS2+0,1xP,
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    - KP - bodovi iz kolokvija s predavanja
    - S1 – bodovi iz seminarskog rada
    - S2 – bodovi iz prezentacije seminarskog rada
    - P – prisutnost na predavanjima
    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti na tzv. popravnom ispitu u prvom dijelu jesenskog ispitnog roka ili na komisijskom ispitu koji će biti u drugom dijelu jesenskog ispitnog roka, po istom principu polaganja i ocjenjivanja kao
    u završnim ispitima.
    Konačna se ocjena utvrđuje na slijedeći način:
    Postotak Ocjena
    50 % do 6 1% dovoljan (2)
    62 % do 74 % dobar (3)
    75 % do 87 % vrlo dobar (4)
    88 % do 100 % izvrstan (5)
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti
    - Prvi i drugi završni ispit
    - Popravni i komisijski ispit
    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70% nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100% nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.
    Ispiti će se održati u terminima definiranim u Kalendaru nastavne djelatnosti

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Izvori i oblici energije. Primarni, transformirani i korisni oblici energije.

    2 sata
    2.

    Rezerve, vrste i osnovne karakteristike neobnovljivih izvora energije

    2 sata
    3.

    Pretvorbe neobnovljivih izvora energije

    2 sata
    4.

    Pretvorbe obnovljivih izvora energije (prvi dio).

    2 sata
    5.

    Pretvorbe obnovljivih izvora energije (drugi dio).

    2 sata
    6.

    Energetske bilance.

    2 sata
    7.

    Energetika i okoliš. Globalno zagrijavanje i utjecaj na energetiku.

    2 sata
    8.

    Cijene i raspoloživost energenata.

    2 sata
    9.

    Energetska efikasnost i racionalno korištenje energije.

    2 sata
    10.

    Principi tarifnih sustava u energetici.

    2 sata
    11.

    Planiranje i gospodarenje u energetici.

    2 sata
    12.

    Umreženi energetski sustavi i njihove specifičnosti: električna energija, prirodni plin i centralizirani toplinski sustavi.

    2 sata
    13.

    Zakonska regulativa. Energetska tržišta.

    2 sata
    14.

    Prvi kolokvij - seminar

    2 sata
    15.

    Drugi kolokvij - nastava sa predavanja

      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    1. Fotonaponske elektrane na FESB-u (terenska nastava)

    4 sata
    2.

    2. Vjetroelektrana (terenska nastava)

    9 sati
    3.

    3. Priprema za izradu seminarskog rada

    2 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.