FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  222 Računalno inženjerstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Distribuirani informacijski sustavi

    (FELH10)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Temeljna znanja o korištenju raspodjeljenih sustave
    • Tehnologije za realizaciju distribuiranih sustava
    • Stvaranje aplikacija temeljinim na uslugama
    • Realizacija raspodijeljenih aplikacija
    • Sigurnost raspodijeljenih aplikacija
    • Raspodijeljne transakcije

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Implementirati raspodjeljene sustave.
    2. Koristiti komunikacijske protokole
    3. Implementirati programske ahtitekture raspodijeljenih sustava
    4. Implementirati Web i mobilne aplikacije
    5. Implementirati sigurnosne mjere u raspodijeljenim sustavima
    6. Implementirati transakcije raspodijeljenim sustavima

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnova raspodijeljenih sustava.
    Procesi. Niti.
    Komunikacijski protokoli. TCP/IP. HTTP. SOAP.
    Sinhronizacija.XML. XSD. WSDL.
    Servisno usmjerene arhitekture. Distribuirani objekti.
    Web Aplikacije. Web portali.
    Tolerancija na greške. Oporavak.
    Raspodjeljene transakcije. Sigurnost.
    Upravljanje poslovnim procesima. BMP.
    Nadzor u raspodjeljenim sustavima. SOOM.

    preporučena literatura
    • Zoraja, Ivan. Distribuirani informacijski sustavi, predavanja. Interna skripta.

    • e-learning portal

    dopunska literatura
    • • Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition). 2006 by Andrew S. Tanenbaum and Maarten Van Steen

    • • Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus. 2010. Third Edition Edition, by Juval Lowy

    • • Computer Networks (5th Edition). by Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. 2010.

    jezik poduke
    Hrvatski, moguća je nastava i na engleskom i njemačkom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 4 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te barem 40% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,2 LV + 0,4 (M1 + M2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 40% bodova na svakom međuispitu, ili iz svakog dijela gradiva na završnom ispitu, pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te napravljen seminarski rad. Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom ispitu je 50% ukupnog broja bodova.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Međuispiti i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova. Svaki međuispit se sastoji od 4 pitanja podijeljenih u dvije skupine, završni ispit sastoji se od 6 pitanja podijeljenih u dvije skupine.

    Ukoliko je student iz nekog međuispita imao 40% i više bodova, na završnom ispitu pitanja iz tog područja nije nužno odgovarati. Konačnu ocjenu se i u ovom slučaju izračunava kao suma postignutih postotaka ispita (maksimalno 80%) i laboratorijskih vježbi (maksimalno 20%).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnova distribuiranih sustava. Sklopovska rješenja. Programska rješenja. SOA.

    2 sata
    2.

    Stvaranje procesa. Stvaranje niti. Kordinacija niti. Kooperacija niti.

    2 sata
    3.

    KOMUNIKACIJSKI PROTOKOLI. Osnovi protokoli kumunikacije na Internetu. TCP/IP. HTTP. SOAP. REST.

    2 sata
    4.

    XML. Opisivanje podataka korištenjem XML-a. Definiranje strukture podataka korištenjem XSD-a. PROCESIRANJE XML-a. DOM. SAX. XSLT. XPath.

    2 sata
    5.

    WSDL. Definiranje Web servisa korištenjem WSDL-a. Kreiranje posrednika na osnovu specifikacije servisa.

    2 sata
    6.

    SOAP. Pristupanje servisima korištenjem protokola SOAP. SOAP poruke. Zaglavlja i tijela.

    2 sata
    7.

    SOA. Arhitektura SOA aplikacija. UDDI. SOA „Governace“. WS_* Standardi. Stvaranje servisa. Stvaranje „Proxy“-a. Pristupanje servisima.

    2 sata
    8.

    WEB APLIKACIJE. ASPX model. ASPX događaji. ASPX aplikacije. AJAX. Web 2. Node.js.

    2 sata
    9.

    DISTRIBUIRANE TRANSAKCIJE. Implementiranje transakcija među raspodijeljenim serverima. „Two-phase commit“ protokoli.

    2 sata
    10.

    SIGURNOST. Upotreba sigurnosnih mehanizama kod raspodijeljenih aplikacija na razini poruka i na razini transporta.

    2 sata
    11.

    WEB PORTALI. Struktura Web portala. MS SharePoint Web Portal. Komponente portala.

    2 sata
    12.

    UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA. Poslovni procesi. BEPL. MS BizTalk Poslužitelj. WF.

    2 sata
    13.

    IZRAVNI NADZOR U DISTRIBUIRANIM SUSTAVIMA. „Monitoring“. „Management“. „SOA Governance“.

    2 sata
    14.

    Aplikacije u oblacima. Implementacija. Sigurnost, transakcije i nadzor. Arspoloživost aplikacija i usluga.

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Implementacija procesa i niti.

    2 sata
    2.

    Implementacija protokola TCP/IP i HTTP.

    6 sati
    3.

    Implementacija web poslužitelja i klijenta.

    3 sata
    4.

    Implemenatcija SOAP protokola.

    4 sata
    5.

    Implementacija sigurnosnih mjera na poruke i transport.

    3 sata
    6.

    Implementacij „two-phase Committ“ protokola

    3 sata
    7.

    Implementacija WCF usluge i klijenta

    2 sata
    8.

    Primjena WCF sigurnosnih mjera

    3 sata
    9.

    Primjena transakcija na WCF sustavima

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.