FESB NASTAVA
Loading...
  Diplomski
  221 Elektronika
  3. semestar
  Prijediplomski
  Diplomski
  Doktorski
  Stručni
  Razlikovni
  110 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  111 Automatika i sustavi
  112 Elektronika i računalno inženjerstvo
  113 Elektrotehnika
  114 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  120 Računarstvo
  130 Strojarstvo
  140 Brodogradnja
  150 Industrijsko inženjerstvo
  210 Automatika i sustavi
  220 Elektronika i računalno inženjerstvo
  221 Elektronika
  222 Računalno inženjerstvo
  230 Elektrotehnika
  231 Automatizacija i pogoni
  232 Elektroenergetski sustavi
  241 Bežične komunikacije
  242 Telekomunikacije i informatika
  250 Računarstvo
  261 Konstrukcijsko-energetsko strojarstvo
  262 Računalno projektiranje i inženjerstvo
  263 Proizvodno strojarstvo
  270 Industrijsko inženjerstvo
  271 Proizvodni management
  272 Upravljanje životnim ciklusom proizvoda
  280 Brodogradnja
  310 Elektrotehnika i informacijska tehnologija
  330 Strojarstvo
  510 Elektrotehnika
  511 Elektroenergetika
  512 Elektronika
  530 Strojarstvo
  540 Brodogradnja
  550 Računarstvo
  910 Automatika i sustavi
  920 Elektronika i računalno inženjerstvo
  930 Elektrotehnika
  940 Komunikacijska i informacijska tehnologija
  950 Računarstvo
  960 Strojarstvo
  970 Brodogradnja
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  3. semestar
  4. semestar
  5. semestar
  6. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  1. semestar
  2. semestar
  Nema predmeta
   Upit treba biti dulji od 1 znaka...
   Nema rezultata
   U polje za pretragu upišite naziv ili kôd predmeta koji želite pronaći
   • nema koda:
   • Mjerenja u bežičnim sustavima

    (FELJ22)
    2023/24 godina
    preduvjeti za upis
    Završen preddiplomski studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije
    ciljevi predmeta

    Osposobljavanje studenata za:
    • mjerenja parametara radijskih kanala,
    • statističko modeliranje radio propagacije u različitim sredinama i različitih radijskih sustava,
    • primjenu empirijskih i statističkih modela pri karakterizaciji radio kanala

    očekivani ishodi učenja

    Studenti će, nakon uspješno savladanog gradiva biti sposobni:
    1. definirati parametre radijskih kanala
    2. vršiti osnovna mjerenja parametara fiksnih i mobilnih radijskih kanala
    3. statistički karakterizirati radio propagaciju različitih radijskih sustava na osnovi mjerenja,
    4. primijeniti različite modele za proračun radio propagacije

    nositelji predmeta
    nastava i predavači
     
    30 sati
    2 sata tjedno × 15 tjedana
     
    Laboratorijske vježbe
    30 sati
    1 sat tjedno × 15 tjedana
    sadržaj

    Parametri radijskih kanala. Sustavi za mjerenja u frekvencijskoj i vremenskoj domeni – prijenosna funkcija i impulsni odziv kanala. Mjerenje parametara antena. Obrada mjerenih podataka. Statistički modeli radijskih kanala (otvorene i zatvorene sredine, satelitski kanali). Usporedba empirijskih i fizikalnih modela. Širokopojasni modeli kanala. Primjer primjene statističkog modela pri obradi rezultata radijskih mjerenja u zatvorenoj sredini.

    preporučena literatura
    • Vijag, K. Garg, Joseph, E. Wilkes: Wireless and Personal Communications Systems, Prentice Hall PTR, NY 1996.

    • Doble, J.: "Introduction to Radio Propagation for Fixed and Mobile Communications", Artech House Boston - London, GB, 1996.

    dopunska literatura
    • G. H. Bryant: ’’Principles of Microwave Measurements’’, IEE Publishing, 1993.

    • Zentner, E.: Antene i radiosustavi, Graphis Zagreb, 2001.

    jezik poduke
    Hrvatski. Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku
    način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

    Mišljenja studenata o kvaliteti nastave putom anketa.
    Nastavnici koji podučavaju srodne predmete surađuju i zajednički vode brigu o kvaliteti nastave.

    ispit (način polaganja, ispitni rokovi)

    Tijekom semestra bit će dva kolokvija u skladu s kalendarom nastave. Student može putem kolokvija položiti cjelokupni ispit ukoliko postigne pozitivnu ocjenu iz svakog od tih kolokvija. Na svakom od dva kolokvija student polaže jedan dio gradiva.

