FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  230 Elektrotehnika
  1. semestar
  Preddiplomski
  Diplomski
  Poslijediplomski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mjerenja i obrada signala

    (FENI03)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za
    • Uporabu uređaja za mjerenje i digitalizaciju
    • Statističku obradu pogrešaka
    • Spektralnu analizu vremenski promjenjivih signala

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Izmjeriti i digitalizirati promjenjivi naponski signal
    2. Procijeniti pogreške izravno i neizravno mjerenih veličina
    3. Odrediti parametre matematičkog modela iz funkcije opažanja
    4. Primijeniti algoritme za određivanje snage i energije signala
    5. Odrediti frekvencijske sastavnice kontinuirane i uzorkovane periodičke funkcije
    6. Odrediti frekvencijski spektar kontinuirane i uzorkovane aperiodične funkcije
    7. Primijeniti algoritme za određivanje elektroenergetskih veličina
    8. Razlučiti osnovne izvore harmoničkih izobličenja u elektroenergetskoj mreži
    9. Predložiti mjere za smanjenje harmoničkih izobličenja.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Značajke signala u vremenskom području. Šumovi i smetnje u mjernim signalima. Instrumenti za vremenski zapis. Statistička obradba pogrešaka i iskaz mjernog rezultata. Posredna mjerenja i uvjet najmanjih kvadrata. Fourierova transformacija i značajke signala u frekvencijskom području. Diskretna Fourierova transformacija. Digitalni filtri. Uređaji i algoritmi za analizu signala u vremenskom i frekvencijskom području. Specifične pojave u elektroenergetskim i industrijskim mrežama: flicker, harmonici, subharmonici, međuharmonici i tranzijenti širokog spektra. Uređaji za pohranjivanje i reprodukciju signala. Računalom vođena mjerenja. Prijenos mjernih signala. Daljinska mjerenja.

    preporučena literatura
    • S. Milun, G. Petrović; Skripta s predavanja

    dopunska literatura
    • HP; The fundamentals of signal analysis, AN 243. (prevedeno na hrvatski i dostupno na e-learniong portalu)

    • J. G. Proakis, D. G. Manolakis: Digital Signal Processing, Prentice Hall,New Jersey, 1996. (dostupno na internetu)

    jezik poduke
    Hrvatski
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putem anketa.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Gradivo je podijeljeno na prvi D2 i drugi D2 dio. Međuispit i završni ispiti se održavaju prema kalendaru nastave. Provode se kao pisani ispiti u trajanju od 45 minuta i sastoje se od ukupno 5 pitanja ili zadataka. Dio gradiva je položen ako se prikupi najmanje 50% bodova. Položeni dijelovi priznaju se cijelu ak. godinu.
    Uvjet za pristupanje ispitu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi. Ukupna ocjena (u postocima) formira kao srednja ocjena dva dijela gradiva te laboratorijskih vježbi. Izradom seminarskog rada može se dobiti dodatnih 10% bodova radi povećanja prolazne ocjene.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    O signalima. Podjela i značajke signala. Kontinuirani, diskretni i digitalni zapis signala. Brzina uzorkovanja. Kvantizacijski šum. Smetnje u mjernim signalima. Odnos signal šum.

    2 sata
    2.

    Tipovi instrumenata za vremenski zapis signala. Analogni instrumenti. Digitalni 'Data logeri', 'Data acquisition' uređaji i sučelja. Digitalni osciloskopi. Pogreške mjerenja i statistička obrada pogrešaka.

    2 sata
    3.

    Srednja kvadratna pogreška i stupanj slobode. Funkcije razdiobe i gustoće vjerojatnosti: pravokutna, Gaussova (normalna). Centralni granični teorem, Hi kvadrat razdioba i test. Studentova 't' razdioba.

    2 sata
    4.

    Normirani iskaz mjerne nesigurnosti rezultata (GUM). Pogreške tipa A i tipa B. Složena pogreška. Očekivanje i mjerna nesigurnost. Razina pouzdanosti. Funkcija vjerojatnosti dvodimenzionalne varijable. Linearna regresija.

    2 sata
    5.

    Posredna mjerenja i metoda 'najmanjih kvadrata'. Linearni model. Matrica varijanci-kovarijanci i matrica težina posrednih mjerenja. Koeficijenti korelacija. Problem uvjetovanosti.

    2 sata
    6.

    Razvoj u red ortogonalnih funkcija. Fourierov red. Stupanj slobode i Nyquistov kriterij. Nelinearni model i problem uvjetovanosti. Razvoj uzorkovane funkcije opažanja u red ortogonalnih polinoma.

    2 sata
    7.

    Elementarne kontinuirane i diskretne funkcije. Kompleksni Fourierov red i Fourierov integral. Fourierov transformat i inverzni Fourierov transformat. Energija i snaga signala. Spektar signala. Parsevalov teorem.

    2 sata
    8.

    Svojstva delta i sinc funkcije. Teoremi i svojstva Fourierove transformacije. Fourierovi transformati nekih karakterističnih funkcija. Fourierov transformat aperiodične kontinuirane funkcije.

    2 sata
    9.

    Fourierov transformat periodične kontinuirane funkcije. Sličnosti i razlike Fourierove, Laplaceove i wavelet transformacije. Vremensko frekvencijski parovi.

    2 sata
    10.

    Diskretni signali i teorem uzorkovanja. 'Digitalna' frekvencija i frekvencijska periodičnost spektra diskretnih signala. Nyquistov kriterij i prekrivanje. Fourierov transformat uzorkovane aperiodične i periodične funkcije.

    2 sata
    11.

    Diskretno vremenska Fourierova transformacija DTFT. Diskretna Fourierova transformacija DFT i načela FFT algoritama. Spektralno raspršenje i prozorske funkcije. Frekvencijski opseg 'u realnom vremenu'. Analogno i digitalno filtriranje. Sličnosti i razlike DFT i z transformacije.

    2 sata
    12.

    Analogni analizatori spektra. Dinamički analizatori spektra zasnovani na FFT. Prijenosna funkcija. Višekanalna analiza i uzajamni spektri. Usrednjavanje spektara i funkcija koherencije. Povezanost koherencije i srednje kvadratne pogreške.

    2 sata
    13.

    Izvori harmoničkih izobličenja u elektroenergetskim i industrijskim mrežama. Praktični primjeri primjene metoda analize signala u identifikaciji značajki elektroenergetskih mreža i postrojenja.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Osnovna pravila programiranja u Matlab-u (pisanje M-fileova)

    3 sata
    2.

    Statistička obrada mjerenih rezultata

    3 sata
    3.

    Metoda najmanjih kvadrata linearni i nelinearni problem

    3 sata
    4.

    Kreiranje signala. Fourierov red. Kompleksna eksponencijalna funkcija

    3 sata
    5.

    Mjerni pretvornici struje i napona. Mjerenje AD pretvaračem

    3 sata
    6.

    Određivanje efektivne vrijednosti mjernog signala te djelatne snage i faktora snage trošila. Prozorske funkcije.

    3 sata
    7.

    Fourierova analiza i određivanje ukupnog harmoničkog izobličenja

    3 sata
    8.

    Analiza signala Valnim analizatorom. Prijenosna funkcija i filtriranje signala.

    3 sata
    9.

    Daljinsko praćenje kakvoće električne energije i SCADA sustavi

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.