FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  222 Računalno inženjerstvo
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Programsko inženjerstvo

    (FELH09)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Nema
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • Temeljna znanja o programskom inženerstvu
    • Metodologije i methode izrade programa
    • Specifikacija „software“-a
    • Arhitektura i Dizajn „software“-a

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će nakon uspješno savladanog predmeta moći:
    1. Implementirati žustre i sustavne programske procese
    2. Specificirati programske zahtjeve
    3. Definirati dizajn i arhitekturu programskoga riješenja
    4. Koristiti predloške dizajana u implementaciji sustava
    5. Koristiti predloške arhitekture u implementaciji sustava
    6. Testirati sustave.
    7. Isporučiti i održavati sustave.

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    Predavanja
    45 sati
    3 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    15 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Osnove programskoga inženjerstva.
    Programski procesi. Striktni pristupi. Agilni pristupi.
    RUP. MSF. Scrum.
    Softwareski zahtjevi. Use cases. User stories.
    UML. Objektno-usmjerena Analiza.
    Dizajn. Principi Dizajna. Uzorci dizajna.
    Softwarska arhitektura. Modeli (7+1)
    ORM. Testiranje. Unit Testing. TDD.
    IT Management.
    Upravljanje rizicima. Procjena programske podršake.

    preporučena literatura
    • Zoraja, Ivan. Programsko inženjerstvo, predavanja. Interna skripta.

    • e-learning portal

    dopunska literatura
    • • Grady Booch et al.: Object-Oriented Analysis and Design with Applications, Third Edition. Addison-Wesley, 2007.

    • • Eric Gama et al.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1996.

    • • Martin Fowler: Patterns of Enterprise Application Architecture. Addison-Wesley, 2002.

    jezik poduke
    Hrvatski.
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    • Vođenje evidencije o prisutnosti na nastavi
    • Godišnja analiza uspješnosti polaganja ispita
    • Studentska anketa s ciljem evaluacije nastavnika
    • Samoevaluacija nastavnika
    • Povratna informacija od strane studenata koji su već diplomirali o relevantnosti sadržaja predmeta

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva međuispita (kolokvija). Prvi je međuispit nakon 7 tjedana nastave, a drugi nakon narednih 6 tjedana. Na završnom ispitu studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na međuispitima. Svaki se međuispit provodi kao pisani ispit u trajanju od 90 minuta i sastoji se od ukupno 4 pitanja i zadataka. Uvjet za pozitivnu ocjenu je pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te barem 40% bodova na svakom međuispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira prema formuli:
    Ocjena(%) = 0,2 LV + 0,4 (M1 + M2)
    gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    • LV - ocjena iz laboratorijskih vježbi,
    • M1, M2 - bodovi na međuispitima. .
    Uvjet za pozitivnu ocjenu je 40% bodova na svakom međuispitu, ili iz svakog dijela gradiva na završnom ispitu, pozitivna ocjena iz laboratorijskih vježbi te napravljen seminarski rad. Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom ispitu je 50% ukupnog broja bodova.

    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 61% dovoljan (2)
    62% do 74% dobar (3)
    75% do 87% vrlo dobar (4)
    88% do 100% izvrstan (5)

    Međuispiti i ispiti se održavaju u terminima određenim kalendarom ispitnih rokova. Svaki međuispit se sastoji od 4 pitanja podijeljenih u dvije skupine, završni ispit sastoji se od 6 pitanja podijeljenih u dvije skupine.

    Ukoliko je student iz nekog međuispita imao 40% i više bodova, na završnom ispitu pitanja iz tog područja nije nužno odgovarati. Konačnu ocjenu se i u ovom slučaju izračunava kao suma postignutih postotaka ispita (maksimalno 80%) i laboratorijskih vježbi (maksimalno 20%).

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Osnove programskoga inženjerstava. Procesi i projekti. Dizajn i arhitektura. Testiranje. Isporuka i održavanje sustava.

    2 sata
    2.

    Unified Modeling Langauage (UML). Modeliranje svih faza implementacije sustava. Statički modeli. Dinamički modeli.

    2 sata
    3.

    Programski zahtjevi. Prepoznavanje programskih zahtjeva. Specifikacija programskih zahtjeva. Verifikacija i dokumentiranje programskih zahtjeva.

    2 sata
    4.

    Objektno usmjerena analiza. Stvaranje modela domene. Riječnik ključnih pojmova.

    2 sata
    5.

    Objektno usmjereni dizajn. Prepoznavanje klasa. Prepoznavanje atributa i operacija. Usposstavljanje veza.

    2 sata
    6.

    Predlošci dizajna. Predlošci za strukture. Predlošci za stvaranje. Predlošci za dinamičko ponašanje.

    2 sata
    7.

    Arhitektura sustava. Arhitekturalni pogledi. Razine i slojevi. Arhitekturni predlošci na razini prezentacije, poslovne logike, usluge i uskladištenja.

    2 sata
    8.

    ORM. Mapiranje objekata (klasa) u relacijske tablice. Mapiranje asocijativnih veza. Mapiranje generalizacije.

    2 sata
    9.

    Testiranje sustava. Testiranje djelova. Testitanje cijeline. Testiranje pod opterećenjem. Stalna integracija.

    2 sata
    10.

    IT MANAGEMENT. Upravljanje razvojem software-a. Upravljanje resursima. Uloge. Planiranje zadataka. Upravljanje verzijama.

    2 sata
    11.

    UPRAVLJANJE RIZICIMA. Definiranje rizika. Definiranje prioriteta. Izbjegavanje rizika. Reagiranje na događaje.

    2 sata
    12.

    PROCJENA SOFTWARE-A. Kvaliteta software-a. Metode za procjenu toškova izrade. OO mjere. COCOMO.

    2 sata
    13.

    SOFTWARE-SKI PROCESI. Formalni modeli razvoja software-a. Discipline i faze. RUP. MSF.

    2 sata
    14.

    PROGRAMSKI PROJEKTI. Postavljanje projekta. Vođenje projekta. Žustri i sustavni pristupi. Scrum. 2

    2 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Specifikacija programskih zahtjeva

    2 sata
    2.

    Definiranje modela domene. Postavljanje inicijalne arhitekture.

    6 sati
    3.

    Dizajniranje sustava

    3 sata
    4.

    Implementacija predložaka dizajna.

    4 sata
    5.

    Implementacija predložaka arhitekture

    3 sata
    6.

    Implementacija sustava

    3 sata
    7.

    Mapiranje objekata u relacijske baze

    2 sata
    8.

    Testiranje sustava

    3 sata
    9.

    Isporuka sustava i održavanje

    4 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.