    Na dva završna ispita u veljači tekuće godine studenti polažu dijelove gradiva koje nisu položili na kolokvijima. Ako na prvom završnom ispitu student položi neki od dijelova gradiva, taj dio gradiva ne mora polagati na drugom završnom ispitu. Pod zasebnim dijelom gradiva se podrazumijeva se točno utvrđena i zaokružena cjelina gradiva obuhvaćena kolokvijem. Pritom, svaki od kolokvija sadržavat će pitanja iz teorije te zadatke, pri čemu pojedino pitanje često može sadržavati i zadatak i teoriju, odnosno teorija i zadaci tretiraju se kao nedjeljiva cjelina. Također, na ispitu student može odgovarati pojedinu cjelinu ili čitavo gradivo ukoliko nije zadovoljan postignutim uspjehom na kolokviju ili konačnom ocjenom.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela kolokvija ili na završnom ispitu, a konačna se ocjena (u postocima) formira na temelju svih aktivnosti prema formuli:

    Ocjena % 0.1 0.1 80/ 600        NPV LV K K K  1 2 3  gdje su aktivnosti izražene u postocima:
    NPV - nazočnost na predavanjima i auditornim vježbama (%),
    LV – bodovi iz laboratorijskih vježbi (%),
    K1, K2, K3 - bodovi iz pojedinog kolokvija (%),

    Studenti koji nisu položili ispit nakon dva završna ispita mogu ispit položiti početkom rujna tekuće godine na tzv. popravnom ispitu. Samo studentima koji su prethodno položili kolokvij iz pojedinog dijela gradiva bit će priznato da su položili taj dio gradiva. Na popravnom ispitu studenti mogu položiti cjelokupni ispit ili pak prvi ili drugi dio gradiva. Zadnja prilika za polaganje ispita u ovoj školskoj godini je tzv. komisijski ispit koji će biti održan u drugom dijelu rujna tekuće godine prema kalendaru nastave.

    Uvjet za pozitivnu ocjenu na popravnom i komisijskom ispitu je da student ima najmanje 50 % bodova iz pojedinog dijela gradiva. Ocjena se računa prema prethodno navedenoj formuli.
    Konačna se ocjena utvrđuje na sljedeći način:
    Postotak Ocjena
    50% do 59% dovoljan (2)
    60% do 74% dobar (3)
    75% do 89% vrlo dobar (4)
    90% do 100% izvrstan (5)

    Ispitni rokovi: Prema kalendaru nastave

    Prema Članku 65. Statuta Fakulteta, student je dužan sudjelovati u radu svih oblika nastave te prisustvovati: predavanjima najmanje 70 % nastavnih sati, auditornim vježbama najmanje 70 % nastavnih sati te laboratorijskim vježbama 100 % nastavnih sati. Ako ne ispuni navedene uvjete, student neće moći pristupiti ispitu.

      Nastavne jedinice za Predavanja Broj sati
    1.

    Uvod

    1 sat
    2.

    Parametri radijskog kanala kod fiksnih radio-veza. Feding.

    2 sata
    3.

    Planiranje i mjerenja fiksnih zemaljskih radijskih veza.

    2 sata
    4.

    Feding kod mobilnih radijskih sustava.

    2 sata
    5.

    Parametri mobilnih radijskih kanala.

    2 sata
    6.

    Modeli za predviđanje gubitaka propagacije u naseljenim sredinama. Hata-Okumura model.

    3 sata
    7.

    Usporedba statističkih modela zemaljskih kanala i rezultata dobivenih Maxwellovom teorijom.

    2 sata
    8.

    Satelitski radijski kanali. Modeli za predviđanje karakteristika kanala na osnovi mjerenja (Loo model, Suzuki model).

    4 sata
    9.

    Parametri širokopojasnih radijskih sustava. Širokopojasna mjerenja kanala.

    4 sata
    10.

    Modeli širokopojasnih radijskih sustava na osnovi mjerenja.

    2 sata
    11.

    Procjena parametara radio kanala u zatvorenim sredinama na osnovi mjerenja.

    3 sata
    12.

    Širokopojasni modeli za predviđanje kvalitete signala u zatvorenim sredinama. Saleh-Valenzuela model.

    3 sata
      Nastavne jedinice za Laboratorijske vježbe Broj sati
    1.

    Mjerenja parametara antena vektorskim mrežnim analizatorom. Kalibracija mjernog sustava.

    3 sata
    2.

    Uskopojasna mjerenja radio veza na različitim frekvencijama.

    3 sata
    3.

    Širokopojasna mjerenja parametara radijskog kanala u unutrašnjosti zgrade.

    3 sata
    4.

    Planiranje radijskih veza korištenjem mjerenih podataka i računalne podrške.

    3 sata
    5.

    Obrada mjerenih podataka. Analiza mjerenih parametara kanala statističkim modelom.

    3 sata
    Niste više prijavljeni

    Istekla vam je prethodna prijava te se morate ponovno prijaviti.

    Nastao je problem u radu sustava

    Informacije o problemu smo pohranili i nastojat ćemo ga riješiti. Ako vas ova greška sprječava da obavite nešto važno, možete nas odmah kontaktirati na helpdesk@fesb.hr.

    Vaš preglednik nije podržan

    Koristite web preglednik koji nije podržan. Za puno korisničko iskustvo, preuzmite najnoviju inačicu vašeg preglednika.